Proposen una regulació metropolitana de circulació de bicicletes, patinets i VMP

L'AMB recomana que patins i patinets no puguin circular per la calçada

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest dimarts als 36 municipis metropolitans unes recomanacions per regular de manera coordinada la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) amb motor o sense.

En una nota de premsa, el vicepresident de mobilitat i transport de l'AMB, Antoni Poveda, argumenta: "Estem en un moment en què estan apareixent noves formes de mobilitat i és imprescindible ordenar l'espai públic perquè totes puguin conviure".

"Cal avançar de manera decidida cap a una reducció notable de la contaminació atmosfèrica que actualment té la metròpolis Barcelona. Cal promoure la mobilitat sostenible per disminuir els efectes generats pels vehicles més contaminants. I això passa per reconèixer els drets i deures de cadascú", afegeix Poveda.

Les vies preferents per circular i la manera de fer-ho es converteixen en part de les recomanacions que l'organisme metropolità ha presentat avui.

Així, els vehicles de mobilitat personal sense motor no podran circular per la calçada, però sí les bicicletes i vehicles de mobilitat personal amb motor, encara que tots ho hauran de fer preferiblement per les vies ciclistes.

Una altra recomanació de l'AMB és que les empreses que gestionen flotes d'aquest tipus de vehicles compartits necessitin un permís municipal per estacionar-los a l'espai públic, i es planteja la possibilitat d'habilitar i senyalitzar espais d'estacionament.

Partint dels criteris establerts per la Direcció General de Trànsit (DGT) per elaborar les recomanacions, l'AMB ha classificat els vehicles en dos grans grups: cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP).

Aquests últims es classifiquen en dos subtipus: sense motor i amb motor elèctric.

Per a cada gran grup (cicles, VMP sense motor i VMP amb motor), l'AMB ha establert unes recomanacions bàsiques.

Per a les bicicletes, l'AMB ja havia redactat unes recomanacions el 2015 i, entre les novetats, també aplicables a VMP motor de tipus A i B, destaca que s'amplia l'espai necessari entre la bicicleta i el vianant a 1,5 metres o es demana per a les bicicletes de lloguer o activitats de turisme o oci que estiguin registrades i que tinguin autorització municipal per aparcar a la via pública.

Per als vehicles mobilitat personal (VMP) sense motor, com ara patins, patinets i monopatins, que estan catalogats com a VMP però que segons la normativa estatal tenen la consideració de vianants, l'AMB recomana, entre altres coses, que no puguin circular per la calçada i vagin preferentment pels carrils bici respectant el sentit de circulació establert.

També s'estableix que l'edat mínima permesa per circular per vies ciclistes situades a la calçada serà de 12 anys i els menors d'aquesta edat i adults que els acompanyin puguin circular per espais reservats per a vianants com ara voreres, andanes i passejos.

Per als vehicles de mobilitat personal (VMP) amb motor elèctric i cicles de més de dues rodes, l'AMB proposa que l'edat mínima permesa sigui de 16 anys i circulin preferentment per les vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert.