El TSJPV desestima un recurs contra el plurilingüisme valencià un dia després d'anul·lar-lo parcialment

La magistratura afirma que "no hi ha contradicció" perquè "els arguments exposats en la demanda eren diferents"

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) ha desestimat el recurs interposat pel sindicat USO contra el decret de plurilingüisme del govern valencià.  Els magistrats rebutgen anul·lar els articles 10, 11, 12 i 34 i la disposició addicional cinquena, que cal recordar sí que ha estat deixada sense efecte arran del recurs que va interposar el sindicat CSI-F,  per considerar que aquests preceptes no vulneren el dret fonamental a la igualtat i el dret a l'educació reconeguts en els articles 14 i 27 de la Constitució per les raons exposades pel sindicat en el seu recurs.

El TSJPV anul·la parcialment el decret de plurilingüisme del País Valencià

USO mantenia que el castellà està infravalorat respecte al valencià pel que fa a hores de docència i que el decret discriminava aquells professors que no tenen un coneixement ple de la llengua valenciana i anglesa.

Segons l'alt tribunal valencià, que assegura que "només pot valorar els arguments exposats per les parts", el que afirma el sindicat no vulnera cap dret fonamental. La resolució assenyala que "el sistema creat pel decret obeeix a la facultat d'autoorganització i de criteri d'oportunitat de l'administració, cosa que no pot ser objecte d'enjudiciament"."L'únic que pot enjudiciar és la manera en què es desenvolupa aquesta facultat i si arriba a infringir o no els articles 14 a 29 de la Constitució, els articles 14 i 27 en aquest cas", afegeix la resolució.

"No hi ha contradicció"

En la seva resolució, notificada aquest divendres a les parts, el tribunal explica que "no hi ha contradicció" de la sentència al recurs d'USO amb la que ha declarat nul·la la disposició addicional cinquena del decret perquè "els arguments exposats en la demanda eren diferents i allà sí s'al·legava la infracció al principi d'igualtat pel diferent tracte que rebien en la docència d'hores d'anglès i en la corresponent certificació d'aquest idioma, els alumnes que triessin el nivell bàsic respecte dels quals optaren per l'avançat".

El TSJPV subratlla que "s'ha aplicat la mateixa doctrina però adequada al cas concret de l'al·legat en la demanda i, per això, la conseqüència ha estat la desestimació", perquè ni els motius exposats en el recurs per USO ni la fonamentació de la demanda ha estat la mateixa.