El Tribunal Constitucional tomba diverses competències del Síndic de Greuges de Catalunya

Estima parcialment el recurs plantejat pel Defensor del Poble

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat, a instàncies del Defensor del Poble , diversos articles de la llei que regula la figura del Síndic de Greuges de Catalunya, el defensor del poble català. Especialment, articles que li atribueixen competències en matèria de relacions internacionals i també la condició d'autoritat catalana contra la tortura.

En una sentència acordada per unanimitat , el Constitucional estima parcialment el recurs plantejat pel Defensor del Poble contra la llei del Parlament de Catalunya que el 2009 va regular les competències del Síndic de Greuges, càrrec que actualment exerceix Rafael Ribó.

El Defensor del Poble va demanar l'anul·lació de diversos articles al·legant que vulneraven la competència exclusiva de l'Estat en matèria de relacions internacionals i perquè va entendre que, en establir la supervisió del Síndic "a mb caràcter exclusiu" , impedia que el Defensor del Poble actués a Catalunya.