Tres canals de televisió, dos de ràdio i un director triat per concurs públic: el model de la nova Radiotelevisió Valenciana

L'esborrany de la llei de creació del nou ens públic preveu valorar especialment l'experiència dels extreballadors a l'hora de contractar personal

El primer document de treball per a l'elaboració d'una proposta de llei del servei públic audiovisual de la Generalitat Valenciana planteja que la futura Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació ofereixi una programació televisiva amb un canal generalista (amb continguts informatius, formatius i d'entreteniment), un altre de contingut tematitzat (amb cobertura informativa i d'actualitat, cultural, social i esportiva) així com un canal infantil i juvenil que emetria inicialment des d'una plataforma digital.

Segons l'esborrany de la proposició de llei que hauran de tramitar les Corts Valencianes, al qual ha tingut accés l'ACN, el model preveu igualment una programació radiofònica amb un canal de contingut general (informatius, entreteniment, ficció, tertúlies i esport) així com un altre canal temàtic amb programació dedicada principalment a la promoció de la música i la cultura de producció valenciana.

La proposta, que ha estat lliurada als grups parlamentaris de les Corts Valencianes per a a la seva discussió i elaborada pel grup Podem, planteja que el servei públic audiovisual sigui " en obert i en valencià" i que es completi amb "una emissió multilingüe de les obres audiovisuals en castellà i anglès o, en el cas que sigui, en versió original".

L'objecte de la llei és la de regular la prestació del servei públic audiovisual titularitat de la Generalitat Valenciana i establir el règim jurídic de les entitats que han de dur a terme aquest servei.

Entre altres qüestions, en les pautes generals de programació preveu que un mínim del 35% del temps d'emissió anual estigui reservat per a la difusió d' obres audiovisuals i cinematogràfiques de productores valencianes independents així com producció original en valencià.

Els continguts donaran prioritat a la informació i haurà d'ajustar-se al compliment de les funcions de servei públic i contribuir de maner activa a la normalització de la llengua i cultures pròpies del País Valencià així com a la seva vertebració territorial.

Consideració dels extreballadors

La contractació del personal de la nova Corporació tindrà un caràcter excepcional. Per a la provisió de llocs de treball que, per raons d'urgència o altres degudament justificades hagin de ser cobertes de manera temporal, respectarà les obligacions de l'acord que va posar punt final a l'Expedient de Regulació d'Ocupació de Radiotelevisió Valenciana (RTVV).

Així mateix, per a la provisió definitiva de llocs de treball, la definició dels quals i les seves funcions siguin anàlogues a altres que haguessin existit a RTVV, s’haurà de tenir " especial consideració a l’experiència acumulada" per aquells extreballadors "que haguessin prestat serveis en les mateixes funcions i el fet que en el seu moment haguessin superat una prova selectiva d'accés".

L'esborrany preveu que es reconegui i valori aquesta circumstància, sense perjudici que aquestes persones puguin ser exonerades d'alguns dels exercicis del procés de selecció. Serà el director general qui proposarà al consell rector el nombre de treballadors, calendari i condicions per a la provisió de llocs de treball.

Estructura

Segons aquesta proposta, la nova Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació dependrà de Presidència de la Generalitat Valenciana i comptarà amb un Consell Rector, un Consell de la Ciutadania i un Consell Professional. La direcció general de l'ens serà escollida mitjançant un concurs públic.

El Consell Rector, màxim òrgan de govern, comptarà amb un president i un director general i estarà integrat per 10 persones (cinc a proposta de les Corts Valencianes, dos a proposta del Consell de la Ciutadania, una del Consell de l’Audiovisual, una pels treballadors, així com el president, nomenat per les Corts a proposta del Consell Audiovisual).

Així mateix, el Consell de la Ciutadania estarà integrat per 21 persones escollides pels grups i col·lectius socials així com periodistes, productors, actors, guionistes, publicistes, els sindicats i patronal, universitats,associacions cíviques, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Federació Valenciana de Municipis, entre altres. Aquest consell assessorà el Consell Rector en continguts i programació.

Així mateix, la Corporació comptarà amb un Consell d’Informatius, òrgan intern de participació dels professionals i tindrà com a objecte de vetllar per la independència, objectivitat i veracitat.

Cessament per desviació del dèficit

Un dels elements significatius de l'esborrany de la nova RTVV és la previsió de cessar el Consell Rector si es produeix una desviació igual o superior al 10% del dèficit pressupostari previst. Així mateix, es preveu que cessin si disminueix en més del 25% els ingressos propis previstos al pressupost anual de la Corporació, excepte causa justificada.