Puja de nou l’import de la Renda Garantida de Ciutadania i el llindar d’accés

Dos anys després de la seva posada en marxa, la RGC ja té més de 123.000 beneficiaris, un 15% més que el setembre del 2017 i gairebé el doble que l’antiga RMI

El passat 15 de setembre es va produir un nou canvi d’import de la Renda Garantida de Ciutadania ( RGC). Tal com estableix la pròpia llei 14/2017 de la RGC, es va iniciar la tercera fase d’implementació progressiva d’aquesta prestació i això comporta dues grans millores. D’una banda, s’incrementa la quantia de la prestació, que passa del 91% de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) al 97%. A més, també puja el llindar d’ingressos que no es pot superar per rebre la prestació.

En xifres més concretes, aquests canvis es tradueixen en una prestació de 644 euros en el cas de les unitats familiars formades per un sol membre; 956 euros per a les de dos; 1.029 euros per a les de tres; 1.102 euros per a les de quatre, i 1.181 euros per a les de cinc.

Aquestes quanties no només fan referència a la prestació que es rep, sinó també al llindar d’ingressos que no es pot superar per accedir a la RGC, de manera que amb aquesta pujada s’ampliarà el nombre de persones beneficiàries. Cal tenir en compte que el primer motiu d’incompliment de requisits, en un 40% dels casos, és justament superar els ingressos establerts en la llei.


Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina mensualment 30,6 milions d’euros a les prestacions i complements de la RGC, un 70% més que quan es va començar a implementar.

La plena implementació de la RGC es produirà a partir del dia 1 d’abril de 2020, quan es produeixi l’equiparació definitiva del llindar d’accés i de l’import de la prestació al 100% de l’IRSC, fet que permetrà arribar a un univers encara més ampli.

Continua creixent el nombre de beneficiaris: més de 123.000

Des de la seva posada en marxa fa dos anys, el nombre de beneficiaris de la RGC ha anat creixent i ha passat de 107.134 persones el setembre de 2017 a 123.314 persones en l’actualitat (79.240 expedients), cosa que suposa un increment del 15%. La major part d’aquests beneficiaris (75.446 persones) fan referència a expedients de persones activables laboralment (31.372 expedients), i la resta es tracta de pensionistes amb rendes baixes que veuen complementades les seves prestacions (47.868 persones).

Amb la Renda Garantida de Ciutadania s'ha pràcticament duplicat el nombre de persones beneficiàries en relació a la Renda Mínima d'Inserció

En aquest sentit, cal destacar que el nombre de beneficiaris de la renda garantida s’està ampliant i que supera a bastament els de l’antiga renda mínima d’inserció. La darrera dada de beneficiaris de la RMI va ser d’uns 64.000 el juliol de 2017, és a dir, que amb la RGC s’ha pràcticament duplicat el nombre de persones beneficiàries.

Pel que fa al perfil del beneficiari (titular de la prestació) es tracta majoritàriament de dones (60%), entre 35 i 65 anys (84%), de nacionalitat espanyola (82%) i pertanyents a unitats familiars d’un sol membre (42%).

5.600 famílies

Són les que, gràcies als serveis d’orientació i formació, han accedit a un contracte de treball, principal objectiu de la RGC

Cal tenir present que la RGC busca la inserció laboral. Un dels seus objectius principals és precisament que la gent que la percep ho deixi de fer perquè ha trobat feina. Des de setembre del 2017 un total de 5.655 famílies han accedit a un contracte de treball, una mitjana d’inserció de gairebé 230 famílies al mes i l’equivalent al 18% dels expedients vigents (persones activables laboralment, no pensionistes).

En aquest sentit, també és remarcable que des del 15 de setembre de 2017 s’han realitzat més de 177.000 serveis a les oficines de treball de la Generalitat per als perceptors de la RGC.

Millora del procés de sol·licitud i resposta

Des de la posada en marxa de la RGC, s’han atès 169.574 persones, bàsicament a través d’una cita programada en una Oficina de Treball del SOC o bé en una Oficina d’Atenció Ciutadana o d’Afers Socials i Famílies, i s’han registrat 105.082 sol·licituds de la prestació.

Pel que fa al temps de resposta, actualment les sol·licituds es responen de mitjana en un termini de dos mesos i mig, és a dir, que totes es resolen dins de termini. En el darrer any s’ha aconseguit una reducció d’un mes i mig en el temps de resposta.

Des de setembre de 2018, el 37% de les sol·licituds de prestacions i complements de RGC valorades han complert els requisits, el que suposa un increment del 27% respecte al primer any. La major part de les sol·licituds que incompleixen els requisits marcats per la llei són per superar el límit d’ingressos (40%), per tenir un treball a jornada completa (12%) o per no acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya (10%).

Reglament i coordinació territorial

El passat mes de juny es va constituir la Comissió de Govern de la RGC, espai de governança compartida de la prestació entre els diferents departaments de la Generalitat, les entitats, els agents socials més representatius i els ajuntaments, així com l’òrgan encarregat de les funcions d’avaluació i seguiment de la seva aplicació i funcionament.

D’altra banda, el reglament de la RGC continua el seu procediment administratiu i està previst que s’aprovi definitivament a principis del 2020.

El + vist

El + comentat