RENDA 2018
Especials 14/05/2019

Les respostes als dubtes sobre la renda del 2018

L'experta en gestió administrativa Concha Forteza respon a 22 qüestions plantejades pels lectors en relació amb la declaració de la renda del 2018

C.f.
10 min
Concha Forteza, experta en gestió administrativa / PERE TORDERA

BarcelonaTinc dret al xec guarderia? (Anna Farré)

Moltes gràcies per la iniciativa. La meva consulta és la següent: el meu fill petit va a l'escola bressol i el meu marit paga la quota mitjançant xecs guarderia, que li consten com a beneficis socials a la seva nòmina. Pel que tinc entès, pel fet de fer el pagament d'aquesta manera no tindríem dret a la deducció del xec guarderia que es va instaurar l'any anterior. Al meu esborrany, però, hi consten les quotes i se m'aplica la deducció, així que no sé si hauria de treure aquesta informació i que no consti o si l'he de mantenir perquè sí que tenim dret a la deducció.

 • Hola, Anna. Has descarregat les dades fiscals abans de fer la declaració? És important fer-ho sempre per revisar quines són les dades amb què s’ha fet l’esborrany. Veuràs que la part corresponent als xecs guarderia ve identificada com a “import subvencionat”. Però probablement això no correspon a l’import total pagat. Per tant, podràs aplicar la deducció per l’import efectivament satisfet, independentment de si el pagament l’has fet tu o el teu marit, encara que la deducció és una ampliació de la deducció per maternitat i ha de ser la mare qui reuneixi les condicions per aplicar-la.

Vaig vendre el pis per sentència de divorci. Cal declarar-ne els guanys? (Antoni Nebot)

Bona tarda. La meva pregunta és la següent: el 2018 vaig vendre el meu pis per sentència judicial de divorci a la meva exdona. Els guanys obtinguts, la meitat de la venda, s’han de declarar a la renda d’enguany o n’estan exempts? Gràcies.

 • Antoni, el guany patrimonial obtingut per la diferència entre la teva part del preu pagat al comprar-lo més les despeses accessòries a la compra, i el preu obtingut en la venda menys les despeses de la venda, s’ha de declarar el 2018. És a dir, en aquesta declaració.

Com hem de declarar la venda d'un pàrquing comprat el 1985? (Joan Maria Ribera Moncunill)

Bon dia. La meva dona era propietària d'una plaça d'aparcament comprada l'any 1985; l'adquisició va ser per 400.000 pessetes (2.404,05 €). L'any passat la va vendre per un import de 17.500 € i vam pagar una plusvàlua de 645,64 €. Les meves preguntes són: 1. Ha de posar com a guany patrimonial la diferència entre la compra i la venda menys la plusvàlua? 2. Hi ha algun coeficient corrector pels 33 anys de diferència entre la data de la compra i la de la venda? Moltes gràcies per l'aclariment.

 • Efectivament, el guany patrimonial és la diferencia entre el preu de compra més les despeses accessòries a la compra (notari, registre, impostos, gestoria…) i el preu de venda menys la plusvàlua i, si n’hi hagués, la comissió d’algun intermediari. Si la compra del pàrquing es va fer l’any 1985, s'hauran d’aplicar els coeficients d’abatiment a la part del guany que correspon als anys transcorreguts entre el 1985 i el 19 de gener del 2006.

On haig de posar les quotes d'autònoms si soc autònom societari i cobro com a treballador? (David Cortés)

Bona tarda. Soc autònom societari (tinc majoria de participacions en una societat limitada, i en soc l’administrador, càrrec que no està remunerat). Cobro com a treballador que soc de l’empresa i pago una quota d’autònoms. A l’esborrany m’adverteix Hisenda que no estan incloses aquestes quotes, de les quals em dona la xifra (i coincideix, 4.302,36 euros). On les haig de posar? És a la casella 013, "Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares"? Una salutació cordial.

 • Hola, David. Si les rendes que reps de la teva societat són rendiments del treball, hauràs d’incloure aquestes quotes a l’apartat Rendiments del Treball, com a despesa deduïble, a la casella “Cotizaciones a la Seguridad Social”.

