FAQ - Preguntes més freqüents

A l'hora de fer la declaració de la renda, són moltes les preguntes que passen pel cap del contribuent

Ara
4 min

BarcelonaQuè s'entén per habitatge habitual, en l'IRPF?

L'habitatge habitual és l’habitatge en el que el contribuent resideix durant un període continuat de, com a mínim, tres anys. Aquest període de tres anys no s'exigirà en cas de defunció del contribuent o quan concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara una separació matrimonial, un trasllat laboral, la obtenció d’una primera ocupació o una feina més avantatjosa, un canvi de feina, etc.

En quin termini s'ha de presentar la declaració de la renda?

El termini per presentar la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2013 comença el 23 d’abril de 2014 i finalitza el 30 de juny de 2014.

Quin és el tipus de retenció en l'IRPF previst per als dividends?

El tipus de retenció és del 21 % fins al 31-12-2014.

Sóc arquitecte i duc a terme una activitat professional. Al 2013 vaig facturar 10.000 € per aquesta activitat. Estic obligat a presentar la declaració?

Efectivament, vostè està obligat a declarar ja que sobrepassa els límits previstos per rendiments d’activitats econòmiques (el límit per no quedar obligar a declarar son 1.000€).

L’any 2013 vaig obrir un compte corrent a l’estranger i he percebut uns interessos. Ho he de declarar a la meva renda?

Si, l’IRPF grava la renda mundial dels contribuents residents a Espanya, per la qual cosa vostè ha d’incloure els interessos a la declaració i aplicar, si es donen els requisits, la DDI (deducció per doble imposició).

Al 2013 he treballat cinc mesos a l’estranger per una empresa multinacional i he cobrat la nòmina de l’empresa estrangera. ¿He de declarar el que he cobrat a l’estranger a la declaració d’IRPF?

Si vostè no ha perdut la condició de resident fiscal espanyol i segueix sent contribuent de l’IRPF, cal que declari els seus rendiments a la declaració de l’IRPF i aplicar, si es compleixen les condicions, la deducció per doble imposició internacional (DDI).

He obtingut uns rendiments de 21.000 € procedents d’un Fons d’Inversió. Estic obligat a fer la declaració de l’IRPF?

Efectivament, vostè està obligat a presentar la declaració. El límit per no estar obligat a fer-ho, en aquest tipus de rendiments, es de 1.600 €.

Tinc un apartament a França. He de declarar alguna cosa en l’IRPF?

Si, en l’IRPF s’han de declarar els ingressos i rendiments mundials. L’apartament de França cal declarar-lo en l’IRPF ja que generarà imputació de rendes immobiliàries (si està desocupat) o rendiments del capital immobiliari (si està arrendat).

L’any 2013 vaig vendre una casa a França i allà ja vaig pagar un impost. ¿He de declarar-ho també a l’IRPF?

Sí, l’IRPF grava la renda mundial dels contribuents, per tant, vostè ha d’incloure, en la declaració d’IRPF 2013, la variació patrimonial per la venda de l’immoble. Caldrà revisar el Conveni per evitar la Doble Imposició (CDI) entre els dos països i la deducció per evitar la doble imposició internacional (DDI) de la normativa de l’IRPF per neutralitzar o evitar que la operació tributi dos cops (als dos països).

Sóc metge i treballo en un hospital percebent una retribució de caràcter laboral. Puc deduir les quotes col·legials en la declaració de la renda?

Sí, les quotes de col·legis professionals es consideren despeses deduïbles de l’IRPF sempre que la col·legiació sigui obligatòria per l’exercici de la professió.

He venut un immoble al 2013. Com declaro la venda en l’IRPF?

La venda s’ha de declarar com una “variació patrimonial” i s’ha de declarar l’import calculat per la diferència entre el valor de venda i el valor d’adquisició.

Valor de venda: El valor de venda s’obté a partir del preu de la operació, minorant l’impost sobre l’increment de terrenys urbans (plusvàlua municipal) i les despeses dels intermediaris (advocats, APIs, etc.) necessaris per la realització de la venda.

Valor d’adquisició: El valor de l’adquisició s’obté sumant al preu de compra, les despeses de Notari, impostos pagats en l’adquisició, despeses d’inscripció al Registre de la Propietat i determinades inversions i millores que s’hagin realitzat. També cal tenir en compte la correcció monetària establerta en la normativa (coeficients de correcció monetària).

Sóc autònom i he guardat els tiquets de menjar i pàrquing per poder deduir-los com a despesa de l’activitat en la declaració d’IRPF. Hi ha algun límit?

L’Administració Tributària podria discutir si aquestes despeses estan directament relacionades amb l’activitat (condició indispensable per poder ser deduïbles).

Aquest tipus de despeses cal que estiguin molt ben justificades i caldrà analitzar quina és la activitat desenvolupada.

No obstant això, la Llei d’IRPF preveu una deducció del 5% del total del rendiment net obtingut per l’activitat que es consideren “despeses de difícil justificació” si vostè tributa en la modalitat simplificada.

L’any 2013 vaig rebre una herència. He de declarar-ho en l’IRPF?

No, l’adquisició per herència tributa en l’Impost sobre Successions i Donacions tot i que aquest pugui resultar quota zero.

No obstant això, un cop acceptada l’herència, si caldrà declarar els rendiments generats pels bens rebuts (interessos, dividends, lloguers, etc.).

He jugat al pòquer per Internet i al llarg de 2013 he obtingut guanys i pèrdues, segons les partides jugades. Ho he de declarar a l’IRPF?

Des de l’ 1 de gener de 2012 les quantitats perdudes en el joc (excepte en sortejos de loteria) es podran compensar amb els imports guanyats, de manera que no es tributa pels imports obtinguts de les apostes sinó que es tributa pel saldo final entre quantitats obtingudes menys quantitats perdudes.

Al 2013 vaig adquirir un vehicle acollint-me “Plan PIVE”. He de declarar l’ajut rebut d’aquet Pla?

Si, els ajuts per la compra de vehicles compresos en el Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (PIVE) tributen en l’IRPF.

Cal declarar l’ajut rebut en la Base Imposable General, és a dir, es tributarà sobre l’import rebut d’acord amb l’escala que correspongui al contribuent segons el seu nivell d’ingressos per rendiments del treball i altres rentes que conformen la Base Imposable General.

Al 2013 he rebut ajuts públics al lloguer. Ho he de declarar a l’IRPF?

Com a norma general i excepte que la llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajuts rebuts per particulars tributen per IRPF com guanys patrimonials de la Base Imposable General, tributant en funció del nivell d’ingressos del contribuent (rendiments del treball i altres rentes de base liquidable general).

stats