Publicitat
Publicitat

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en el pressupost de l'Hospital Mar del 2011

El consorci format per Ajuntament de Barcelona i Generalitat va gestionar aquell any 315,3 milions d'euros

Adjudicacions a dit, falta de control i seguiment d'aquestes adjudicacions, sobrevaloracions de deute i pagaments d'indemnitzacions a alts càrrecs són algunes de les irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha detectat en els comptes del 2011 del consorci sanitari que gestiona, entre d'altres, l'Hospital del Mar. Segons la fiscalització dels comptes del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPS) que ha fet la sindicatura, el consorci "no tenia cap òrgan de control econòmic i financer intern per assistir a les taules de contractació, contràriament al que disposa la normativa".

L'informe també assenyala que "quant a la contractació, el 2011 alguns proveïdors van facturar al Consorci imports superiors a les despeses que els havien estat adjudicades per a la compra de diferents serveis i subministraments" perquè l'entitat "no tenia implementat un procediment per fer el seguiment de la despesa vinculat als contractes adjudicats".

El CMPS, integrat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, és una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia i independent que es dedica a "la prestació dels serveis assistencials" després d'assumir totes les competències i patrimoni de l'antic Institut Municipal d'Assistència Sanitària. El consorci gestiona 10 centres sanitaris amb 1.400 llits i 3.338 professionals: Hospital del Mar, Hospital de l'Esperança, Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), Centre Fòrum de l'Hospital del Mar, Centre Peracamps, Centre de Salut Mental de Sant Martí, Dispensari de Toxicomanies de la Barceloneta, serveis d'atenció a la salut sexual de Ciutat Vella i de Sant Martí, i centre assistencial Emili Mira i López (CAEMIL) de Santa Coloma de Gramenet. L'any 2011 va gestionar un pressupost de 315,33 milions d'euros, amb un dèficit de 6,85 milions.

Entre les irregularitats detectades per la sindicatura figura que el saldo deutor per prestació de serveis al CatSalut al tancament de l'exercici 2011 era de 80,94 milions d'euros i "estava sobrevalorat en 55,60 milions, atès que corresponia a ingressos per aportacions i subvencions del CatSalut que no constaven com a obligacions recollides en el pressupost de despeses del CatSalut". L'informe subratlla que "els ingressos pressupostaris de l'exercici també estaven sobrevalorats en 29 milions, per les aportacions del CatSalut no reconegudes per aquesta entitat".

L'informe de la sindicatura reprotxa que "donada la situació econòmica de la societat vinculada CRC-Mar SA, que va presentar concurs de creditors, el Consorci hauria d'haver efectuat les correccions valoratives per deteriorament dels crèdits de dubtós cobrament i registrat una despesa equivalent, almenys, a l'import del saldo deutor net amb CRC-Mar SA".

En relació amb les obres del Servei de Neuroangiografia de l'Hospital del Mar, l'informe de la sindicatura ratifica que "no hi ha constància del procediment utilitzat per adjudicar la redacció del projecte a l'empresa adjudicatària, a la qual es van encarregar també diversos contractes menors que, vist l'import global de contractació, haguessin requerit la convocatòria dels procediments previstos en la normativa".

L'informe denuncia que "els criteris d'adjudicació de les obres, amb preeminència del preu i els terminis d'execució, no es corresponen amb la demora i el cost final dels treballs".

La sindicatura també ha descobert que el consorci va adjudicar diferents contractes de subministraments i de serveis "pel procediment negociat sense publicitat, adduint raons d'especificitat tècnica, sense que estigués prou justificada la impossibilitat de promoure la concurrència d'altres licitadors".

Pel que fa a les despeses de personal, l'informe inclou cinc observacions relacionades amb el pagament d'indemnitzacions per acomiadament improcedent, amb els contractes d'alta direcció i les retribucions dels directius, i amb el règim d'incompatibilitats dels professionals del Consorci que prestaven activitat docent als centres universitaris concertats amb el CMPS.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de