Estic obligat a col·legiar-me. Puc desgravar aquesta quota? (Blai Fernández Calvo)

Bona nit. Segons un comunicat dels serveis jurídics del Col·legi Professional de Treballadors/es Socials de Catalunya, és obligatori estar col·legiat per poder exercir. Es pot desgravar la quota col·legial? Gràcies.

 • Efectivament, Blai, sempre que sigui obligatori per a l’exercici de l’activitat, les quotes col·legials es poden deduir com una despesa dels rendiments del treball fins a un màxim de 500 €.

Tinc una casa en lloguer turístic. Les despeses o els consums són deduïbles? (Joan Royo)

Tinc una casa que llogo a turistes a través d’Airbnb i tinc dubtes: 1. Com afecta aquesta situació el valor cadastral que Hisenda determina? 2. Les despeses que he tingut són deduïbles, com ara mobiliari, aparells electrodomèstics, etc.? 3. Els consums de llum, aigua, telèfon... són deduïbles? De quina manera? Gràcies.

 • Les rendes obtingudes pel lloguer turístic d’un immoble s’han d’incloure com a rendiments del capital mobiliari independentment de quin sigui el valor cadastral. Són deduïbles totes les despeses necessàries en la part proporcional corresponent als dies en què hagi estat llogat, bé com a despesa de l’exercici o amortitzant fins a un 10% anual les instal·lacions, mobiliari i estris (vegeu la taula d’amortitzacions de la pàg. 246 del Manual de la Renda). El que no pots fer és aplicar la reducció del 60% del rendiment net que s’estableix pel lloguer d’habitatge.

A la feina em van donar unes accions en dòlars, que van ser venudes per una absorció empresarial. Com ho haig de declarar? (Marc B.)

Bona tarda. Els escric pels dubtes de la declaració de la renda. A la meva feina em van donar unes accions en dòlars que es van alliberant (és a dir, que passo a disposar-ne sense restriccions) anualment. La meva empresa ha declarat el valor d'aquelles accions i ha retingut a la meva nòmina tenint en compte el seu valor a data d'alliberament. L'any passat les accions es van vendre automàticament per una absorció de l’empresa, i el seu valor era més alt a data de venda que en el moment en què es va calcular per a la retenció en nòmina. Si aquells diners segueixen en un compte als Estats Units a dia d'avui, cal declarar-los d'alguna manera a l'exercici de la renda 2018? En cas afirmatiu, com ho hauria de fer per incloure-ho a la meva declaració? Em podrien ajudar en aquesta gestió mitjançant cita amb l'Agència Tributària? Moltes gràcies per la seva ajuda. Ben cordialment.

 • Hola, Marc, Les accions que reps són retribució en espècie i per això l’empresa les ha declarat i n’ha fet la retenció corresponent. Si s’han venut, has de declarar la venda a l’apartat de guanys patrimonials, i tributarà a la base de l’estalvi per la diferència entre el valor que va declarar l’empresa quan te les van donar, i l’import que vas obtenir en el moment de la venda. Per una altra banda, si l’import que tens als Estats Units és superior a 50.000 € hauries d’haver presentat la declaració de béns a l’estranger durant el mes de març del 2019.

Desgraven les donacions a la Caixa de Solidaritat? (Núria Guilayn)

Bon dia. Les donacions a la Caixa de Solidaritat desgraven? Si és així, en quina casella s'han de posar? Moltes gràcies. Cordialment.

 • Donen dret a la deducció per donatius les donacions a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 49/2002 d’incentius al mecenatge. Si la Caixa de Solidaritat està inclosa en aquesta mena d’associacions i t’ha emès un certificat que ho indica, donaria dret a l’aplicació de la deducció.

Cotitzo en mòduls. On ho haig de consignar? (Àlex Villena)

Sra. Forteza, soc autònom, cotitzo en mòduls i no sé on he de consignar les cotitzacions de la Seguretat Social del règim especial autònoms. Si ho faig en els rendiments de treball m'avisa que no es pot consignar aquesta despesa dues vegades, però en la pàgina de l'activitat econòmica dels autònoms en estimació objectiva que empleno no la poso. Vol dir això que aquest rebut d'autònoms no es pot declarar?

