Ni equilibri ni seny

El Decret Llei 5/2013 del Govern de les Illes Balears, promulgat el mateix dia de fer-se pública la suspensió pel Tribunal Superior de Justícia del calendari d'aplicació del sistema de Tractament Integrat de Llengües (TIL) per al curs 2013-2014 no sembla bon camí per reconduir el clima de confrontació existent ara ja en tota la comunitat educativa (pares i mares inclosos) i social. Més aviat és la tan anomenada autopista de l'educació (molt anunciada pel president del Govern durant la campanya electoral) cap a un destí fàcilment predictible: l'augment del fracàs escolar.

La nostra comunitat autònoma, prou ferida en tots els indicadors educatius, els anava remuntant aquests darrers anys i a poc a poc gràcies a l'esforç del professorat, equips directius i inspectors d'educació -eixos bàsics del funcionament del sistema educatiu i factors clau en la millora de la qualitat educativa- i amb el suport dels gestors de l'Administració Educativa mitjançant els necessaris recursos humans i econòmics i sobretot amb la regulació legal del sistema efectuada i aplicada amb seny, diàleg i flexibilitat per tal de garantir el seu bon funcionament i, en definitiva, una millor formació de l'alumnat.

El Govern promulga el TIL amb la pretensió que els alumnes millorin el domini de la llengua estrangera i que dominin les dues llengües oficials. Ningú qüestiona aquest objectiu. Però vol que s'implanti ja aquest curs escolar (a 1r, 3r i 5è de Primària i a 1r d'ESO) i ha fet canviar els projectes lingüístics dels centres segons els criteris no gens pedagògics ni gens clars dels directius de la Conselleria, obviant l'autonomia dels centres reconeguda per les lleis i el parer de cada centre i de la seva comunitat educativa, representada en el consell escolar.

L'Administració Educativa pretén:

Impartir alguna o algunes matèries (Socials i Naturals, Matemàtiques, Plàstica, Educació Física) en anglès: cal tenir ben present que disposar de la titulació adequada de coneixement de la llengua anglesa no implica saber impartir una matèria específica en anglès, i que l'alumnat de 3r i 5è de Primària i de 1r d'ESO tampoc està preparat per rebre una matèria en anglès. Difícil és que professorat i alumnat puguin fer l'ensenyament/aprenentatge en anglès en condicions d'èxit.

Augmentar les hores d'ensenyament en llengua castellana i minvar-les en llengua catalana: la impartició de les matèries no lingüístiques en cadascuna de les llengües oficials s'ha de fer de forma equilibrada, segons la norma. Correspon a cada centre escolar determinar la quantificació horària d'aquest equilibri, en funció de la seva situació sociolingüística, del projecte curricular que fins ara han seguit tot i valorant els resultats amb ell obtinguts.

Els directius de la Conselleria han imposat una distribució horària quasi igualitària entre les dues llengües, però sense concreció exacta, i contrària a resolucions judicials (sentència del Tribunal Constitucional 337/1994, citada al dictamen 32/2013 del consell consultiu sobre el projecte de Decret TIL: "Equilibri no remet a l'accepció matemàtica d'igualtat") i han fet rectificar els projectes de TIL de molts centres en aquest sentit.

Així, encara que tots els centres han adequat els seus projectes TIL a la normativa, a les instruccions i a les rectificacions imposades, això no suposa que s'implanti el programa TIL el proper 13 de setembre amb garanties d'efectivitat i d'eficàcia, la qual cosa repercutirà negativament en els resultats escolars.

És per això, entre moltes altres consideracions, que el TIL, com tota reforma educativa i sobretot la d'aquest abast (ensenyament en anglès de matèries no lingüístiques), s'ha d'aplicar de forma progressiva (començant a 1r de Primària, amb recursos adients, i any rere any als cursos següents), però sobretot amb diàleg i consens amb els agents que l'han d'implantar.

Amb l'excusa del TIL, de l'ensenyament en llengua anglesa, no es pot modificar el sistema d'equilibri existent en l'ensenyament de les dues llengües oficials, per quan aconsegueix bons resultats i, al final de l'ensenyament, igual domini d'ambdues llengües.

Aplicar el TIL de la manera que es fa és no tenir seny.

El + vist

El + comentat