FORMACIÓ PROFESSIONAL

De modalitats i famílies professionals

Tant si et planteges cursar un cicle de grau mitjà o un de superior, primer cal que t’informis sobre quines modalitats i famílies professionals existeixen

En conjunt, la Formació Professional esdevé una oferta de gran accessibilitat i connexió amb altres etapes educatives. Un cop acabada l’ESO, es pot cursar un grau mitjà. I, amb el títol de grau mitjà o el de Batxillerat, accedir a un grau superior. També s’hi pot arribar a través d’una prova d’accés i, fins i tot, alguns treballadors s’hi poden incorporar a través de convenis amb empreses.

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols de 24 famílies professionals diferents

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols de 24 famílies professionals diferents. D’aquests, 37 són adaptacions curriculars que s’adeqüen a les noves necessitats dels empresaris i del territori per tal de poder ajustar-se a les demandes del mercat. 72 dels 174 títols són de grau mitjà i 102 són de grau superior. Al seu torn, hi ha cicles que duren 1.400 hores (un any acadèmic) i n'hi ha de 2.000 hores (dos anys). En ambdós casos, una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i l’altra, a la formació pràctica en centres de treball.

Actualització constant

El ventall de titulacions que engloba la Formació Professional beu molt de les necessitats que la societat, la indústria, l’economia i el mercat laboral mostren a cada moment. Per això la seva actualització és constant. Això passa en cadascuna de les modalitats que comprèn, que són l’FP Inicial, la qual aglutina els cicles de grau mitjà i superior a l’abast de la població; la FP Dual, on l’estudiant combina la formació en un centre educatiu amb la pràctica empresarial, i la Formació Professional per a l'Ocupació o conjunt d'accions formatives en l'àmbit laboral que busquen millorar la capacitat d'inserció o reinserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de les competències.

L’actualització també es fa palesa en les famílies professionals en les quals s’estructura l’oferta: Activitats físiques i esportives; Administració i gestió; Agrària; Arts gràfiques; Comerç i màrqueting; Edificació i obra civil; Electricitat i electrònica; Energia i aigua; Fabricació mecànica; Fusta, moble i suro; Hoteleria i turisme; Imatge i so; Imatge personal; Indústries alimentàries; Indústries extractives; Informàtica i comunicacions; Instal·lació i manteniment; Marítimopesquera; Química; Sanitat; Seguretat i medi ambient; Serveis socioculturals i a la comunitat; Tèxtil, confecció i pell, i Transport i manteniment de vehicles. Totes elles mostren un alt índex d’inserció laboral, que el 2018 oscil·lava entre el 41,67% de les Arts Gràfiques i el 76% de les Indústries Extractives, segons revelava en un estudi el Departament d'Educació i Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Formació semipresencial i a distància

Aquells estudiants que per diverses raons no puguin dedicar-se a estudiar un grau mitjà o superior a temps complet, també disposen de dues modalitats més, la semipresencial i la formació a distància. En la primera, l’alumne haurà d’assistir presencialment almenys al 50% de les hores previstes del mòdul o crèdit i haurà de fer totes les activitats programades, el professorat tutoritzarà les activitats de forma telemàtica i l’avaluació es farà de forma presencial. Al seu torn, la Formació Professional a distància busca que hi hagi més persones formades i amb més qualificació per afavorir la inserció, reinserció o progressió i la contractació o promoció per part de les empreses. Cal puntualitzar que les persones d’entre 16 i 18 anys que vulguin acollir-se a aquesta modalitat hauran de justificar la incompatibilitat de rebre formació presencial.

El + vist

El + comentat