 • Quan es determinen els rendiments d’una activitat econòmica en el règim d’estimació objectiva (mòduls), s’entenen ja deduïdes totes les despeses en el rendiment net que s’obté per l’aplicació dels mòduls, incloses les quotes d’autònoms, i per això no s’han de declarar.

És despesa deduïble el mobiliari o el parament de la llar comprat per a un pis turístic? (Francisco Javier Chanes Cardiel)

Gràcies per l'oferiment de resoldre dubtes. Desitjaria saber si és possible considerar com a despesa deduïble l'amortització de mobiliari, el parament de la llar... comprat per a l'explotació d’un pis turístic, considerant com a termini d'amortització 5 anys.

 • Sí, són deduïbles les quantitats destinades a l’amortització del mobiliari, instal·lacions i parament, aplicant els coeficients d’amortització de la taula que figura a la pàg. 246 del Manual de la Renda (un 10% màxim per a aquests articles).

Soc assalariada. Puc desgravar un cotxe comprat per 'renting'? (Anna)

Hola, bon dia. La meva pregunta és la següent: si m’he comprat el cotxe per ‘renting’ i soc un particular assalariat, ni autònom ni res que s’hi assembli, puc desgravar alguna cosa? Moltes gràcies i salut.

 • No, Anna, ho sento però si les teves rendes són rendiments del treball, no tens dret a deduir res per la compra o lloguer d’un vehicle.

Treballo per obra. Puc desgravar-me material comprat per a la feina? (Roger Martínez)

Benvolguda Senyora Forteza. Pertanyo a un col·lectiu de professionals del sector de l’audiovisual que no som treballadors autònoms. Treballem per obra. Alguns de nosaltres ens comprem material i/o accessoris, de vegades a l’estat espanyol, de vegades a la Unió Europea i d'altres fora de la Unió –amb els corresponents aranzels– que sovint són molt cars. Hi ha alguna manera que puguem deduir o desgravar-nos els diners invertits? Exemple concret: treballo en rodatges de cinema i de publicitat. He comprat un Cinetape –aparell per mesurar distàncies– als Estats Units. L’import ha sigut d’uns 6.500 € més uns 250 € d’aranzels més uns 1.000 € d’IVA. Total, uns 7.750 €. Hi ha alguna manera de poder desgravar-ho? Moltes gràcies.

 • No, Roger, si els vostres rendiments són del treball no podeu deduir cap despesa. Potser, si aquestes despeses són habituals en la vostra feina, podries valorar si seria més interessant donar-se d’alta com a autònom, o com a TRADE, segons quines siguin les teves circumstàncies laborals.

La mare ha cobrat una assegurança de vida del pare. L'hem de declarar a la renda? (Mercè Vilar)

La meva mare, pensionista, ha cobrat una assegurança de vida que havia contractat el meu pare. L’hem declarat a l’Agència Tributària i no ha generat impostos a ingressar. L’hem d'incloure a la declaració de la renda? En cas afirmatiu, en quin concepte? Gràcies.

 • Mercè, entenc que ho heu declarat a la Agència Tributària Catalana per liquidar l’impost de successions, encara que sense quota a ingressar. En aquest cas, no s’ha d’incloure aquest import a la declaració de la renda, únicament s’haurien de declarar els rendiments que li haguessin pogut donar els diners d’aquesta assegurança.

El que es paga al conveni especial de més gran de 55 anys és deduïble? (Antoni Becerra)

Hola, molt bona tarda. L'import pagat al conveni especial de més grans de 55 anys és deduïble en l'IRPF? En cas de resposta afirmativa, on? Moltes gràcies i salutacions cordials.

 • Sí, Antoni. L'import de les quotes pagades a la Seguretat Social pel conveni especial seran despesa deduïble dels rendiments del treball, encara que no hi hagi cap ingrés, i s’han d'incloure a la casella de “Cotizaciones a la Seguridad Social”.

He cobrat cinc mesos de l'atur després d'un acomiadament. Com ho declaro? (Dolors P.)

Vaig sortir d'una empresa per un acomiadament. I vaig cobrar de l’atur durant 5 mesos. Com afecta això la meva renda? Moltes gràcies.

