La Generalitat tanca el novembre amb superàvit

No obstant, manté la previsió de dèficit perquè al desembre s'acumula una part important de despesa

La Generalitat va tancar el mes de novembre amb un superàvit de 1.944 milions d'euros, ja que el ingressos dels onze primers mesos del 2016 van pujar a 28.730 milions, mentre que les despeses van ser de 26.786 milions, segons l'últim informe d'execució pressupostària.

Malgrat aquest números, el Govern creu que acabarà l'any amb dèficit, ja que fins al novembre s'havien obtingut més del 94% del ingressos previstos per tot l'any, mentre que només s'havia fet el 85% de la despesa.

En el propi informe s'indica que "l'augment de comptabilitzacions de despeses habitual durant el mes de desembre farà desaparèixer aquests saldos positius". El secretari d'Economia, Pere Aragonès, ja va anunciar al desembre en el Parlament que preveu tancar l'any 2016 amb un dèficit d'un 1,02%, més de tres dècimes per sobre de l'objectiu del 0,7% fixat pel govern de Madrid.

La Generalitat va tancar el novembre amb un saldo pressupostari d'operacions no financeres de -510,6 milions d'euros, després d'encadenar tres mesos en positiu. Aquest saldo correspon a les operacions no financeres de la Generalitat. És a dir, el funcionament de l'administració catalana sense incloure els ingressos rebuts per cobrir el dèficit i els interessos pagats pel deute. De fet, si s'exclouen els interessos del deute, el saldo primari seria positiu en 748,6 milions d'euros.

El saldo d'operacions no financeres de la Generalitat fins el mes de novembre és, malgrat entrar en negatiu, 3.380 milions inferior a un any enrere, quan els números vermells vorejaven els 4.000 milions d'euros.

En la millora dels números de la Generalitat té un pes específic la liquidació del model de finançament del 2014, de 1.436 milions d'euros, que es va cobrar el juliol passat. Això va permetre tancar l'agost amb un superàvit sense operacions financeres de quasi 700 milions d'euros, que es va reduir a 358 milions al setembre i 249 a l'octubre.

En la millora dels comptes de la Generalitat han contribuït uns majors ingressos, així com unes menors despeses per la reducció de la despesa pendent de l'exercici anterior i pels efectes de la limitació de l'execució de la despesa com a conseqüència de la pròrroga pressupostària.

Millora dels ingressos

Els ingressos totals de la Generalitat van pujar fins al novembre a 28.730 milions d'euros, un 6,4% més que el mateix període de l'any 2015, i suposen un 94,3% del pressupost per a tot l'any. Els ingressos no financers van arribar a 20.163 milions d'euros, un 10,7% més. El gruix d'aquesta millora ve de la liquidació del sistema de finançament del 2014, però també aporta l'evolució positiva de l'economia, que ha fet augmentar els ingressos no financers. Els ingressos financers, però, van disminuir en 211 milions (-2,4%) degut a la periodificació dels ingressos del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

En quant als ingressos impositius que no venen del model de finançament han pujat a 2.706 milions d'euros, el 2,3% més. En la millora es reflecteix la recuperació del mercat immobiliari, amb repunts del 12,1% i del 5,6% en l'impost de transmissions patrimonials i en el d'actes jurídics, respectivament. També el bon moment turístic ha fet pujar la taxa d'allotjaments un 10%, i la recuperació de l'automoció es reflecteix en un increment de quasi el 10% de l'impost de matriculacions. No obstant, els ingressos per transferències que no formen part del model de finançament han caigut un 8,8%, per les menors transferències tant de l'Estat com de la Unió Europea.

Menys despeses malgrat l'augment en personal

Respecte a les despeses, fins al novembre van pujar a 26.786 milions d'euros, un 5,4% menys que el mateix període de l'any anterior (1.542,5 milions menys), i suposen el 85% de totes les despeses pressupostades per l'any.

Gairebé tots els capítols de despeses van a la baixa, excepte les inversions reals (que augmenten el 9,7%) i la variació de passius financers (que augmenta el 8,5%), a més de les despeses de personal, que amb un augment del 2,3% creixen en 142,6 milions, fins a un total de més de 6.277 milions d'euros. En aquest augment s'inclou un 1% d'increment retributiu, la major dotació de personal docent i el retorn del 22,77% de la paga extra de 2012.

Destaca la caiguda del 54,6% dels interessos i despeses de formalització de deute, que pugen a 424 milions, 630 milions menys que en el mateix període de l'any anterior. Tot i el major volum de deute de la Generalitat, les despeses financeres cauen per la baixada del tipus d'interès del FLA del 1% al 0%, així com l'efecte dels baixos tipus d'interès en els altres crèdits que no són amb el FLA i la reducció de l'endeutament a curt termini.