EDITORIAL

La injustícia del límit de dèficit

Tindria més sentit que es fixàs en funció de si una comunitat està millor o pitjor finançada i encara tindria més sentit que es milloràs el finançament de Balears

El problema de falta de recursos de l'administració autonòmica balear és bàsicament provocat per un mal finançament històric, una situació que posa de manifest qualsevol informe mínimament rigorós i que, fins i tot amb un sistema de comptabilitat tan qüestionable com el que empra l'Estat en els seus 'comptes públics territorialitzats', es fa evident. No és només, com s'ha dit durant anys, un problema de recursos que es generen a les Illes en forma de recaptació de tributs i que se'n van a Madrid i no tornen en forma de transferències i inversions, que també, però el problema és que els recursos de què disposa l'administració autonòmica no basten per cobrir mínimament els serveis bàsics que s'han de prestar als ciutadans.

S'ha vist, sobretot els darrers anys, com ni amb les retallades aplicades pel Govern del PP sobre la despesa pública s'ha pogut evitar que no es generàs dèficit públic. Les retallades han arribat a tocar os i, en part, es pot entendre que els resultats expressats per la ciutadania a les urnes són una reacció a aquestes polítiques. El dèficit generat no és volgut, sinó la conseqüència d'un mal finançament, d'una necessitat de despesa en serveis públics superior als ingressos de què disposa la comunitat. Així les coses, no millorar el finançament autonòmic, quan la situació de Balears és sagnant, i a la vegada fixar un sostre de dèficit tan baix com l'actual (del 0,7% del PIB) és una situació molt injusta.

No té sentit que una comunitat que és beneficiària neta del sistema de finançament, com podria ser Extremadura, hagi de complir el mateix sostre de dèficit que Balears, una comunitat que surt perjudicada pel sistema i que disposa de manco recursos per poder prestar serveis essencials, com la Sanitat o l'Educació. Però la injustícia per a Balears encara és major quan el límit de dèficit es fixa en funció del PIB, perquè això provoca que, com que les Illes tenen un PIB per sobre de la mitjana, cada percentatge de retallada de dèficit suposi més doblers per a Balears que, per exemple, per Extremadura.

Tindria més sentit que s'establís un límit de dèficit individualitzat, que tingués en compte quina situació té cada comunitat pel que fa al seu finançament, i tindria més sentit també que es repartís millor el marge de dèficit entre l'Estat i les administracions autonòmiques, sobretot tenint en compte que són aquestes les que han d'assumir les àrees amb major despesa, com Sanitat i Educació. Però encara tindria més sentit que es milloràs el finançament de Balears, sobretot per garantir que tots els ciutadans tenen dret a rebre els mateixos serveis essencials en aquest Estat.

El + vist

El + comentat