CaixaBank aconsegueix un benefici net de 305 milions fins al juny, un 25% menys que l'any passat

El resultat de l'activitat purament bancària creix un 7% i la reducció de la morositat s'accelera i torna a baixar per segon trimestre consecutiu

CaixaBank, participada en un 58,9% per la Fundació Bancària La Caixa, ha obtingut un benefici net de 305 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, un 25,3% menys que el mateix període del 2013. Mentre el resultat atribuït purament al negoci bancari i d'assegurances, excloent-ne l'activitat immobiliària i les participades, se situa en 665 milions d'euros, les xifres del consolidat es veuen de nou llastades per operacions extraordinàries com el Banc de València i els requeriments legals de sanejament. El negoci bancari ha generat 1.719 milions d'euros, un 6,8% més, i destaca del període l'acceleració de la reducció de la morositat, que per segon trimestre cau i se situa en el 10,78%, 88 punts bàsics menys.

Els resultats del primer semestre, que també són els primers resultats del nou conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortàzar, han estat marcats de nou per condicionants extraordinaris d'operacions allunyades de l'activitat purament bancària. En aquest període, aquestes operacions han estat protagonitzades bàsicament pel registre de la diferència negativa de la consolidació de Banc de València i per l'efecte de regulació del 2012 de sanejament d'actius immobiliaris deteriorats.

Fora d'aquest escenari d'extraordinaris, el negoci purament bancari, registrat en l'epígraf del marge d'explotació, se situa en 1.719 milions d'euros, amb una millora del 6,8% en relació amb el primer semestre del 2013. En aquest marge s'ha arribat per l'evolució positiva dels ingressos de l'activitat ordinària, cosa que s'ha traduït en més recursos de clients, l'1,9% més, un increment del marge d'interessos del 2,9% i un augment del 4,5% en comissions.

El marge d'explotació també s'ha vist enfortit per una forta reducció de les despeses recurrents, que cauen el 6,7% gràcies, diu l'entitat, a ''l'optimització'' de l'estructura del grup.

La morositat cau per segon trimestre consecutiu

Un fet rellevant durant el semestre de l'entitat que presideix Isidre Fainé, i que es consolida especialment en el segon trimestre d'aquest any, ha estat el manteniment de la caiguda de la morositat que per segon trimestre cau, després d'haver estat set anys augmentant sostingudament, des de l'últim trimestre del 2006.

En aquest segon trimestre, la taxa de morositat de CaixaBank s'ha situat en el 10,78%, cosa que suposa una caiguda de 88 punts bàsics en tot el semestre i que només en aquest segon trimestre ha aportat una reducció de 58 punts bàsics, cosa que suposa que l'entitat ha entrat en un procés d'acceleració d'aquesta tendència a la baixa de la mora. El 10,78% de morositat es queda en una taxa del 6,5% si s'exclou del seu càlcul l'impacte de l'activitat immobiliària.

Liquiditat amb escreix

La liquiditat de l'entitat s'ha situat en 63.478 milions d'euros, amb una aportació de 2.716 milions al semestre. Aquesta ''còmoda'' posició de liquiditat ha permès que des que va començar el 2013, CaixaBank hagi tornat 25.084 milions de saldos passius amb el BCE. Amb data de 30 de juny, l'import de la liquiditat de CaixaBank, situat en 32.145 milions, excedeix en més de tres vegades el disposat a la pòlissa del BCE, que és de 9.000 milions.

En el semestre, Caixa Bank ha venut o llogat immobles per un import de 1.213 milions, un 10% més que el primer semestre del 2013. La gestió d'aquesta activitat l'entitat la fa a través de la societat BuildingCenter, que actua com a filial immobiliària de CaixaBank.

El 'core capital', que mesura la solvència de l'entitat, s'ha situat al semestre en el 12,7% en normes de Basilea III, cosa que suposa una millora d'aquesta ràtio durant el semestre de 150 punts bàsics, dels quals 61 punts procedeixen de la generació orgànica de capital i 89 punts bàsics de la conversió d'emissions d'obligacions subordinades.

CaixaBank manté la seva posició de lideratge a l'estat espanyol amb 13,6 milions de clients, 5.695 oficines, uns actius totals de 336.849 milions i una quota de mercat del 27,4%.

La cartera de crèdit es redueix el 3,7%

En relació amb la cartera creditícia, el volum d'aquesta cartera s'ha situat en 199.572 milions d'euros, amb una reducció del 3,7% en relació amb el semestre del 2013. Aquesta disminució de la cartera de crèdits ve justificada per la tendència de despalanquejament que arrossega l'economia espanyola i en particular de les famílies i empreses. Tot i això, CaixaBank constata que aquest despalanquejament el segon trimestre de l'any, amb una reducció del 0,9%, ''mostra signes d'alentiment''.

Per últim, les pèrdues per deteriorament d'actius financers han obligat a unes dotacions i sanejament per valor de 1.314 milions, cosa que suposa una reducció del 54,3% en relació amb el mateix període del 2013.