FETS D'ENERGIA

Gas natural, el combustible alternatiu per ajudar a millorar la qualitat de l’aire

Sigui en turismes, en vehicles pesants o en el transport ferroviari, marítim o aeri, la substitució de la gasolina i el dièsel pel gas natural redueix l’emissió de contaminants relacionats amb els problemes respiratoris

La mala qualitat de l’aire és un dels factors que més incideixen en la qualitat de vida de la ciutadania. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a la Unió Europea (UE) més de 400.000 persones moren prematurament cada any justament per aquest factor, i diversos milions pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars provocades per la contaminació. En l’àmbit mundial, i segons dades del Banc Mundial, el 92% de la població del planeta viu en àrees on no es respecten les directrius de l’OMS en qualitat de l’aire.

Espanya és el setè país d’Europa amb més morts prematures, unes 30.000 a l’any segons un informe del 2017 de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA). A més, uns 38 milions de persones (81% del total) van respirar el 2017 aire amb una concentració d’ozó superior als límits recomanats per l’OMS, segons l’informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2017, elaborat per Ecologistes en Acció.

Què provoca aquesta mala qualitat de l’aire? Xavier Querol, professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (Idaea), explica que els factors principals són l’alta densitat de vehicles en ciutats com Barcelona (5.700 turismes matriculats per quilòmetre quadrat) o Madrid (2.100), l’alta proporció de vehicles dièsel a les diverses flotes que hi ha a l’Estat (65%), el fracàs de la política europea per a la reducció d’emissions de NO2 dels turismes dièsel, i també “l’escàs desenvolupament de polítiques que generin un transport públic metropolità atractiu (econòmic, ràpid i confortable) i una logística de repartiment de mercaderies i de desplegament del taxi que incloguin seriosament criteris ambientals”.

Combustible alternatiu

En aquest context, el gas natural, consolidat a Espanya com a combustible alternatiu, pot jugar un paper molt important. Els vehicles que l’utilitzen emeten, en comparació amb els dièsel, un 60% menys d’òxids de nitrogen (NO x ), un 97% menys de diòxid de sofre (SO 2 ) i un 93% menys de partícules en suspensió, i redueixen quasi a zero les emissions de diòxid de nitrogen (NO2 ), tots ells contaminants relacionats amb els problemes respiratoris.

I en relació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’ús de gas natural és clau per a la descarbonització del transport, ja que les redueix un 23% en comparació amb l’ús de gasolina i un 7% amb l’ús del dièsel, segons l’estudi Greenhouse gas intensity of natural gas de l’Associació Europea del Gas Natural (NGVA Europe).

Perquè ens fem una idea del seu impacte, l’informe de Sedigas Calidad del aire en las ciudades españolas: Transporte urbano, sector residencial y terciario apunta que, substituint tot just un 5% del parc de vehicles pesants i turismes de gasolina i dièsel per un parc de gas natural, la reducció d’emissions de tots els gasos causants de la contaminació urbana seria d’entre un 1,5% i un 5%. I al llibre La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial, que ha publicat recentment la Fundació Gas Natural Fenosa i que ha coordinat el mencionat Xavier Querol, s’apunta que la substitució d’un 13% del parc mòbil de Madrid i Barcelona per cotxes de gas natural reduiria les emissions en 50.000 tones anuals.

Matriculacions a l’alça

Aquest és un factor a tenir en compte perquè a Espanya, tot i que la tendència és a l’alça, hi ha camp per córrer. Segons l’Associació Ibèrica de Gas Natural per a la Mobilitat (GASNAM), les matriculacions de vehicles propulsats per gas natural van augmentar el 2017 un 112%, amb la qual cosa es va tancar l’any amb un total de 8.500 vehicles. A Itàlia, per exemple, hi ha més d’un milió d’aquests vehicles, a Ucraïna són 800.000 i a Alemanya 400.000. És òbviament un camí a recórrer si es vol complir amb els objectius de la UE per al 2030, que marquen una reducció del 40% en el nivell d’emissions de CO2 en relació amb el del 1995.

I no és una missió complexa. A diferència dels vehicles elèctrics, el gas natural vehicular és una tecnologia madura, real i aplicable als turismes però també als camions pesants, als vaixells o als trens. Espanya disposa actualment de 57 estacions de servei d’accés públic que subministren gas natural per a vehicles. Els plans de Gas Natural Fenosa passen per tenir-ne aviat un centenar, per això s’obriran aviat 50 estacions d’accés públic de la companyia, i així convergir amb la directiva europea sobre infraestructures de combustibles alternatius. A més, el transport per ferrocarril, marítim i aeri nacional emet prop de 6 MtCO 2 equivalents a l’atmosfera, amb la qual cosa l’adopció del gas natural liquat (GNL) reduiria notablement les emissions, cosa que faria més competitiu el transport i, per extensió, la indústria.

Principals contaminants atmosfèrics

Partícules sòlides (PM): Les més perjudicials són les de 10 microns de diàmetre (PM10) o menys, especialment les PM25, que poden allotjar-se a l’interior dels pulmons. La crema de llenya i d’altres combustibles de biomassa pot ser una font important de partícules, segons l’OMS.
Diòxid de sofre (SO 2 ): Pot afectar el sistema respiratori i les funcions pulmonars, causa irritació ocular i cardiopaties. La principal font de SO 2 procedent de l’activitat humana és la combustió de sofre, especialment present al gasoil, sigui per a calefacció, per a generació d’electricitat o en el transport.
Diòxid de nitrogen (NO 2 ): Causa bronquitis en nens asmàtics i disminueix la funció pulmonar. S’origina principalment en els processos de combustió. Reacciona amb la llum solar i forma ozó a nivell del sol, i és un dels principals components de la boira tòxica.

Més continguts de