Publicitat
Publicitat

La importància de les universitats

Catalunya destaca entre les regions espanyoles i europees per estar en molts dels indicadors econòmics i socials per sobre de la mitjana, com poden ser el PIB per càpita, el pes del sector industrial o la seva producció científica. Les universitats juguem un paper important en aquests indicadors contribuint en el desenvolupament econòmic de l'entorn, com posa de manifest el darrer estudi fet per l'OCDE sobre Catalunya en la seva sèrie Higher Education in Regional and City Development . Un informe elaborat per un equip internacional de set membres que, a partir de dades, entrevistes i una visita d'una setmana va analitzar com el sistema d'ensenyament superior impacta en el desenvolupament de Catalunya i Barcelona. El paper que juguem les universitats en el desenvolupament del capital humà i els sistemes d'innovació de l'entorn.

Entre les seves conclusions destaca que les universitats hem de continuar treballant en l'important esforç fet fins ara per atraure i retenir talent, en la internacionalització dels nostres serveis i a potenciar el capital humà. Un esforç que comptava amb un pla de millora de finançament que en el període 2007-2010 suposava un increment de prop de 455 milions d'euros per a tot el sistema universitari, tot i que una tercera part d'aquest pressupost finalment no es va repartir ni reconèixer.

Un any després de la finalització d'aquest pla de millora, el sistema universitari públic català s'enfronta a una bona retallada que supera en les seves primeres xifres els 130 milions d'euros i ens retorna a la situació financera del 2007, tot i que amb uns costos de funcionament superiors per l'increment de preus, les despeses associades a la implementació i al funcionament de les noves titulacions de l'espai europeu d'educació superior i de personal. L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) representa un grup d'universitats líders, que copen les primeres posicions espanyoles i llatinoamericanes en els rànquings internacionals i en les distincions de campus d'excel·lència internacional dels ministeris d'Educació i Ciència i Innovació. El manteniment d'aquestes posicions i dels impactes i les recomanacions que es plantegen en l'estudi de l'OCDE pot estar en risc perquè aquestes dues abaixades successives respecte a l'acord amb el qual la universitat va plantejar les seves estratègies de millora afecta l'eficàcia de les dinàmiques i dels mèrits acumulats. La qualitat universitària i científica no és immediata, sinó que s'assoleix amb l'esforç continuat i acumulat, que ara pot veure's truncat i pot acabar suposant un retrocés que després ens costi anys recuperar.

La Unió Europea i algunes lleis com la d'economia sostenible aposten per un creixement econòmic equilibrat, en què les demandes de més eficiència i competitivitat no siguin en detriment del progrés social i d'una economia socialment justa. L'escenari d'ajustaments pressupostaris que conviden a guanys d'eficiència, tot i que hi ha elements i llocs per a la millora, tampoc pot derivar en una pèrdua d'iniciatives i serveis socials que són complementaris a les nostres missions. Iniciatives socials, com l'esport o les biblioteques, que reforcen la formació i competitivitat.

Les recomanacions de l'OCDE per a les universitats catalanes les podem resumir en dues: prioritzar el desenvolupament regional i local creant incentius per potenciar el professorat i personal universitari, i col·laborar per racionalitzar l'oferta d'ensenyaments -tot i els progressos en els programes interuniversitaris-. Dues recomanacions que amb un finançament insuficient no són possibles perquè no es poden concretar ni incentius ni programes interuniversitaris. Per tant, pot estar en risc el funcionament ordinari i els ensenyaments essencials de la universitat.

L'estudi de l'OCDE també parla de potenciar la tercera missió universitària de relació amb la societat i l'entorn empresarial, millorant l'aplicabilitat i l'ocupabilitat en la docència i en la recerca. Qüestions que lliguen amb les propostes d'un nou model de creixement més sostenible en què la universitat, a través de la formació del capital humà, la generació i difusió del coneixement i la col·laboració amb l'entorn, té importants contribucions a realitzar. Però aquestes incipients activitats, tot i que generin nous recursos, en la conjuntura actual i amb immediatesa no representaran un augment notori dels ingressos de la universitat, sobretot en una proporció que arribi a superar el 2% del pressupost, quan la retallada pot superar el 10%.

L'ACUP representa un potent sistema universitari regional amb gran internacionalització de la qual no es pot negar l' impacte positiu en el desenvolupament de l'entorn, i tot i que hi ha elements de millora i recomanacions a considerar, sense recursos que, com a mínim, cobreixin l'estat acumulat, no es pot plantejar la potenciació del nostre impacte en el desenvolupament regional i local de Catalunya.

Riure, malgrat tot

Més continguts de