Els notaris no executaran desnonaments si s'admet a tràmit una demanda per clàusula abusiva

El consell del notariat dóna instruccions als seus professionals arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE

El Consell General del Notariat ha demanat als seus 3.000 professionals que suspenguin els desnonaments extrajudicials quan hagi estat admesa a tràmit una demanda per clàusula abusiva al contracte de la hipoteca o s'hagin demanat mesures cautelars de suspensió del procediment.

El màxim òrgan de representació dels notaris ha pres aquesta decisió després de saber-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dictamina que els processos d'execució hipotecària a Espanya contravenen la norma europea de protecció al consumidor i obre la porta al fet que els jutges puguin aturar els desnonaments en determinades circumstàncies.

Els notaris suspendran "qualsevol procediment executiu extrajudicial si el deutor executat acredita l'admissió a tràmit per un jutjat d'una demanda en què impugna la validesa d'alguna clàusula del préstec hipotecari per ser abusiva".

També ho paralitzaran si l'afectat "acredita l'admissió a tràmit d'una sol·licitud de mesures cautelars de suspensió del procediment d'execució extrajudicial" per la mateixa causa.

El Consell General del Notariat recorda que l'article 723.1 de la llei d'enjudiciament civil recull que les mesures cautelars poden ser sol·licitades amb caràcter previ a la presentació de la demanda, de manera que n'hi hauria prou amb l'acreditació judicial de l'admissió a tràmit d'aquestes mesures.