Esther Vera

Esther Vera

Directora de l'ARA

Soc periodista i directora perquè em perd la curiositat. Crec que el periodisme se salva amb més periodisme i em puc equivocar però procuro no enganyar. No fumo, ni bec, ni escric a màquina, però m’encanten els clàssics d’aquesta professió. Intento afavorir que les coses passin i impulsar la innovació en paper i en digital.

This is (not) a newspaper

René Magritte wrote on one of his most famous paintings, on which he had painted a pipe, "This is not a pipe". This kept running through my head during the creation of this Sunday's paper. Today ARA is...

Això (no) és un diari

Escrivia René Magritte en un dels seus quadres més coneguts, on es veia pintada una pipa, “ Ceci n’est pas une pipe ”. Em ve al cap durant el treball de creació del diari que avui teniu a les mans. Avui...

La natura, Perejaume i l'ARA

Aquest és un diari aliat de la naturalesa, de la comunicació i de l’art. Per això ens hem lliurat a la mirada i les idees d’un gran artista amb aquella normalitat amb què fem les excentricitats més belles...

"It was standard practice"

Day one of the Palau trial (1) and Fèlix Millet didn’t mince his words: he was the intermediary between the Ferrovial construction company and the CDC’s treasurer. The payments were made in return for...

"Una cosa como normal"

Primera jornada del caso Palau y Fèlix Millet fue rotundo: él era el intermediario entre la constructora Ferrovial y el tesorero de CDC. Los pagos se hacían en agradecimiento a concesiones de obra pública....

“Una cosa com normal”

Primera jornada del cas Palau i Fèlix Millet va ser rotund: ell era l’intermediari entre la constructora Ferrovial i el tresorer de CDC. Els pagaments es feien en agraïment a concessions d’obra pública. Els...

Las mujeres y los días

Este es un artículo que habla de personas y dirigido a personas y es a la vez un llamamiento a la revuelta. No me entretendré en la racionalidad que dice que la igualdad de género tiene un sentido...

Women and days

This article is about people and aimed at people, as well as a call to revolt. I will not dwell on the rationality which shows how gender equality makes sense economically, nor on the justification of the...

Les dones i els dies

Aquest és un article que parla de persones i dirigit a persones i és alhora una crida a la revolta. No m’entretindré en la racionalitat que diu que la igualtat de gènere té un sentit econòmic, ni en la...

The ashes of the State

Spain is a state whose institutions are decaying. But with that “nobility” that has so often guided them through history, the state’s representatives react to these problems with more authoritarianism than...

Las cenizas del Estado

España es un estado carcomido institucionalmente. Pero con esa hidalguía que tan a menudo les ha guiado a lo largo de la historia, los representantes del Estado reaccionan a los problemas con más...

Les cendres de l’Estat

Espanya és un estat corcat institucionalment. Però amb aquella hidalguía que tan sovint els ha guiat al llarg de la història, els representants de l’Estat reaccionen als problemes amb més autoritarisme que...

Subterfuge undermines public confidence

Politics cannot take place out in the open. Any form of negotiation needs to generate a certain amount of trust between the parties involved and ought to minimise pressures relating to time and its focus....

El arte de disimular debilita la confianza

La política no se puede hacer en el escaparate. Cualquier negociación necesita generar un mínimo marco de confianza entre las partes y reducir la presión del tiempo y de los focos. En definitiva, el diálogo...

L’art de dissimular debilita la confiança

La política no es pot fer a l’aparador. Qualsevol negociació necessita generar un mínim marc de confiança entre les parts i reduir la pressió del temps i dels focus. En definitiva, el diàleg és més fàcil si...

Una máquina perfectamente ajustada

En menos de un mes Donald Trump ha confirmado una sensación de imprevisibilidad peligrosa en su gestión. El estilo de CEO del país sobradamente preparado para la gestión pública se desvanece en cada...

A Fine-tuned Machine

In less than a month Donald Trump has demonstrated a sense of dangerous unpredictability in his behaviour. The image of the CEO of a country fully prepared to govern diminishes with every public appearance....

Una màquina perfectament ajustada

En menys d’un mes Donald Trump ha confirmat una sensació d’imprevisibilitat perillosa en la seva gestió. L’estil de CEO del país sobradament preparat per a la gestió pública s’esvaeix en cada compareixença...

Operació salvar la monarquia

El Palma Arena és un velòdrom car i inútil. Quan la justícia investigava si Jaume Matas havia delinquit permetent el faraònic sobrecost d’una obra infrautilitzada durant anys, van sortir noves preguntes...

Radicales libres

Dice un consejero del gobierno de la Generalitat que "todos los moderados en este momento tienen una pistola apuntándoles". Se refiere al poco margen de actuación en la situación política, que se acelera...

Free radicals

A Catalan government minister said that "all moderates at this moment have a gun pointed at their heads". He was referring to the narrow margin for action in the current political situation, which is...

Radicals lliures

Diu un conseller del Govern que “tots els moderats en aquest moment tenen una pistola apuntant-los”. Es refereix al poc marge d’actuació en la situació política, que s’accelera cap a la convocatòria del...

Actuar com si...

Una setmana de judici contra Mas, Ortega i Rigau per posar les urnes de cartró el 9-N ha deixat en evidència que el temps s’acaba. La política s’ha fet en seu judicial i comença a ser tard per continuar...

The “little performance” and the ex-president’s mother

One day more defined by epic adjectives and one day fewer on the countdown to the date for the referendum announced by the Catalan president.The political acceleration that this country has seen in five...

El 'numerito' y la señora Gavarró

Una jornada más definida con adjetivos épicos y un día menos de la cuenta atrás para la fecha de convocatoria del referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat. La aceleración política que ha...

The independence process’ nuclear weapon

Catalonia possesses an atomic weapon without even realising it. It is none other than the civility with which it has defended in the past and which it continues to defend its ideas and collective...

El ‘numeret’ i la senyora Gavarró

Una jornada més definida amb adjectius èpics i un dia menys del compte enrere per a la data de convocatòria del referèndum anunciat pel president de la Generalitat. L’acceleració política que ha viscut...

El arma atómica del proceso

Cataluña tiene el arma atómica sin saberlo. El instrumento no es otro que el civismo con que ha defendido y defiende sus ideas y sus aspiraciones colectivas. Tranquilamente y libremente se votó un Estatuto,...

Somos culpables

Somos culpables, nos autoinculpamos. Votamos en el proceso participativo del 9-N. Sabíamos que no era un referéndum y que no sería vinculante, pero 2,3 millones de ciudadanos hicimos cola desde primera hora...

L’arma atòmica del procés

Catalunya té l’arma atòmica sense saber-ho. L’instrument no és cap altre que el civisme amb què ha defensat i defensa les seves idees i les seves aspiracions col·lectives. Tranquil·lament i lliurement es va...

< Anterior | 1 | 2 | ... | 26 | 27 | 28 | ... | 31 | 32 | 33 | Següent >