La FP, una opció de qualitat, flexible i innovadora

La Generalitat engega la campanya 'Un gir de 174 graus' amb l’objectiu d’impulsar la formació professional inicial –inclosa la modalitat dual– la contínua i l’ocupacional al llarg de la vida

La Generalitat ha posat en marxa la campanya de publicitat Un gir de 174 graus, que vol millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual, la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua.

Un gir de 174 graus vol transmetre que la FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora que permet la formació al llarg de la vida i que és la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral, alhora que permet l’actualització professional permanent.

El lema de la campanya respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la formació professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus, per transmetre que a través de la FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida.

La campanya s’adreça a alumnes, persones en situació d’atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, al món empresarial -per fer veure els avantatges de la seva implicació en la FP- i també al conjunt de les famílies i de la societat. S’ha fet amb actors reals - street casting- per dotar-la de més veracitat, entre els quals hi ha estudiants de dos centres de FP de Barcelona (l’Escola del Treball i La Mercè).

Arribar a la mitjana europea en la modalitat dual

Un dels principals objectius de la campanya és arribar a la mitjana europea en implantació de la FP dual de cara al 2022, una xifra que suposaria el 30% sobre el total dels alumnes de segon curs; el curs passat la xifra d’implantació va ser del 18,4%. Actualment s’està treballant per implementar al primer curs del 2020-21 la reestructuració del model curricular de tots els cicles formatius, fet que facilitarà aquest creixement. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un document base sobre les característiques generals del currículum de FP.

Increment de l’oferta en FP

El departament d’Educació ha incrementat aquest curs l’oferta de FP amb 106 grups nous, 55 grups en FP -22 cicles de grau mitjà i 33 de grau superior- i 51 en altres ensenyaments professionalitzadors. L’objectiu per al 2022 és superar l’oferta del 60% en FP dins dels estudis postobligatoris –aquest curs del 51%.

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols de FP, de 24 famílies professionals diferents. D’aquests títols, 37 són adaptacions curriculars que s’adeqüen a les noves necessitats de les empreses i el territori. Dels 174, un total de 72 són de tècnics en cicles formatius de grau mitjà i 102, de tècnic superior.

Formació contínua i ocupacional

La formació professional també està al servei de les persones treballadores, tant de les que estan en actiu com les aturades. Els organismes encarregats d’aquesta tasca són, per una banda, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), encarregat de la Formació Professional per a l’Ocupació, adreçada a persones en situació d’atur, i per l’altra, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organisme integrat per la Generalitat a través del departament de Treball, Afers Social i Famílies i per les organitzacions sindicals i empresarials, que s’encarrega de la formació professional contínua, adreçada a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest any 35 milions d’euros a programes de formació dels quals es beneficiaran 120.000 persones treballadors. Aquests programes estan orientats a la millora de competències professionals i a l’obtenció de certificats de professionalitat, d’acord amb les necessitats dels sectors productius catalans. Les formacions són tant de tipus transversal –idiomes, eines tecnològiques, seguretat laboral, entre altres- com sectorial –metall, agroalimentària, comerç, química, etcètera.

La FP per a l'Ocupació és el conjunt d'accions formatives en l'àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció o reinserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de les competències. Els últims tres anys, el SOC ha invertit més de 210 milions d’euros a formar unes 100.000 persones aturades, sobretot en administració i gestió, comerç i màrqueting, serveis socioculturals i a la comunitat. Les dades ens diuen que un 55% de les persones beneficiàries són dones. En relació a l’edat, els joves representen un 28%, i els més grans de 45 anys, el 32%. El 55% són aturats de curta durada. El 2018 s’ha incrementat un 12% el nombre de beneficiaris de la FP per a l’Ocupació respecte a l’any anterior.

Afavorir l’equitat de gènere

Un dels objectius de la campanya és afavorir l’equitat de gènere en l’alumnat que cursa aquests estudis professionalitzadors. En aquest sentit, el departament d’Educació a partir d’aquest curs bonificarà la matriculació de dones en els cicles de formatius de grau superior vinculats al sector industrial. De cara al curs vinent, està treballant per incrementar aquesta possibilitat en altres sectors en què es produeixi disparitat de gènere i demanda laboral, com és el cas del sector industrial.

Per la seva banda, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa mesures d’igualtat amb la priorització de determinats col·lectius, entre ells les dones, i l’impuls de plans concrets adreçats a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció social de la campanya, que vol promoure aquelles famílies professionals que més necessita el mercat laboral i, alhora, situar dones en aquelles professions més masculinitzades i homes en sectors feminitzats, com el de serveis i atenció a les persones.

Nous tipus de centres: FP integrada

El desplegament de la llei de FP és un dels encàrrecs que té la Generalitat. De fet, ja s’han engegat algunes iniciatives en col·laboració entre els departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Família. La primera és el pla pilot d’oferta formativa compartida que s’està duent a terme a l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva i la Ribera d'Ebre. Es fa en centres públics de FP on s’imparteix la formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat emesos pel departament de Treball.

En segon lloc, el pla pilot d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, que consisteix que els treballadors que facin el procés d’acreditació obtindran el reconeixement de mòduls professionals d’un títol de FP, així com el reconeixement de les unitats de competència d’un certificat de professionalitat. I, en últim lloc, la posada en marxa del Centre de Recerca, Innovació i Transferència (CRIT), amb la participació de diferents centres públics de FP, de l’àmbit laboral i educatiu, i empreses de Tarragona.

El Govern també té previst regular un nou tipus de centres de FP –coneguts com a centres de FP integrada- quan es posi en funcionament l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquests oferiran serveis de formació -del sistema educatiu, certificats de professionalitat de la formació per l’ocupació i formació contínua-, serveis d’orientació i d’acreditació, i una carta de serveis completament adequada a les necessitats de les empreses.

Espai web específic

Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual) està disponible a l’espai web fp.gencat.cat.