Publicitat
Publicitat

Hisenda confiarà en els defraudadors que diguin que compleixen els requisits de l'amnistia

Només s'exigeix que el titular digui que ho és des d'abans de finals del 2010 per a regularitzacions de diners en efectiu

L'amnistia fiscal parcial aprovada pel govern espanyol s'estendrà també als diners en metàl·lic, segons l'ordre ministerial que concreta el decret llei de la regularització d'actius ocults i que avui publica el BOE.

Segons el text definitiu, quan "es tracti de diners en efectiu n'hi haurà prou amb la manifestació de ser titular amb anterioritat al 31 de desembre del 2010".

Per tant, no caldrà demostrar l'antiguitat d'aquests diners i n'hi haurà prou que el contribuent ingressi l'import corresponent en un compte corrent per regularitzar-los i beneficiar-se així de l'amnistia fiscal.

El BOE assenyala que podran presentar "la declaració tributària especial" els contribuents de l'IRPF, l'impost sobre societats o l'impost sobre la renda de no residents que siguin titulars dels béns o drets la titularitat dels quals es correspongui amb rendes no declarades.

Els béns o drets els ha d'haver adquirit el declarant, amb caràcter general, en una data anterior al 31 de desembre del 2010, i es valoraran pel seu valor d'adquisició, llevat del cas de quantitats dipositades en comptes oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici, en què amb caràcter general es prendrà en consideració l'import en la data esmentada.

El text indica que la presentació de la declaració implica l'ingrés de la quantitat resultant d'aplicar a l'import o valor d'adquisició dels béns o drets regularitzats el percentatge del 10%, així com la incorporació de la informació necessària que permeti identificar els esmentats béns i drets.

Així mateix, subratlla que la declaració tributària especial tindrà caràcter reservat i s'ha de presentar abans del 30 de novembre del 2012.

Segons el govern espanyol, l'anomenat Programa Especial de Regularització d'Actius Ocults permetrà recaptar uns 2.500 milions d'euros.

A més, el BOE també publica avui l'ordre ministerial que desenvolupa el gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera derivades de la transmissió de participacions, la repatriació tindrà una imposició del 8%.

Les dues disposicions entren en vigor avui.

Més continguts de