Publicitat
Publicitat

ECONOMIA

Hisenda ja ha fet devolucions

Arrenca la campanya de renda amb atenció presencial a les oficines

Hi ha temps per presentar la declaració fins al pròxim 30 de juny

Des d'aquest dimarts i fins al 30 de juny es desenvoluparà la campanya de renda amb atenció presencial a les oficines per als contribuents, si bé Hisenda ja ha realitzat devolucions a aquells ciutadans que van confirmar el seu esborrany a la pàgina web de l'Agència Tributària.

Aquesta és la principal novetat de la campanya de renda d'aquest any, el fet que els contribuents puguin confirmar el seu esborrany de renda a la pàgina web de l'Agència Tributària sense esperar a rebre'l per correu. Per obtenir-lo, es demana el número del NIF, la dada de la casella 698 de la renda de 2009 i un número de telèfon mòbil.

Hisenda envia al telèfon un missatge de text amb el número de referència que permet consultar, modificar i confirmar l'esborrany.

Els contribuents que hagin obtingut, el 2010, rendes procedents, exclusivament, en tributació individual o conjunta, de rendiments íntegres de treball amb el límit general de 22.000 euros anuals quan procedeixin d'un sol pagador, no han de declarar.

Aquest límit també s'aplicarà quan es tracti de contribuents que percebin rendiments procedents de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no superin, en el seu conjunt, els 1.500 euros anuals.

Tampoc han de declarar els qui hagin obtingut rendiments íntegres del treball, amb el límit de 11.200 euros anuals, quan procedeixin de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i demés pagadors no superin els 1.500 euros anuals, ni quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les percebudes dels pares.

A més, els contribuents amb rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals, tampoc han de declarar.

Tampoc hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

D'altra banda, sí que estan obligats a declarar els contribuents que tinguin dret a deducció per inversió en habitatge, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social i assegurances de dependència que redueixin la base imposable, quan exercitin tal dret.

Més continguts de