Esports 09/11/2019

La junta d'accionistes de l'Espanyol se celebrarà el 10 de desembre

Chen Yansheng hi anunciarà la convocatòria d'una ampliació de capital per valor de 50 milions

Roger Requena
2 min
Chen Yansheng a la junta general d’accionistes.

BarcelonaL'Espanyol ha anunciat la data de la convocatòria de la junta general ordinària i extraordinària d'accionistes. Enguany se celebrarà el dimarts 10 de desembre a les 12 a l'Auditori de Cornellà. El principal punt de l'ordre del dia serà l'aprovació de l'ampliació de capital per valor de 50 milions d'euros. Aquests diners no seran noves aportacions del propietari Chen Yansheng, sinó la conversió de deute que el club tenia pendent amb ell en capital social. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà un deute d'entre 30 i 40 milions d'euros, i deixarà de pagar interessos pels milions que ara es convertiran.

Aquesta operació permetrà a l'entitat tenir un estatus financer força més estable i sòlid, perquè a banda d'haver de pagar menys interessos podrà disposar de més límit salarial i tindrà una capacitat d'endeutament superior per afrontar noves inversions, com ara una futura nova ciutat esportiva. Aquest és l'ordre del dia de la junta d'enguany:

Primer. Informe del president.

Segon. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de la companyia, acompanyats de l’informe d’auditoria, corresponents a l’exercici social tancat el 30 de juny del 2019.

Tercer. Examen i aprovació, si escau, de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social tancat el 30 de juny del 2019.

Quart. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social portada a terme pel consell d’administració de la companyia durant l’exercici social tancat el 30 de juny del 2019.

Cinquè. Aprovació, si escau, de l'augment de capital social de la companyia per import de 49.999.998 euros mitjançant l'emissió de 8.333.333 noves accions de 6,00 € de valor nominal cadascuna, el contravalor del qual consisteix en la compensació de crèdits. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels estatuts socials. Delegació de facultats en el consell d'administració.

Sisè. Aprovació, si escau, de l'augment de capital social de la companyia per un màxim de 375.000 euros mitjançant l'emissió d'un màxim de 62.500 noves accions de 6,00 € de valor nominal cadascuna, el contravalor del qual consisteix en aportacions dineràries, amb previsió expressa del dret de subscripció preferent i de subscripció incompleta de l'augment de capital. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels estatuts socials. Delegació de facultats en el consell d'administració.

Setè. Reelecció o nomenament d’auditor de comptes de la companyia.

Vuitè. Precs i preguntes.

Novè. Delegació de facultats en el consell d’administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena i/o execució dels acords adoptats per la junta general d’accionistes.

stats