Un tast de català

"Si avui fem verema, demà follarem"

Això deia una cançó de Pau Riba aprofitant que follar vol dir trepitjar raïm i fer el coit . Sembla que follar s'imposa a cardar en aquest últim sentit, mentre que fotre (que rarament usem volent dir fer el coit ) també s'imposa a cardar en el sentit de fer . Podem dir, doncs, que fora de les comarques gironines -on és molt viu- cardar està cardat.

El salva l'IEC, que encara no deixa follar en sentit sexual, co sa que sí que permeten el GDLC i el D62.

El follar sexual ve del castellà i té un origen diferent del follar de trepitjar raïm. El vinícola ve del llatí fullare , que vol dir trepitjar (d'aquí el castellà hollar) , mentre que el sexual ve del llatí follicare , que vol dir manxar, moure's com una manxa . Però, de fet, nosaltres ja tenim un derivat de follicare : el verb folgar , que -a més de fer festa, descansar i divertir-se - també vol dir fer l'acte sexual .

Una teoria diu que folgar, igual que el castellà holgar , vol dir descans i festa perquè descansem quan estem cansats i esbufeguem com una manxa. D' holgar deriven huelga i holgazán , i també juerga i jolgorio . Una altra teoria parteix del sentit sexual, perquè fer l 'amor demana un cert relax i hauria de ser una festa. La metàfora seria, doncs, entre el vaivé de la manxa i el sexe: un moviment que convé accelerar quan volem revifar el foc. Són encara més masclistes fotre i joder , tots dos derivats del llatí futuere , que en origen vol dir donar cops .

Més continguts de