20 preguntes i 20 respostes sobre la renda 2017

Concha Forteza, experta del COGAC, aclareix els dubtes dels lectors de l'ARA

Durant uns dies els lectors de l'ARA van anar plantejant i transmetent-nos diversos dubtes i consultes sobre la declaració de la renda corresponent a l'exercici del 2017. L'experta del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) Concha Forteza les ha recollit i ofereix aquí les respostes.

1. Hola, la meva mare té 80 anys i una minusvalidesa del 65%, i rep una pensió de 8.500 euros a l'any, sense cap tipus de retenció. Amb aquestes condicions podria desgravar a la meva renda per ascendents que conviuen amb mi?

Hola Juanma,
Si la teva mare viu amb tu, podries aplicar el mínim per ascendent i per altra banda la deducció per ascendent discapacitat, ja que el topall de 8.000 euros per poder-lo aplicar fa referència a rendiments nets i, per tant, un cop restats els 2.000 euros de despesa previstos en la llei, els ingressos de la teva mare que cal tenir en compte serien 6.500.

2. Hola, a la declaració del 2016 em desgravava el lloguer perquè era un contracte de l’any 2013 al municipi de Sant Quirze del Vallès. Hi havia una part d’estatal i una d’autonòmica. En canvi, sembla que a la del 2017 no apareix aquesta desgravació. L’han eliminat o és que no ho sé fer? Soc nascut el 1963.

Bon dia, David,
Igual que per al 2016, es manté un règim transitori que permet continuar aplicant la deducció per lloguer als contractes anteriors al 2014, sempre que es reuneixin les condicions de la deducció. Per altra banda, a Catalunya també hi ha una deducció autonòmica per lloguer, amb condicions diferents, però que no té en compte la data del contracte. És a dir, que, en alguns casos, si es reuneixen les condicions, podrien ser d’aplicació les dues deduccions.

3. Bona tarda. L'any 2017, després de la corresponent reclamació a la meva entitat bancària, aquesta em va fer la devolució parcial del retroactiu de la clàusula terra de la meva hipoteca. Abans, el 2014, ja havia aconseguit que em retiressin la clàusula terra. Quan el banc em va fer els números del retroactiu, sortien uns 8.000 euros a retornar, però vam acordar que me'n tornessin la meitat i de l'altra meitat vam acordar rebaixar el diferencial de l'Euríbor per als següents anys fins al venciment del crèdit. Jo pago sola la hipoteca, motiu pel qual gairebé cada any només amb les quotes ja sobrepassava el màxim de 9.000 euros anuals aportats per poder desgravar. Tinc clar que he de declarar els diners que em va tornar el banc, però no quina part, ja que, considerant que sobretot els anys que l'Euríbor estava pels núvols les meves quotes excedien de molt el límit dels 9.000 euros, no sé quins imports he de declarar com a extres o com fer-ho. La meva hipoteca data del 2005, a 30 anys. Les condicions inicials eren Euríbor + 0,55%, mínim 3%, fins al maig del 2014, que va deixar d'aplicar el mínim. La devolució del retroactiu la vaig tenir el juny del 2017. Agrairé que em pugueu indicar com procedir o a qui dirigir-me perquè em puguin estudiar amb deteniment el cas. Moltes gràcies per avançat i, sisplau, aviseu-me quan surtin publicades les respostes de les consultes.

Sílvia, crec que t’hauries d’adreçar al teu gestor de confiança, ja que s’hauria de revisar tota la documentació que fa referència a aquesta devolució per calcular quins són els imports que corresponen a exercicis no prescrits i poder regularitzar, si escau, les declaracions presentades.

5. Bon dia. El meu dubte és per què el 2017 he cobrat una quantitat en concepte de devolució de despeses de formalització d'hipoteca per compra d'habitatge. No sé si s'ha de posar tot com a guany patrimonial o si he de fer una complementària per deducció d'habitatge o... Li agrairia que m'aclarís quina és la manera correcta.

Hola, Josepa. Si l’any que vas formalitzar la hipoteca vas incloure aquestes despeses a la deducció per adquisició d’habitatge i ho vas fer en un exercici no prescrit (no ens indiques la data...), hauràs de presentar una declaració complementària d’aquell any, sense sanció ni interessos, per retornar l’import indegudament deduït.

6. Bon dia. M'agradaria saber si es poden deduir les mútues d'assegurances segons el que posa a l'apartat de deduccions. Es refereixen a les mútues privades de salut? Gràcies pels aclariments.

Bon dia, Marta. Les primes d’assegurances de malaltia satisfetes pels contribuents que exerceixen una activitat econòmica (és a dir, autònoms) es poden incloure com a despesa per determinar el rendiment net de la seva activitat, fins a 500 euros l'any per la seva pròpia cobertura i 500 euros més per la part del seu cònjuge i dels fills menors de 25 anys que conviuen amb ell. Si els teus ingressos són rendiments del treball, i aquestes primes fossin satisfetes per l'empresa, constituirien una retribució en espècie exempta de tributació en les mateixes condicions del cas anterior.

7. Bon dia, Sra. Concha. Tinc un dubte amb la declaració d'aquest any. Des del 18/04/17 a casa meva tenim la condició de família nombrosa. El nostre tercer fill va néixer el 14/03/17. En el meu esborrany de declaració em donen una deducció de 450 euros com a ajut per família nombrosa; en canvi, per a la meva dona, aquesta deducció és de 400 euros. Com a contribuents tenim les mateixes característiques: treballadors per compte aliè i donats d'alta a la Seguretat Social durant tot el 2017. No acabem de saber el perquè d'aquesta diferència. Moltes gràcies per avançat.

Bon dia, Pau. La deducció per família nombrosa s'aplica tenint en compte la situació l’últim dia de cada mes. En el vostre cas la deducció s’hauria d’aplicar des del mes d'abril fins al mes de desembre, és a dir, 450 euros cadascun, i així ho haureu d'incloure a la vostra declaració.

8. Hola. Aquest any 2017 he tingut el meu primer fill. ¿Tinc dret a la deducció de 150 euros per naixement de la Generalitat de Catalunya si li han donat els 150 euros a la meva dona (estem casats), o hi ha alguna restricció? Gràcies.

La deducció autonòmica de 150 euros per naixement de fill és d’aplicació a cada progenitor, és a dir, 150 euros cadascun si la declaració es fa individual o 300 si es fa conjunta.

9. Hola, durant el 2017 he venut un fons d'inversió amb una plusvàlua de 1.500 euros. Ja em van aplicar la retenció del 20% (300 euros). Per altra banda, he venut unes accions amb unes pèrdues de 2.000 euros. La meva pregunta és: puc compensar pèrdues amb guanys? Crec que sí, però llavors què passa amb la retenció que ja em van fer pels guanys? Me l'han de tornar? Moltes gràcies.

Hola, Pere. Les pèrdues patrimonials es poden compensar amb guanys del mateix tipus, és a dir, que provinguin d’una transmissió. La retenció que et van aplicar hauràs de deduir-la, juntament amb la resta de retencions que t’hagin practicat, per determinar la quota final a ingressar o a retornar, segons el cas.

10. Bona tarda. Per motius laborals tinc dues residències, una a Espanya i l'altra a l'estranger. Voldria saber quin és el mínim perquè sigui considerada persona resident fiscal, ja que una part de l'any soc aquí i una altra fora. Voldria saber a quin país haig de tributar. Moltes gràcies, Concha, pels aclariments.

Bona tarda, Jordi. Si tens dues residències, seràs resident fiscal al país on hagis estat més de 183 dies i hauràs de declarar en aquest país per les teves rendes mundials, és a dir, incloent-hi totes les rendes rebudes als dos països, aplicant la deducció per evitar la doble imposició internacional pels impostos que hagis pagat a l'altre país.

