Un familiar va morir el 2013, cal fer la declaració d'IRPF?

Si mor algú de la família els hereus tenen diverses obligacions a l'hora de fer la declaració de la renda

2 min

Efectivament, si el difunt va superar els límits per estar obligat a presentar la declaració són els hereus qui han presentar-la.

En aquest cas, la declaració d'aquest familiar no serà l’any natural sinó que correspondrà al termini fins la data de defunció. La data límit per presentar la declaració, però, no varia. S'ha de fer el 2014 entre abril i juny com la resta de declaracions.

Com que el període declarat és inferior a l'any natural implica dues peculiaritats:

  1. Les rendes immobiliàries i mobiliàries que obtingués el contribuent es quantifiquen en funció del nombre de dies que formen el període corresponent, no per tot l’any.
  2. No es prorrategen les deduccions ni les reduccions de la base imposable (com ara els mínims personal o familiar o les aportacions a plans de pensions ), sinó que s'apliquen íntegrament.

Tot i això, els mínims i deduccions s'apliquen al complet (sense prorratejos) i per això, la declaració del difunt pot resultar a retornar. En aquests casos, juntament amb la declaració, s'haurà de presentar un escrit sol·licitant la devolució a més de la següent documentació:

  • Certificat de defunció
  • Llibre de família del difunt Certificat d'últimes voluntats Testament o declaració d'hereus
  • Si la quantia a retornar és inferior a 2.000 euros, autorització i DNI de la resta dels hereus permetent la transferència de la devolució al compte de l'hereu que presenta la sol·licitud. En el cas que la devolució sigui superior a 2.000 euros, s'ha de lliurar còpia de la llibreta o document bancari on apareguin els 20 dígits del compte on realitzar la transferència de la devolució (tots els hereus hauran de ser titulars) o poder notarial de tots els hereus autoritzant-ne un a cobrar la devolució .
  • DNI de l'hereu que presenta la sol·licitud.
stats