Economia 13/10/2020

Deu preguntes i respostes sobre la nova llei del teletreball

La normativa entra en vigor aquest dimarts

Elisabet Escriche Rivas
4 min
Es considerarà teletreball fer més del 30% de la jornada a casa.

BarcelonaAquest dimarts entra en vigor la nova llei del teletreball aprovada pel govern espanyol el setembre passat després d'unes llargues negociacions entre l'executiu central i els agents socials (la patronal CEOE i els sindicats UGT i CCOO). Aquests són els deu punts claus de la normativa que no serà aplicable per als treballadors que hagin de teletreballar a causa de la pandèmia.

1.- Quan s'ha de regular?

Es regularà el teletreball quan una persona faci un mínim del 30% de la seva jornada setmanal a distància i per un període mínim de tres mesos. En els contractes de treball a menors, de pràctiques o per formació i aprenentatge només es podrà teletreballar si es garanteix un 50% de l'horari laboral presencial a l'empleat.

2.- Quins drets tenen les persones que teletreballen?

Les persones que facin treball a distància tindran els mateixos drets que si estiguessin al seu lloc de treball presencial. "No podran patir perjudicis en cap de les seves condicions laborals, inclosos la retribució, l'estabilitat en el treball, el temps de treball, la formació i la promoció professional", deixa clar el text. A més, el teletreball serà voluntari i requerirà la firma d'un acord específic que podrà formar part del contracte inicial o fer-se posteriorment. Aquest contracte, però, no s'haurà de firmar en el cas que l'empleat treballi a distància a causa de la pandèmia però l'empresa sí haurà d'assumir els seus costos de teletreball i els haurà d'abonar com a màxim als tres mesos d'entrada en vigor de la normativa, és a dir, per Nadal. La decisió de teletreballar pot ser reversible per l'empresa o l'empleat i ha de ser la negociació col·lectiva la que n'ha d'establir els termes.

3.- Què ha d'incloure l'acord per escrit?

  • L'inventari de tots el mitjans, equips o eines necessaris per fer el treball a distància, inclosos els consumibles o mobles, així com la vida última o període màxim per renovar-los.
  • S'hauran d'enumerar les despeses que tindrà l'empleat que teletreballi, així com la forma de quantificar la compensació que obligatòriament haurà d'abonar l'empresa. Alhora també s'ha de determinar la forma en què ho farà i el moment.
  • L'horari de treball de l'empleat i la normativa de disponibilitat.
  • El percentatge i la distribució entre treball presencial i a distància.
  • El lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora.
  • Els mitjans de control empresarial de l'activitat i el procediment a seguir en cas que es produeixin dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del teletreball.
  • Les instruccions en matèria de protecció de dades, seguretat de la informació i durada de l'acord del treball a distància.

L'empresa haurà d'entregar a la representació legal dels empleats (el comitè d'empresa) una còpia de tots els acords de treball a distància a què s'arribi. L'entrega s'haurà de fer en un termini no superior a deu dies des de la seva formació i la representació legal dels treballadors l'haurà de firmar per deixar constància que ha estat entregada. Posteriorment aquesta còpia s'haurà d'enviar a l'oficina de treball.

4.- Com es compensaran les despeses?

L'empresa haurà de pagar o compensar les despeses del teletreball de "dotació i manteniment de mitjans o equips" però el text no preveu despeses com l'electricitat (com sí estava previst en els esborranys anteriors) i seran els conveni col·lectius els que establiran amb quins mecanismes es farà.

5.- Quin horari haurà de fer el teletreballador?

Respectant el temps de disponibilitat obligatòria i la normativa de temps de treball i descans, les persones que teletreballin podran flexibilitzar el seu horari laboral. A través del registre horari s'haurà de reflectir fidelment el temps que s'estigui teletreballant, inclosos l'inici i el final de la jornada.

6.- Tindrà prevenció de riscos laborals tot i treballar des de casa?

Sí, l'empresa haurà de tenir en compte els riscos laborals que comporta el teletreball, com ara els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular s'ha de tenir en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat i la garantia de descansos durant la jornada. La companyia haurà d'obtenir tota la informació sobre els riscos a què estan exposats els teletreballadors i posar mesures de protecció. Si per obtenir la informació cal una visita al lloc de treball s'haurà de fer un informe per escrit que justifiqui el perquè. Si el teletreballador no dona el seu consentiment, l'activitat preventiva s'haurà de fer en base a la informació que doni l'empleat.

7.- El teletreballador té dret a la intimitat i la desconnexió digital?

Sí, l'ús de mitjans telemàtics i de control de la prestació laboral ha de garantir el dret a la intimitat i la protecció de dades. L'empresa no podrà exigir la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius propietat del treballador. La normativa també deixa clar que les persones que treballen a distància tenen dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball i, per tant, s'ha de garantir una limitació de l'ús de mitjans tecnològics.

8.- Com podrà controlar l'empresa que s'està teletreballant?

L'empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control, inclòs l'ús de mitjans telemàtics, per verificar que el teletreballador compleix les seves obligacions i deures.

9.- Què pot fer un empleat a qui se li denegui el teletreball?

Tindrà un termini de 20 dies hàbils a partir del moment que l'empresa li hagi comunicat la negativa per presentar una demanda al jutjat social. Aquest organisme judicial podrà demanar un informe urgent a Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre aquesta negativa.

10.- Quan serà vigent la normativa del teletreball?

La normativa serà vigent al cap de vint dies de publicar-se al BOE, és a dir a partir d'aquest dimarts, excepte per a les empreses que ja tenen regulat el teletreball a través dels seus convenis col·lectius. En aquest cas s'aplicarà quan acabi el conveni o en un termini màxim de tres anys des de la publicació al BOE.

stats