Qüestions a tenir en compte a l'IRPF 2013

Ara
3 min

Barcelona1. Per les declaracions de 2013 s’elimina la possibilitat de complimentar la declaració amb bolígraf, per tant, només es pot presentar la declaració mitjançant el programa PADRE, podent presentar al declaració confeccionada telemàticament o en paper.

2. Deducció per adquisició de vivenda habitual: A partir de l’1 de gener de 2013 es suprimeix la deducció per adquisició de vivenda habitual, establint un règim transitori pel que podran continuar practicant la deducció per inversió en vivenda en exercicis futurs, tots aquells contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans del 31 de desembre de 2012.

- La base màxima de deducció serà de 9.040€ anuals.

- El tipus a aplicar és el 15%.

3. Nou tractament pels guanys patrimonials: A partir de l’1 de gener de 2013, els guanys patrimonials derivats de la transmissió de bens i drets del que la titularitat per part del contribuent tingui MENYS D’1 ANY d’antiguitat, s’inclouran en la part general de la base imposable, tributant com a tal a una tarifa progressiva que a Catalunya pot arribar al 56%, en lloc de tributar a la tarifa de les rendes de l’estalvi.

4. Exempció del 50% del guany patrimonial obtingut per la venda d’immobles adquirits al 2012: Estan exempts en un 50 per cent els guanys patrimonials derivats de la venda d’immobles urbans que haguessin estat del 12 de maig de 2012 i fins el 31 de desembre del 2012.

Aquesta exempció parcial no resulta aplicable, en el cas de persones físiques, quan l’immoble s’hagués adquirit o transmès al cònjuge, a qualsevol persona unida al contribuent per parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, a una entitat respecte de la que es produeixi, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones anteriorment citades, alguna de les circumstàncies establertes a l’article 42 del Codi de Comerç.

5. Exempció per reinversió dels guanys obtinguts a la transmissió d’accions o participacions per les que s’hagi practicat la deducció de quota per inversions a 'business angels'. Podran excloure’s de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’accions o participacions a 'business angels', sempre que l’import total obtingut per la transmissió de les mateixes es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions entitats en les condicions que reglamentàriament es determinen.

6. Premis de loteries i altres jocs: A partir de l’1 de gener del 2013, els premis de Loteries de l’Estat, CCAA, Onze, Cruz Roja i altres que fins a la data estaven exempts, tributaran al tipus especial del 20%.

7. Tipus impositius: Es prorroguen els tipus impositius de les bases liquidables general i de l’estalvi aplicables en l’exercici anterior. Tipus impositius a aplicar sobre la Base Imposable de l’Estalvi:

X < 6.000 --> 21%

6.000 > X > 24.000 --> 25%

X > 24.000 --> 27%

8. Deducció estatal en la quota per inversions a 'business angels': Des del 29 de setembre del 2013, aquestes inversions permeten una deducció del 20% a la quota estatal de l’IRPF de l’inversió realitzada al subscriure les accions o participacions de la societat, sent 50.000 euros anuals la base màxima de la deducció. A aquests efectes, les condicions per a la seva aplicació són les següents:

- Revestir la forma de Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral.

- Exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa. En particular, no podrà tenir per activitat la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.

- L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros a l’inici del període impositiu de la mateixa en que el contribuent adquireixi les accions o participacions.

- Les accions o participacions en l’entitat hauran d’adquirir-se pel contribuent be en el moment de la constitució d’aquesta o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents de la constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.

- La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixin en la mateixa entitat al seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, superior al 40 per cent del capital social de l’entitat o dels seus drets de vot.

- Que no es tracti d’accions o participacions a una entitat a través de la qual s’exerceix la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altre titularitat.

- Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtenir una certificació expedida per l’entitat de les accions o participacions que s’hagin adquirit indicant el compliment dels requisits assenyalats.

9. Deducció autonòmica a quota (Catalunya) per inversions a 'business angels': Deducció del 30% de les quantitats invertides en l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació, amb el límit màxim de 6.000 euros.

stats