11. Hola. Fent la declaració de la renda, al final m'ha donat aquest missatge: " [Declarante] -Según los datos que constan en su declaración individual, está obligado a declarar por aplicar alguna reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones, mutualidades de previsión social, etc.) o a patrimonios protegidos de personas con discapacidad y/o la deducción estatal por inversión en vivienda habitual. Si no las aplicara dejaría de estar obligado a declarar si tributara individualmente, por lo que no tendría que ingresar el importe resultante de su declaración". Llavors, si simplement no declaro el pla de pensions, no he de lliurar-la? Em surt a pagar uns 80 euros; si no la lliuro, me'ls estalvio? ¿He de fer alguna cosa (modificar l'esborrany a internet per no declarar el pla de pensions?) o no cal que faci res i simplement no la lliuro? Moltes gràcies.

Antoni, entenc que el resultat de la teva declaració és de 80 euros a pagar, un cop inclosa la teva aportació al pla de pensions. En aquest cas, com que no estàs obligat a declarar, no has de fer res, simplement no presentar la declaració. Només et comento que si la teva situació és de no obligat a declarar perquè les teves rendes no arriben als mínims que marca la llei, no té cap sentit que facis aportacions a plans de pensions, ja que quan ho rescatis hauràs de tributar com a rendiments del treball.

12. Bona nit. Voldria saber com es declaren les minusvàlues per venda d'accions en anys anteriors. No queda clar a quina casella s'han de posar. Moltes gràcies.

Hola Marc. Les pèrdues patrimonials per la venda d'accions s'han de declarar l'any en què es realitza la venda i es podran compensar amb guanys del mateix exercici o dels quatre anys posteriors. S'han d'incloure a l'apartat que diu “imputacions a 2017 de guanys i pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors”.

13. Bona tarda. L'any passat, a la renda 2016, em van enviar una paral·lela que vaig firmar en conformitat perquè era desembre i volia cobrar. Aquest any l'he tornat a fer amb el programa RENTA WEB però, com que hi he perdut la confiança, un cop feta vaig telefonar a l'ajuda telefònica d'Hisenda, a Madrid. La primera persona que em va atendre em va assegurar que estava ben feta. Jo, desconfiat, li vaig explicar el meu cas de l'any passat i li vaig demanar que em passés amb el seu superior, cosa que va fer. Aquest cap de servei va tornar a dir el mateix: " Señor, puede usted enviar su declaración, que es correcta" . A causa del gran disgust de l'any anterior vaig anar a un professional de Barcelona i li vaig explicar el meu cas. Ell va demanar hora i es va presentar a la delegació de Barcelona, que ell visita professionalment i coneix. Li van dir el mateix: està ben feta (cosa que ell abans d'anar-hi ja m'havia dit a mi per telèfon). També van confirmar que la meva declaració del 2016 estava bé i no entenien per quin motiu s'havia generat la paral·lela. En vista de l'èxit, em va dir que la presentes telemàticament, com faig sempre, que no calia que m'esperés. Ho vaig fer el mateix dia, 12 d'abril del 2018. Ja fa un mes i no he cobrat. Ja sé que em direu que m'esperi, però estic neguitós perquè temo que es repeteixi el que va passar l'any passat. A mi mai han trigat un mes a pagar-me les devolucions que any rere any em surten, perquè tinc una filla amb disminució psíquica d'un 68%. Jo faig la meva declaració cada any des dels anys 70. Fins i tot amb Franco ja la feia. Mai m'havia trobat amb cap ensurt i per aquest motiu tinc aquesta manca de confiança. La pregunta és: puc fer cap acció que m'asseguri que la delegació de Sabadell no tornarà a fer-me una altra paral·lela? Puc, d'alguna manera, anar-hi personalment i preguntar? Disculpeu-me les possibles faltes i el rotllo, però he pensat que a un professional li podia interessar aquest cas. Moltes gràcies.

Antonio, si vas fer la declaració de manera correcta el 2016, no hauries d'haver firmat la conformitat a la proposta. D'aquesta manera tindries la certesa d'haver-la fet correctament o sabries per quin motiu et van fer una nova liquidació. Aquest any, ja no pots fer res, únicament esperar la devolució o la nova proposta...

14. Bon dia, soc jubilat i la meva pensió és de 1.032 euros. Restant-hi un IRPF del 5,8%, el total net és de 975 euros. La pregunta és: com és possible que en l'esborrany em surti a pagar 440 euros? D'on surt aquesta quantitat? Adjunto l'esborrany en PDF.

Bon dia, Carles. Per les dades que surten en el teu esborrany, no estàs obligat a declarar. Per tant, encara que el resultat et surti a pagar, no has de fer res, ni presentar, ni pagar. El resultat es deu al fet que les retencions que t’han practicat són inferiors a la quota que et correspondria pagar.

15. ¿Com es declara el que s'ha rebut per expropiació corresponent a una casa prèviament heretada? L'any 98 vàrem heretar una quarta part de la casa de poble dels meus pares i l'any passat la varen expropiar perquè hi ha de passar una carretera. Voldria saber si aquests diners rebuts s'han de declarar, i a quina casella correspondria. Moltes gràcies.

Hola, Anna. Una expropiació s'ha de declarar en l'apartat de guanys patrimonials que provenen d'una transmissió, per la diferència entre el valor declarat en acceptar l'herència més les despeses accessòries (notari, impostos, registre...) i el valor rebut per l'expropiació menys les despeses accessòries a la transmissió.

16. Bon dia. Gràcies per oferir aquest servei. Si no vaig errat, a Catalunya s'han canviat els avantatges sobre les deduccions a l'habitatge a l'hora de deduir-los a la declaració de la renda. La meva pregunta és: tenint el pis hipotecat a Barcelona, on vivim, i estant empadronats a les Illes Balears, podem fer la declaració a l'administració de les Illes Balears? Gràcies per avançat.

Bon dia, Joan. La deducció per adquisició d'habitatge és d'aplicació únicament per l'adquisició de l'habitatge habitual. Si vius a Barcelona, hauries d’estar empadronat a Barcelona i hauries de declarar com a resident a Catalunya, encara que la presentis en qualsevol administració. Per altra banda, comprova si reuneixes les condicions per aplicar el règim transitori que et permet continuar aplicant aquesta deducció.

17. Bon dia. A casa meva som una família de 4 persones, 2 adults no casats i dos menors (7 i 4 anys el 2018). La meva pregunta és: es pot fer una declaració conjunta d'1 adult amb 1 menor? Gràcies.

Bon dia, Bernat. Quan no existeix vincle matrimonial, un dels progenitors pot presentar declaració conjunta amb els fills, però no podrà aplicar la deducció per tributació conjunta si els dos progenitors conviuen. Si la fan individual, podran aplicar cadascun el 50% del mínim per descendent de cada fill.

18. Bon dia. L'any 2017 vaig rebre un ingrés –amb la factura corresponent– per haver prestat l'habitatge habitual per rodar-hi una escena d'una pel·lícula. La pregunta és: com s'ha d'incloure aquest ingrés i a quines caselles de la declaració s'ha d'assignar? Moltes gràcies.

Hola Joan. Ho hauries de declarar com a lloguer d’habitatge, però sense possibilitat d’aplicar la reducció del 60% sobre el rendiment net obtingut.

19. Bona nit. Per poder-me aplicar la deducció per ascendents a càrrec majors de 65 anys cal que convisquem al mateix habitatge. Jo soc propietari d'un habitatge de 2 pisos. Al 2n pis hi estic empadronat jo i al 1r la meva mare. ¿Es considera que convivim al mateix habitatge a efectes d'aplicar-me la deducció? Gràcies.

Hola Jordi. Si els dos pisos tenen referència cadastral diferent, ja no es tractaria del mateix immoble i, per tant, no conviuríeu al mateix habitatge.

20. La meva filla rep les ajudes per maternitat (100 euros mensuals / 1.200 euros l'any). D'aquests 12 mesos, 5 se'ls va agafar d'excedència. Voldríem saber si durant els mesos que ha estat d'excedència té dret a rebre aquestes ajudes (ella diu que no). I, com que són anuals / mensuals, en cas de poder-se descomptar com es fa?

Noemí, un dels requisits per poder aplicar la deducció de maternitat és que s’hagi cotitzat a la Seguretat Social, cosa que no haurà fet durant el període d’excedència, i, per tant, només tindrà dret a rebre els 100 euros pels mesos en què tingui imports cotitzats.

Més continguts de

El + vist

El + comentat