Condicions Generals de Contractació

www.ara.cat/subscripcions

1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les diferents modalitats que en cada moment es promoguin per per part d’Edició de Premsa Periòdica Ara, SL; Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL, i Ara.ad (ANISA), conegudes conjuntament com a “diari ARA” o “ARA”, a través dels diferents portals web i apps (d’ara endavant, “els nostres portals”):

  • Ara.cat (https://www.ara.cat) és un domini d’Edició de Premsa Periòdica Ara, SL (d’ara endavant, “ARA”) amb NIF B-65258261; inscrit al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 41927, foli 165, full B-395911); domicili al carrer de la Diputació, 119, 08015 Barcelona; telèfon 934 519 264, i adreça info@ara.cat.
  • Arabalears.cat (https://www.arabalears.cat) és un domini d’Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL (d’ara endavant, “ARA Balears”) amb NIF B-57806762; domicili al carrer de Tous i Maroto, 8, 1r, 07001 Palma; telèfon 971 781 917, i adreça info@arabalears.cat, que edita el diari ARA Balears en multiplataforma, mitjançant el domini Arabalears.cat.
  • Ara.ad (https://www.ara.ad) és un domini d’ANISA, amb NRT A707871V i domicili al carrer del Príncep Benlloch, 43 d’Andorra la Vella, mitjançant el domini ARA.ad.

L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l’eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què s’enviï a través del formulari omplert degudament.

Un cop acceptades les condicions i enviada la sol·licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de l’ARA, i tindran efecte a partir de la seva publicació a https://www.ara.cat.

2. Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de http://www.ara.cat.

3. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà a l’inici de la subscripció.

4. Modificació i anul∙lació de subscripció

No s’admeten modificacions o revocacions de subscripcions un cop efectuada l’acceptació.

5. Renovació

Les subscripcions es renovaran pel mateix període contractat, excepte si l’usuari comunica la seva voluntat de no renovar en el termini mínim d’un mes d’antelació a la seva finalització. S’exceptuen les subscripcions mensuals, en què el preavís serà d’un mínim de 15 dies.

La voluntat de no renovar es comunicarà al Departament de Subscripcions trucant al telèfon 932 751 110 o per correu electrònic a l’adreça subscripcions@ara.cat. Així mateix, l’usuari podrà fer, a través d’aquests mitjans, qualsevol consulta relativa a les subscripcions.

Les renovacions es faran en els termes que constin a l’oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes i els descomptes que l’ARA apliqui en cada moment.

6. Drets

Són titularitat de l’ARA els drets de propietat intel∙lectual i industrial del portal https://www.ara.cat, que inclou els continguts i els elements gràfics, el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els altres elements que formen part del lloc web. Tots els seus drets queden reservats.

7. Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web https://www.ara.cat. En termes generals, les subscripcions digitals són immediates.

b) La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.

c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web https://www.ara.cat, que es donen per reproduïdes i seran d’aplicació en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.

d) En cap cas l’usuari estarà facultat per:

  • Fer servir amb finalitats comercials els continguts del lloc web http://www.ara.cat.
  • Utilitzar continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’ARA, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni tampoc per introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir ni utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris, ni tampoc modificar-ne o manipular-ne els missatges.
  • El fet d’incomplir aquestes condicions generals facultarà l’ARA per restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

8. Documents contractuals

La documentació contractual està constituïda per l’oferta que consta a https://www.ara.cat, el formulari tramès per l’usuari i per aquestes condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal de https://www.ara.cat.

9. Privacitat i protecció de dades personals

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

10. Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta per submissió expressa, pels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.