El Banc Sabadell demana més ajudes per facilitar les fusions

Guardiola creu que serà “difícil” que es produeixi una segona onada d'integracions d'entitats “si no hi ha esquemes d'ajudes”

El conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha considerat avui que l'actual sistema d'ajudes per fomentar fusions entre entitats financeres és insuficient.

Guardiola ha dit, en la seva intervenció en unes jornades econòmiques a Madrid, que la reforma financera aprovada pel govern espanyol és “substantiva”, però que deixarà una “quantitat nombrosa d'entitats en una posició de debilitat”. En aquest sentit, ha pronosticat que serà “difícil” que es produeixi una segona onada d'integracions d'entitats “si no hi ha esquemes d'ajudes”.

Amb aquestes paraules el directiu del Banc Sabadell ha considerat que els mecanismes actuals són insuficients. És a dir, que l'estat haurà de donar més ajudes o assumir part de les pèrdues que generen les entitats més dèbils. La reforma financera obliga el conjunt de les entitats a dotar-se d'unes provisions de 52.000 milions d'euros per rebaixar el valor dels seus actius immobiliaris dubtosos. Els bancs i caixes que no puguin fer front a les exigències rebran incentius per fusionar-se. Si es fusionen tindran dos anys, en comptes d'un, per assolir les exigències de dotacions. Podran demanar préstecs al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que els els donarà amb la compra de bons contingents, que computen com a capital, convertibles en accions a un tipus d’interès mínim del 8%. Aquests préstecs no computen com a dèficit públic, és a dir no són ajudes de l'estat.

“Serà difícil [que es produeixin fusions] si no hi ha un esquema de protecció amb garanties. Si els recursos han de sortir del sistema financer, les xifres seran altes i menys atractives”, ha assegurat Guardiola després de la seva intervenció. És a dir, que rebutja que el Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), que es nodreix de les aportacions de les entitats financeres, participi en les fusions. El FGD va donar ajudes al Sabadell en la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Elconseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha consideratavui que és insuficient l'actual sistema d'ajudes per fomentarfusions entre entitats financeres.


Guardiolaha dit, en la seva intervenció en unes jornades econòmiques aMadrid, que la reforma financera aprovada pel govern espanyol és“substantiva” però deixarà una “quantitat nombrosa d'entitatsen una posició de debilitat”. En aquest sentit, ha pronosticat queserà “difícil” que es produeixi una segona onada d'integracionsd'entitats “si no hi ha esquemes d'ajudes”.


Ambaquestes paraules el directiu del Banc Sabadell ha considerat que elsmecanismes actuals són insuficients i seran necessàries ajudespúbliques de l'Estat a bancs i caixes. La reforma financera obligaal conjunt de les entitats a dotar-se d'unes provisionsde 52.000 milions d'euros per rebaixar el valordels seus actius immobiliaris dubtosos. Els bancs i caixes que nopuguin fer front a les exigències rebran incentius per fusionar-se.Si es fusionen tindran dos anys, en comptes d'un, per assolir lesexigències de dotacions. Podran demanar préstecs al Fons deReestructuració Ordenada Bancària (FROB), que els hi donarà amb lacompra de bons contingents, que computen com a capital, convertiblesen accions a un tipus d’interès mínim del 8%. Aquests préstecsno computen com a dèficit públic, és a dir no són ajudes del'Estat.


Seràdifícil [que es produeixin fusions] si no hi ha un esquema deprotecció amb garanties. Si els recursos han de sortir del sistemafinancer les xifres seran altes i menys atractives”, ha asseguratGuardiola després de la seva intervenció. És a dir, que rebutjaque el Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), que es nodreix de lesaportacions de les entitats financeres, participi en les fusions. ElFGD va donar ajudes al Sabadell en la seva compra de la Cajade Ahorros del Mediterráneo ( CAM ).El conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha considerat avui que és insuficient l'actual sistema d'ajudes per fomentar fusions entre entitats financeres.

Guardiola ha dit, en la seva intervenció en unes jornades econòmiques a Madrid, que la reforma financera aprovada pel govern espanyol és “substantiva” però deixarà una “quantitat nombrosa d'entitats en una posició de debilitat”. En aquest sentit, ha pronosticat que serà “difícil” que es produeixi una segona onada d'integracions d'entitats “si no hi ha esquemes d'ajudes”.

Amb aquestes paraules el directiu del Banc Sabadell ha considerat que els mecanismes actuals són insuficients i seran necessàries ajudes públiques de l'Estat a bancs i caixes. La reforma financera obliga al conjunt de les entitats a dotar-se d'unes provisions de 52.000 milions d'euros per rebaixar el valor dels seus actius immobiliaris dubtosos. Els bancs i caixes que no puguin fer front a les exigències rebran incentius per fusionar-se. Si es fusionen tindran dos anys, en comptes d'un, per assolir les exigències de dotacions. Podran demanar préstecs al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que els hi donarà amb la compra de bons contingents, que computen com a capital, convertibles en accions a un tipus d’interès mínim del 8%. Aquests préstecs no computen com a dèficit públic, és a dir no són ajudes de l'Estat.

“Serà difícil [que es produeixin fusions] si no hi ha un esquema de protecció amb garanties. Si els recursos han de sortir del sistema financer les xifres seran altes i menys atractives”, ha assegurat Guardiola després de la seva intervenció. És a dir, que rebutja que el Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), que es nodreix de les aportacions de les entitats financeres, participi en les fusions. El FGD va donar ajudes al Sabadell en la seva compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).