CONVENCIÓ DEL PSOE

El manifest del PSOE aposta perquè les autonomies harmonitzin serveis i tràmits

El PSC ha aconseguit incorporar al document quatre clàusules de tarannà federalista que aposten pel "ple desenvolupament" de l'Estat de les autonomies,

El manifest final de la Convenció Autonòmica que el PSOE celebra aquest cap de setmana a Saragossa inclou una trentena de propostes perquè les comunitats autònomes harmonitzin serveis i tràmits i comparteixin recursos per poder reduir la despesa. Entre altres, demana als territoris que es comprometin amb la "igualtat d'oportunitats" a l'ensenyament i estableixin un sistema compartit d'avaluacions. També que unifiquin les clàusules de contractació i concert de serveis públics i que concertin un "marc normatiu mínim comú" en matèries com els horaris comercials. El document inclou la proposta de creació d'una Conferència de Governs que ha de fer un pas més enllà de la de presidents que ja funciona. El document que surt de Saragossa recorda als territoris que és moment de "sumar forces" per "assegurar la sostenibilitat de la xarxa de prestacions i serveis públics" i per aquest motiu els demana que promoguin "sistemes de col·laboració interadministrativa" que permetin "estalviar costos, racionalitzar el creixement i aprofitar a fons les capacitats específiques de cada CCAA per millorar la vida dels ciutadans".

Per aquest motiu els socialistes posen sobre la taula una trentena de propostes que formaran part dels seus programes electorals de les eleccions autonòmiques i locals del 22 de maig. Es tracta, apunta el document, de "canalitzar les capacitats de totes les administracions" per fer possible un major creixement.

El PSC aconsegueix introduir accent deferalista al document


El PSC ha aconseguit incorporar al document quatre clàusules de tarannà federalista que aposten pel "ple desenvolupament" de l'Estat de les autonomies, una relació "multilateral però també en la bilateral" quan calgui, per avançar en un funcionament federal del sistema autonòmic, i per impulsar la reforma del Senat perquè sigui una autèntica cambra de representació territorial.

Criteris d'avaluació compartits en educació

Més enllà d'aquests punts, un primer paquet de mesures aposta per "reforçar" el sistema educatiu i la "igualtat d'oportunitats" creant "un sistema compartit d'avaluacions" i un nou programa de formació per als professors. També reclama de les CCAA que signin acords entre elles per a l'atenció dels ciutadans que es traslladin entre territoris, incloent-hi la possibilitat que accedeixin al centre sanitari més pròxim independentment de si es troba a la seva comunitat. Aquesta cooperació s'hauria d'estendre a àmbits com l'atenció a les víctimes de la violència de gènere o les prestacions socials.

Llicències de caça
i pesca

Els socialistes també aposten per la creació de criteris comuns per a l'aplicació de la nova Llei de serveis professionals i perquè continuï el procés de reducció de càrregues administratives i la substitució de llicències i autoritzacions. En aquest marc, reclamen convenis per estendre la validesa dels permisos i llicències de caça, pesca o activitats esportives a tots els territoris, i acords que permetin l'accés ràpid per part de totes les administracions a les dades dels ciutadans quan aquests ho autoritzin.

En matèria d'ocupació, el manifest aposta per la signatura d'un acord entre l'Estat i les CCAA per transformar els programes de formació i adequar-los a les noves necessitats del mercat de treball. En aquest mateix àmbit aposta per un programa de serveis d'ocupació per a menors de 25 anys que no estudiïn ni treballin, i per una "coordinació efectiva" de la xarxa d'oficines d'ocupació.

Unificació d'horaris comercials


Pel que fa a l'administració, el document aposta per la "concertació" dels programes d'impuls d'inversions en I+D+I i de les mesures de suport a les iniciatives empresarials. També per la creació d'acords entre autonomies que "propiciïn" un "marc normatiu mínim comú a totes les administracions en aquells àmbits d'especial interès per a l'actuació empresarial", com per exemple les llicències d'obertura, els horaris comercials i les normes de protecció dels consumidors.

El manifest aposta perquè cada CCAA fixi el sostre de despesa corresponent a cada exercici i s'estableixin "criteris comuns" per al compliment de la llei de publicitat institucional. També per l''harmonització concertada de clàusules de contractació i concert de serveis públics" i per la "contractació conjunta de serveis per part de les administracions". En aquest mateix àmbit, els socialistes reclamen que les CCAA promoguin la cooperació entre organismes anàlogs que existeixen a cada territori, com per exemple les agències d'avaluació i acreditació educativa.

En l'àmbit local, els socialistes espanyols volen que les CCAA es comprometin a un procés de reordenació la contractació i gestió conjunta de serveis i l'atribució de la gestió de competències municipals a les entitats supramunicipals.

Més continguts de