Qui avorta a Catalunya?

Gairebé el 90% de les dones que avorten a Catalunya ho fan per decisió pròpia acollint-se a l'avortament lliure

Cada any es realitzen a Catalunya al voltant de 20.000 avortaments. L'any 2012 –últim any en què hi ha dades disponibles– en van ser 21.956, un 2% menys que l'any anterior. El 90% de les dones –19.053– ho fan per decisió pròpia acollint-se a l'avortament lliure fins a les 14 setmanes de gestació, segons l'informe sobre la interrupció voluntària de l'embaràs que cada any publica el departament de Salut. 

El perfil de les persones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs és el d'una dona sense fills ni cap avortament anterior i la mitjana d'edat és de 28,7 anys. "El motiu principal és l'embaràs no desitjat preconcepcional. La dona no vol estar embarassada i s'hi ha quedat perquè falla el mètode anticonceptiu", assenyalava el ginecòleg Santiago Barambio en un article a l'ARA.

La mitjana de temps de gestació en el moment de la interrupció de l'embaràs és de 8,1 setmanes i el motiu més freqüent és a petició de la dona acollint-se a l'avortament lliure, que representa el 86,8% dels casos. El 6,2% s'acull al supòsit de perill per a la salut de l'embarassada, el 2,8% per risc d'anomalies fetals i només un 0,3% per anomalies fetals incompatibles amb la vida.

El nombre més elevat d'intervencions es practiquen en el grup d'edat de dones d'entre 30 a 34 anys. Dues terceres parts (67%) de les dones que se sotmeten a un avortament a Catalunya són solteres i la meitat (50,9%) conviuen en parella. La majoria (47,1%) no tenen cap fill ni han fet cap avortament anterior (64,8%).

El mètode d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) més utilitzat és la combinació de dilatació i aspiració (69,8%) però augmenta el tractament farmacològic que ja s'aplica en gairebé una quarta part de les IVE (21,1%) i la majoria (63,5%) es realitzen en centres sanitaris públics.

En les dones autòctones (representen el 54% de les dones) la taxa d'avortaments s'ha incrementat lleugerament i en les de d'origen estranger hi ha hagut una reducció (40,5%). Els països de procedència més freqüents són Bolívia, el Marroc, l'Equador i Romania. El grup amb més casos és el de dones que han assolit el primer cicle de secundària, més de la meitat (53,8%) estan treballant però gairebé una quarta part (23,2%) estan a l'atur.

En el conjunt de l'Estat, l'any 2012 es van registrar 112.390 avortaments, un 5% menys que el 2011. Segons les dades del ministeri de Sanitat, 101.151 dones van interrompre la gestació el 2012 per voluntat pròpia –un supòsit que no contemplava l'avantprojecte de llei– i 3.124 ho van fer per anomalia fetal greu. Això representa el 90% del total. Només 6.372 dones van avortar per risc per a la salut de la mare, una circumstància que sí que estava inclosa el text que s'havia d'aprovar.

Més continguts de