Publicitat
Publicitat

Condicions Generals de Contractació

www.ara.cat/subscripcions

1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les diferents modalitats que en cada moment es promoguin per la web http://www.ara.cat.

L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l'eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què s’enviï a través del formulari degudament omplert.

Un cop acceptades i enviada la sol∙licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment a instàncies d’EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, SL, i tindran efecte a partir de la seva publicació a http://www.ara.cat.

2. Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d'omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de http://www.ara.cat.

3. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i en termes generals es pagarà a l’inici de la subscripció.

4. Modificació i anul∙lació de subscripció

No s'admeten modificacions o revocacions de subscripcions un cop efectuada l'acceptació.

5. Renovació

Les subscripcions es renovaran pel mateix període contractat, excepte si l’usuari comunica la seva voluntat de no renovar en el termini mínim d’un mes d’antelació a la seva finalització. S’exceptuen les subscripcions mensuals, en què el preavís serà d’un mínim de 15 dies.

La voluntat de no renovar es comunicarà al Departament de Subscripcions trucant al telèfon 93 275 11 10 o per correu electrònic a l’adreça subscripcions@ara.cat. Així mateix, l’usuari podrà fer, a través d’aquests mitjans, qualsevol consulta relativa a les subscripcions.

Les renovacions es faran en els termes que constin a l'oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes i descomptes que l’ARA apliqui en cada moment.

6.

Són titularitat de l'ARA els drets de propietat intel∙lectual i industrial del portal http://www.ara.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Tots els drets queden reservats.

7. Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web http://www.ara.cat. En termes generals les subscripcions digitals són immediates.

b) La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.

c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web http://www.ara.cat, que es donen per reproduïdes i seran d’aplicació en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.

d) En cap cas l’usuari estarà facultat per:

­ - L'ús comercial dels continguts del lloc web http://www.ara.cat.
­ - L'ús de continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'ARA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
- Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
- L’incompliment d’aquestes condicions generals facultarà EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, SL per restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

8. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals dels usuaris recaptades amb motiu de la subscripció a través del portal http://www.ara.cat seran tractades d’acord amb les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats que s’indiquen més avall i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'ARA, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@ara.cat, o a l'adreça de l'ARA que consta al principi d'aquest avís legal.

La subscripció a través del portal http://www.ara.cat implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de l'ARA. El fet de donar­se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a l'ARA per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que l'ARA indicarà en cada cas.

Finalitat del fitxer: la informació facilitada s’utilitzarà per a les finalitats indicades en el registre públic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, i que són:

­ - Gestió comptable i administrativa de la subscripció
­ - Gestió fiscal de la subscripció
­ - Tramesa de propostes comercials i informacions d’interès respecte a les quals l’usuari es podrà donar de baixa

9. Documents contractuals

La documentació contractual està constituïda per l'oferta que consta a http://www.ara.cat, el formulari tramès per l’usuari i per les presents condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal de http://www.ara.cat.

10. Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta per expressa submissió, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.