ASSEGURANCES

VidaCaixa redueix beneficis però guanya quota de mercat

VidaCaixa va comptabilitzar un resultat net de 420 milions d’euros l’any passat, cosa que va significar una forta caiguda del 46,8%. A finals del 2012 l’empresa d’assegurances de CaixaBank va vendre a Berkshire Hathaway una cartera de primes que va reportar uns ingressos de 600 milions.

Com que el 2013 no hi va haver cap operació extraordinària semblant, la comparació entre els dos exercicis ha provocat aquesta caiguda de beneficis. A més, VidaCaixa tampoc ha pogut incloure els 80 milions d’ingressos que produïen les primes venudes, “una situació que s’ha pogut compensar gairebé del tot perquè s’ha augmentat en 70 milions l’increment de noves primes”, va destacar ahir el conseller delegat de la filial del grup financer, Tomàs Muniesa. “Si ens fixem en l’activitat normal de VidaCaixa, la situació és molt millor”, va afegir.

Activitat comercial

Així, el resultat recurrent, abans d’extraordinaris, va acabar l’any passat en els 328,3 milions, amb una disminució molt més moderada del 3,1%. L’activitat comercial del grup va ser molt elevada, segons va indicar el director general, Antonio Trueba, durant la roda de premsa de presentació de resultats.

El grup assegurador de CaixaBank va superar els 50.000 milions en recursos gestionats de clients, un 14,1% més que l’any anterior. D’aquests recursos, 16.678,5 milions corresponen a plans de pensions i a entitats de previsió social voluntària (+12,8%). La resta representen assegurances de vida, que van experimentar un augment del 14,7%.

Això va permetre incrementar la base de clients, que va repuntar fins als 3,58 milions d’usuaris. En aquest creixement va ser important la integració de l’activitat asseguradora de Banca Cívica, l’entitat financera comprada per CaixaBank.

La quota de mercat va evolucionar en positiu en tots els segments. El lideratge en previsió social complementària a Espanya amb un creixement de la quota en primes des del 19,5% que mantenia el 2012 fins al 20,9% a finals del 2013. El total de volum de primes i aportacions de la companyia va sumar 6.648,8 milions, amb un increment del 10,3%, mentre que els plan de pensions van rebre un 15,1% més.