CÀRRECS PÚBLICS

Toll-Messía demana al Parlament que no faci cap informe jurídic sobre ell

El síndic insisteix que la seva titulació és equivalent a l'exigida i acusa PP i Ciutadans de pretendre “un atemptat a la sobirania popular”

El síndic de comptes Fernando Toll-Messía ha presentat un escrit al Parlament balear en què demana a la mesa (l'òrgan de direcció) de la cambra que no emeti cap informe jurídic sobre la seva idoneïtat per al càrrec, com el que sol·liciten PP i Ciutadans, perquè resulta "extemporani i improcedent", després de la resolució del Parlament que el va nomenar. El síndic, a més, acusa PP i Ciutadans, els dos grups que qüestionen la seva idoneïtat, de pretendre "una burda maniobra" i "un atemptat a la sobirania popular" quan reclamen un informe jurídic que "menystingui" la decisió del Parlament. Tant el PP com Ciutadans han demanat que els serveis jurídics de la cambra emetin informe sobre el fet que Toll-Messía, síndic a proposta de Podem, no disposi de la titulació requerida per al càrrec que ocupa, tot i que ell al·lega que té una titulació equivalent.

L'escrit del síndic respon a la petició del PP perquè aporti els documents acreditatius de la seva formació acadèmica o professional que han servit de fonament per a la seva elecció pel ple de la cambra, amb l'objectiu de fer-ne, si és el cas, un informe jurídic. Toll-Messía adverteix que els documents requerits no són altres que el currículum presentats per cada un dels tres síndics i que foren sol·licitats i analitzats per la junta de portaveus. El síndic recorda que no presentaren cap altre document més que els currículums i adverteix que foren "considerats suficients" pels diputats "com ho prova el fet que es va procedir a la seva votació sense sol·licitar ampliació d'informació o cap acreditació" més.

També recorda que el PP va formar part del pacte entre quatre grups per fer efectiva la seva designació i, per tant, "havia de conèixer" el seu currículum. En el cas de Ciutadans, entén que el coneixia com la resta de diputats. "En conseqüència, i havent aportat el meu currículum fins en tres ocasions diferents al Parlament, el don per reproduït i reiter que no ha existit cap altra documentació que hagués servit de fonament per a l'elecció de dia 21 de juliol".

En l'escrit, el síndic reconeix que no té els títols ni de llicenciat en Dret, ni Economia, ni Administració i Direcció d'Empreses ni professor mercantil, que s'exigeixen per poder ser síndic de comptes, "però sí una titulació equivalent" com, segons ell, permet l'article 17 de la Llei de la sindicatura de comptes. I afegeix que té els títols de llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UOC i de diplomat en Dret per la UNED. Toll-Messía insisteix a defensar que té la titulació requerida per la Llei de la sindicatura i es remet a un anterior escrit d'al·legacions que ja va presentar en el qual "consta fonamentada l'equivalència amb expresses referències oficials a BOE i BOIB". Però, a més, al·lega que el criteri de la Sindicatura en les convocatòries de places d'auditor "confirma l'equivalència que defens públicament des del 16 de juliol de 2015, quan vaig presentar el meu currículum a la junta de portaveus per poder ser nomenat síndic".

Finalment, al·lega que contra la resolució del Parlament que el va nomenar síndic "no és admissible ni recurs ni, molt manco, cap informe jurídic", perquè "els informes jurídics només poden ser previs a l'acte, mai posteriors" i, a més, "el grup popular actua contra els seus propis actes". "La realitat –diu el síndic– és que el Parlament ja s'ha pronunciat i que foren els diputats mateixos del grup popular els qui em votaren dia 21 de juliol". Així mateix, recorda que dels 53 vots que va rebre en votació secreta, havien d'incloure els 20 dels diputats del PP. "Ni els diputats del grup popular ni els de Ciutadans ni de qualsevol altre grup realitzaren cap objecció a l'hora de procedir a la votació, ni sol·licitaren cap informe previ, coneixent el meu currículum i coneixent les exigències de la Llei de la sindicatura vigent", hi insisteix. I, com que interpreta que el PP coneixia el seu currículum, entén que els populars interpretaren que la seva titulació era equivalent i complia els requisits legals.

"Només un dia després" de prendre possessió del càrrec "el grup popular comença a qüestionar el meu nomenament", relata, "actuant evidentment en contra dels seus propis actes i sense cap justificació". I recalca que el moment de plantejar dubtes i demanar informació addicional era abans de la votació i "mai" després. Pel que fa als diputats de Ciutadans, diu que demanen un "informe jurídic d'idoneïtat a posteriori, tot i conèixer que la llei ni l'exigeix ni el preveu, i malgrat que varen tenir ocasió de demanar-lo a la mesa amb anterioritat a la votació" i no ho feren. Només demanaren el vot secret, "reconeixent implícitament que sí que es trobaven suficientment informats".

"Allò cert és que ambdós grups coneixen que no existeix cap recurs contra la decisió del Parlament presa i que el meu nomenament, al qual el grup popular va fer costat amb els seus vots, és ara inamovible", sentencia Toll-Messía, qui acusa els dos grups d'intentar "forçar" un "informe jurídic que no existeix a la llei i que pretén menystenir el Parlament de fer una burda maniobra fraudulenta i un atemptat a la sobirania popular". El funcionari, a més, considera que "cap informe jurídic que es pogués emetre podria ignorar que la sobirania resideix en el Parlament i no en l'informe d'un jurista, per la qual cosa la seva única conclusió possible seria que cap jurista pot entrar a revisar la decisió del Parlament (segons pretenen el grup popular i Ciutadans), i això per enfrontar-se als principis constitucionals més bàsics". Per això, defensa que "la petició d'aquest informe ha de ser rebutjada rotundament per la mesa".

Més continguts de