 • Les rendes obtingudes per la prestació d’atur són rendiments del treball i s’han de declarar juntament amb els sous del període en què vas treballar. Afectarà la teva renda en la determinació de la base imposable i també en el límit per estar obligat a declarar, que per haver tingut més d’un pagador, passarà de ser de 22.000 € a 12.643 €, sempre que les rendes del segon pagador siguin superiors a 1.500 €.

Sobre la desgravació per guarderia, com ho hem de fer? (Xavier Falgueras)

Hola. Una pregunta sobre la desgravació per guarderia. Vam utilitzar guarderia el 2018, parcialment subvencionada per la meva empresa i, per tant, una part no la podem desgravar. Però a l'esborrany veiem que la guarderia s'ha equivocat i marca que l'empresa no ha subvencionat res. Entenem que hem de modificar l'esborrany amb la dada que creiem correcta. Hem de tenir en compte alguna cosa més quan fem aquesta mena de modificacions? A més, quines conseqüències té que la guarderia hagi informat malament Hisenda?

 • Efectivament, haureu de declarar l’import que efectivament heu satisfet vosaltres. El programa ja calcula la deducció que correspon. Per a vosaltres aquesta errada no té conseqüències.

On cal situar l'aportació a un pla de pensions? (Emili Riera)

Bon dia. Em pot indicar si puc desgravar una aportació a un pla de pensions en l’apartat de guanys patrimonials per la venda d’accions (casella 329)?

 • Emili, les aportacions a plans de pensions no són guanys patrimonials, són reduccions de la base imposable i s’han d’incloure a la casella “Aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social”. Mes endavant, quan es rescaten, tributen com a rendiments del treball, i no com a guanys patrimonials.

Si no tinc clars els ingressos, què faig? (Mireia Puig)

Bon dia. No tinc clars els meus ingressos. Puc demanar l’esborrany i posteriorment fer la declaració? Moltes gràcies.

 • Abans de descarregar l’esborrany, t’aconsello que descarreguis les dades fiscals i que comprovis quins són els ingressos que s’inclouran en el càlcul de la teva declaració. Un cop ho tinguis clar, pots confirmar la declaració o fer les modificacions que siguin necessàries.

Hi ha deducció per atenció a discapacitat? (Isaac Mas)

Bona tarda. Em podrien detallar com es dedueix l’atenció no remunerada a un discapacitat i si aquesta persona, al fer declaració conjunta amb el seu cònjuge, perd el seu dret a deduir-s’ho? Cordialment.

 • Disculpa, Isaac, però no acabo d’entendre quina és la situació que planteges (la relació amb el discapacitat i a quin import et refereixes quan dius atenció no remunerada).

Com s'ha de fer constar la donació d'un solar a un fill? (M. Solà)

Hola. L'any passat vaig fer una donació d'un solar a un familiar meu, un fill. Com ha de constar això en la declaració de la renda? Atentament.

 • Suposo que quan vas fer la donació vas liquidar i pagar l’impost de donacions a l’Agència Tributària Catalana. A la declaració de renda s’ha de declarar com a guany patrimonial la diferència entre el valor declarat quan el vas comprar, més les despeses accessòries a la compra, i el valor que hi vau donar en l’escriptura de donació. És a dir, que tributarà a la base de l’estalvi.

Tenim una filla de 20 anys amb ingressos. Si no fa la declaració, hem d'incloure'ls en la nostra? (Anna i Miquel)

Bon dia. Una filla de 20 anys té uns ingressos del treball que no li generen obligació de fer la declaració. Si ella no la fa, els pares han d'incloure aquests ingressos en la seva declaració? Podem encara, com a pares, aplicar alguna deducció per a ella si conviu amb nosaltres? Salutacions.

 • Una filla de 20 anys ja no forma part de la unitat familiar i, per tant, els seus ingressos no es poden declarar a la renda dels pares, però fins als 25 anys els pares tenen dret a aplicar la deducció per descendent, sempre que el descendent convisqui amb els pares i que els seus ingressos siguin inferiors a 8.000 € i no hagi presentat la declaració o, en cas que l’hagi presentada, si els seus ingressos són inferiors a 1.800 €.
stats