Reportatge

La llei aprovada el 1999 converteix La prostitució en un ofici regulat

Quin és el model holandès?

L'holandès és un dels models que es posen sobre la taula quan s'obre el debat sobre la regulació de la prostitució. Amb recorregut en aquesta matèria, Holanda projecta noves iniciatives. El govern vol tirar ara endavant una llei per regular el sector i "lluitar contra les xarxes i màfies que obliguen persones a exercir la prostitució". L'objectiu és crear un carnet oficial per a les persones que treballin en la prostitució que hauran d'ensenyar a clients i policia. L'objectiu: demostrar que ho fan de manera voluntària. L'any 2007, l'Ajuntament d'Amsterdam es va mostrar decidit a tancar més de 400 aparadors de prostitució del Barri Roig, el més conegut de tot Holanda, per "sanejar el centre històric de la ciutat".

Quan es regula la prostitució a Holanda? Qui treballa en els prostíbuls ho fa de voluntàriament

El Parlament holandès va aprovar l'any 1999 la llei per a la supressió de la prohibició dels establiments de prostitució. Un any més tard, la llei va entrar en vigor i, a partir d'aquesta data, a Holanda s'ha permès gestionar locals dedicats al sexe, en els quals qui hi treballa és major d'edat i ho fa de manera voluntària.

Quin objectiu perseguia la regulació en una llei? Pretenia protegir els menors i lluitar contra les xarxes il·legals

El govern holandès buscava un doble objectiu. El primer, lluitar contra les xarxes il·legals que es dedicaven a explotar forçosament persones en el món de la prostitució, i el segon, protegir els menors d'edat dels abusos sexuals. Es tractava de separar la prostitució de les activitats il·legals i atorgar la categoria de feina a la prostitució voluntària.

Quins drets i deures s'hi fan constar? Les prostitutes poden treballar com a assalariades o autònomes

Hi ha dos tipus de relacions laborals, com a assalariat o autònom. En el primer cas, si la persona es troba a l'atur, té dret al subsidi, però, en canvi, en no ser considerada una feina apropiada, l'oficina de l'atur no buscarà llocs vacants en aquests sector. També rebrà cobertura en cas d'accident o malaltia. En el segon supòsit, el de ser autònom, la persona que exerceix la prostitució llogarà les instal·lacions a l'empresari. Per això, aquest no haurà de pagar impostos sobre el sou ni les quotes de la seguretat social. Tanmateix, l'administració té mecanismes per comprovar que no existeix una relació laboral estable. Tant treballadors com empresaris estan obligats a pagar a Hisenda.

Què es necessita per obrir un prostíbul? Els municipis tenen potestat per concedir llicències als locals

La llei que va aprovar Holanda va deixar en mans dels municipis la decisió de regular les característiques de les llicències dels locals, un mecanisme que permet als ajuntaments decidir la seva ubicació -determinar les zones de la població on ubicar-los-, les dimensions mínimes i les condicions de seguretat i higiene que han de tenir. Un municipi pot retirar la llicència d'un local en interès de l'ordre públic si, per exemple, altera l'entorn. En canvi, està prohibit rebutjar una empresa per motius morals o ètics.