AVANTPROJECTE DE LLEI

El Govern augmenta els supòsits en què els projectes s'hauran de sotmetre a avaluació ambiental

L'avantprojecte de llei d'avaluació d'impacte ambiental afegeix com a paràmetre la capacitat de càrrega del medi natural

L'avantprojecte de llei d'avaluació d'impacte ambiental de les Illes Balears augmenta els supòsits en què els projectes han de sotmetre's al dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient per poder ser autoritzats. Si bé la Llei 14/2006 –modificada en nombroses ocasions– permetia que determinats projectes només se sotmetessin a l'avaluació d'impacte ambiental quan l'òrgan ambiental així ho decidís, el nou text elimina aquest supòsit.

D'aquesta manera, el Govern incrementarà el nombre de casos i projectes que han de ser sotmesos a l'avaluació ambiental i, d'aquests, els que han de passar per la via ordinària, la més restrictiva i complicada de superar. Així es desprèn de la redacció encara en forma d'esborrany de l'avantprojecte de llei d'avaluació d'impacte ambiental que ha tret ja a informació pública la Conselleria de Medi Ambient.

La norma que impulsa Vicenç Vidal redueix els casos d'arbitrarietat que permetien a l'administració decidir si una iniciativa havia o no de ser sotmesa a aquest tràmit, i fixa ara mitjançant una sèrie d'annexos una gran quantitat de criteris que faran obligatòria la revisió ambiental d'un projecte.

Concretament, l'Annex III recull els criteris pels quals un projecte haurà de sotmetre's per força a l'avaluació ambiental ordinària. El primer són les característiques del projecte, que “hauran de considerar-se, en particular” des del punt de vista de les seves dimensions, l'acumulació amb altres projectes, la utilització de recursos naturals, la generació de residus, la contaminació que generin i altres inconvenients, a més del risc d'accidents.

La ubicació del projecte també serà determinant en aquest cas, “la sensibilitat mediambiental de les àrees geogràfiques que puguin veure's afectades pels projectes haurà de considerar-se tenint en compte els principis de sostenibilitat”, atès l'ús existent del sòl; l'abundància relativa, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de l'àrea, i les característiques del potencial impacte. Així, es tindrà en compte la “capacitat de càrrega del medi natural” i posa especial èmfasi en cas que els projectes se situïn en aiguamolls, zones costaneres, reserves naturals i parcs, zones protegides, àrees de gran densitat demogràfica, paisatges amb significació històrica o cultural i àrees amb potencial afecció al patrimoni cultural.

Es dóna el cas que amb aquest redactat projectes com el del macrocentre comercial de les Fontanelles haurien d'haver passat per avaluació d'impacte ambiental, i no ho feren. Només la reclassificació urbanística –el Pla Parcial– se sotmeté a la Comissió Balear de Medi Ambient, però no el projecte de centre comercial, ja que els promotors el presentaren fraccionat per eludir aquest tràmit.

Quant a la planificació territorial i urbanística, i plans o programes sectorials, l'esborrany afegeix també els criteris pels quals l'avaluació ambiental estratègica ha de sotmetre's a la tramitació ordinària i no simplificada. Els problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o programa, la mesura en què influeix en altres plans, el caràcter acumulatiu dels efectes o els riscos per al medi ambient en són alguns.

Transparència

L'avantprojecte de llei incorpora també els principis de transparència que regeixen des de fa setmanes la Comissió Balear de Medi Ambient i els fa extensius a la tramitació dels projectes. Igualment, “la llei aprofundeix en la utilització de mitjans electrònics com a forma habitual de comunicació, per facilitar la participació, la transparència i l'accés a la informació”, diu el text.

Aprovació abans de l'estiu

La nova llei d’avaluació d’impacte ambiental derogarà la vigent, del 2006. Les previsions del conseller Vicenç Vidal són que la nova norma s’aprovi abans de l’estiu del 2016.

El canvi de normativa respon a l’obligació d’adaptar-se a la legislació estatal modificada el 2014, informà ahir l’Executiu. Aleshores el govern central donà un termini de dotze mesos a les comunitats autònomes per acollir-se al nou text o bé actualitzar la normativa.

L’esborrany es troba actualment en fase d'exposició pública. Es preveu que la tramitació parlamentària començarà abans de final d’any.