Publicitat
Publicitat

Localitzen el criminal de guerra nazi més buscat

El diari britànic 'The Sun' troba a Hongria Ladislaus Csizsik-Csatary, cap de la policia d'un gueto nazi

L adisl aus Csizsik-Cs at ary er a respons able del gueto jueu de K ass a, a Hongri a, i v a col·l abor ar en l'envi ament de 15.700 jueus a morir a Auschwitz. Actu alment té 97 anys, viu a Hongri a, és el crimin al de guerr a n azi més busc at i h a est at loc alitz at per un equip d'investig ació del di ari anglès 'The Sun'.

Els periodistes qu alifiquen els actes del crimin al de guerr a de "sàdics", i el v an trob ar en un ap art ament de Bud apest, on Csizsik-Cs at ary v a arrib ar després de viure al C an a amb un nom f als fins que les autorit ats v an amen aç ar de deport ar-lo.

Ocup a el lloc número u en l a llist a de n azis més busc ats del centre Simon Wiesenth al, que h a col·l abor at en l a cerc a.

Els periodistes v an pic ar a l a port a de c as a sev a i l' ancià els v a rebre amb un a s am arret a sense mànigues i c alçotets. "No, no. M arxeu", v a respondre als red actors de 'The Sun', que li dem an aven si podi a justific ar el seu p ass at.

Més continguts de