Microsites CAT Serveis 26/09/2019

La Generalitat renova la visió catalana sobre la Mediterrània

Els objectius de l’Estratègia MedCat 2030 són contribuir a canviar l’enfocament del projecte mediterrani a Europa, reforçar les relacions entre totes dues ribes i desplegar l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible

4 min
Panoràmica del Port de Barcelona amb el mar Mediterrani de fons / FRANCESC MELCION

La Mediterrània és una prioritat per a l’acció exterior catalana. L’Estratègia mediterrània de Catalunya, MedCat 2030, dota el Govern de Catalunya d’un full de ruta al servei del desplegament de l’acció exterior catalana a la Mediterrània i inclou un Pla d’acció 2019-2022 que s’impulsarà en els propers quatre anys. Es tracta d’una eina a mitjà i llarg termini: estableix una visió, uns eixos i uns objectius estratègics. El seu horitzó 2030 s’alinea amb els reptes globals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El concepte de mediterraneïtat té per a Catalunya un valor afegit en termes de projecció i d’atracció, ja que inclou unes percepcions inherents sobre l’estil de vida, la creativitat cultural o la gastronomia.

El contingut de l’Estratègia, liderat pel Departament d’Acció Exterior, que encapçala Alfred Bosch, s’ha dissenyat i consensuat entre tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com amb actors de la societat civil i experts.

El complex d'edificis del World Trade Center des de l'Aeri de Montjuïc / XAVIER BERTRAL

L’Estratègia MedCat 2030 identifica tres eixos principals: el compromís amb els reptes globals, promovent un model regional per incidir en els reptes d’abast humà, social i econòmic que afecten la totalitat de l’acció exterior; la incidència i un projecte renovat, contribuint a l’impuls d’un nou projecte europeu per a la Mediterrània; i unes aliances per a la projecció i l’intercanvi, aportant visibilitat, incentivant les relacions i acostant la Mediterrània a la societat catalana.

L’Estratègia MedCat 2030 consta de set objectius estratègics, desplegats en un pla amb 20 línies d’acció, amb 116 línies destacades i més de 250 actuacions departamentals en curs l’any 2019. L’Estratègia contribueix a afrontar els reptes globals, a través del desenvolupament de tres eixos de l’ODS 17 de l’Agenda 2030: la innovació, la mobilització de recursos, l’intercanvi de coneixement i la creació de capacitats i de treball en xarxa que assegurin la coherència entre iniciatives d’actors diversos a la Mediterrània.

El pes de la Mediterrània

Algunes dades il·lustren el pes de la Mediterrània a Catalunya en diferents sectors d’oportunitat socials, culturals i econòmics. Destaca la importància dels vincles humans. Un 21% del total de residents estrangers a Catalunya provenen de la riba sud de la Mediterrània. La Mediterrània representa un 28% de la totalitat de la cooperació catalana al món (2017). A més, gairebé un 25% de la mobilitat universitària té com a origen un país mediterrani.

Actualment una trentena de centres, institucions internacionals i xarxes dedicades exclusivament a la Mediterrània tenen seu a Catalunya. Així mateix, les relacions amb la Mediterrània representen el 32,7% del comerç exterior a Catalunya (2017), amb sectors com l’agroalimentari, en el qual Catalunya ha exportat en els últims anys un 25% més del que importa a tota la Mediterrània. Amb Barcelona com el port més important en volum de passatgers, Catalunya és el 'hub' logístic intermodal més gran del sud d’Europa, i la Mediterrània representa un 28% del total del volum mogut als ports catalans.

Una de les terminals de contenidors del Port de Barcelona / MARC ROVIRA

A partir d’una consulta amb més de 250 experts, actors polítics, institucionals, econòmics i socials, s’han identificat les tendències globals i els riscos i les oportunitats en què aquestes es tradueixen a l’espai mediterrani, alhora que se n’han deduït unes recomanacions per a l’elaboració de l’Estratègia mediterrània de Catalunya.

Entre d’altres, s’ha exposat que anem cap a una Mediterrània més africana i més urbana, amb els reptes que això planteja en termes de prestació de serveis públics, habitatge i transport. El canvi climàtic conforma un dels reptes més importants, sent com és l’espai mediterrani especialment vulnerable.

Com a conseqüència de les potencialitats i reptes destacats, el Govern de Catalunya aporta una visió a llarg termini que aposta per una comunitat mediterrània innovadora, intercultural i inclusiva, i promou una estratègia renovada que contribueixi a un canvi necessari en l’enfocament de les relacions mediterrànies, en el marc dels objectius de l’Agenda 2030.

Seguiment i avaluació

Per assegurar la capacitat de resposta i la coordinació de l’Estratègia, s’ha previst un sistema de governança que garanteix la participació dels actors, de les institucions i dels departaments de la Generalitat de Catalunya, amb un grup de treball interdepartamental i una plataforma MedCat d’actors i experts, amb el suport del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, per mitjà de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Finalment, s’ha elaborat un sistema de seguiment i avaluació de l’acompliment del desplegament de l’Estratègia i els seus objectius. Aquesta avaluació serà una eina de transparència i visibilitat que permetrà comunicar els resultats obtinguts periòdicament i promoure la participació dels agents implicats. D’altra banda, permetrà avaluar el grau d’efectivitat en el desplegament de l’Estratègia i el seu impacte, i aportar els elements de millora dels instruments i dels recursos a destinar-hi.

stats