Les dones volem els mateixos drets

El diumenge 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones

3 min
Les dones volem els mateixos drets

El dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres vides ni és igual per a totes les dones. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, l’Institut Català de les Dones (ICD) divulga la campanya “Volem els mateixos drets. #NoCallis #Som8deMarç”, que posa el focus en les desigualtats de gènere existents en l’entorn laboral i, per tant, la necessitat de la denúncia de la injustícia i la reivindicació per a la igualtat. Es visibilitzen les desigualtats laborals i la seva relació i causa amb el desigual repartiment de les feines de cura, ja que la mitjana d’hores setmanals que dediquen les dones a tasques domèstiques és gairebé el doble de la dels homes i les excedències laborals per tenir cura de familiars són agafades en un 91% per dones i en un 9% per homes.

En el marc d’aquesta commemoració i campanya, l’ICD ha publicat l’estudi “Les dones a Catalunya 2020”, realitzat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere. El dossier també revela que, pel que fa a les categories professionals, les dones només ocupen un 35,4% dels càrrecs de direcció enfront d'un 64,6% dels homes, tot i que un 57,2% de les titulacions universitàries del curs 2017-2018 van ser obtingudes per dones i un 42,8% per homes. Les xifres d’atur a Catalunya del 2019 són determinants, ja que el 42,9% de les persones aturades són homes i el 57,1% dones.

La visibilització de dades estadístiques irrefutables ajuda a redreçar aquests desequilibris i a crear un debat transformador. Encara se segueixen els estereotips sexistes a l’hora d’escollir estudis i feines perquè, per branques d’activitat, les dones es dediquen en més mesura a sanitat i serveis socials (13,5%) i al comerç al detall (13%) i els homes a la construcció (9,7%) i al transport (8,7%). També, ja segons dades del 2018 –les últimes disponibles–, les dones són més pobres, ja que la taxa de risc a la pobresa total a Catalunya és del 21,3%, i per a les dones és del 24,1%, gairebé 6 punts més que la dels homes (18,4%).

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins ara, la igualtat entre dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques, socials i culturals i les dades així ho mostren: en l’àmbit laboral, malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, la diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones encara és d’un 23%. La bretxa salarial més elevada la trobem en les ocupacions més feminitzades, en què la diferència arriba a un 32,6%.

Aquestes desigualtats aboquen moltes dones a la precarietat: la pobresa és una situació feminitzada, que afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En l'últim any la bretxa del risc de pobresa ha augmentat més de 4 punts.

Catalunya, en novena posició en l’Índex d’Igualtat de Gènere de la Unió Europea

L’Observatori de la igualtat de Gènere i l’Idescat han calculat aquest índex basant-se en 31 indicadors d’igualtat de sis dimensions: feina, diners, coneixement, temps, poder i salut. Catalunya té un índex d’igualtat de gènere de 70,9 punts sobre 100, semblant a la puntuació del conjunt d’Espanya (70,1) i superior en 3,5 punts a la de la Unió Europea (67,4). L’índex quantifica d'1 a 100, en què 1 és la màxima desigualtat i 100 és la màxima igualtat.

Les dones volem els mateixos drets

Pla d’igualtat

Aquest 8 de març hem de dir i explicar que queda feina a fer. La principal eina que tenim per avançar en igualtat efectiva de gènere i per a l’erradicació de la violència masclista des de l’administració de la Generalitat és el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022. Aquest Pla conté 300 actuacions i integra el II Programa d’Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 2019-2022. Els 6 eixos d’acció són la coeducació i la promoció de valors i models igualitaris; la promoció de l’equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos dels temps; la prevenció i l’erradicació de les violències masclistes; la participació política i social i l’empoderament personal i comunitari de les dones; la visibilització de les dones i comunicació no sexista, i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Salt endavant

La Generalitat fa un salt endavant per combatre la violència masclista, la bretxa salarial i la discriminació per raó de sexe que encara afecta el 51% de la població.

  • Entren en funcionament 8 nous SIE per a la recuperació de dones en situació de violència masclista. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dedicarà aquest 2020 a l’atenció de les dones i els seus fills i filles que es troben en situació de violència masclista més de 13,5 milions d’euros. En concret, s’han destinat 3,2 milions d’euros a obrir 8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) per a la recuperació de dones que han patit violència masclista, per acabar el 2020 amb 15 SIE en funcionament més un servei ambulatori amb les mateixes funcions per a dones que estan en situació de consum de drogues.

  • Un model de Registre Salarial per a la igualtat i per erradicar la bretxa salarial de gènere. El Departament també ha creat el Registre Salarial, una nova eina en línia perquè les empreses tinguin un recurs útil, pràctic i d’ús fàcil per complir la norma que estableix l’obligatorietat de tenir un registre salarial amb l’objectiu d’avançar cap a un model de treball més igualitari i no discriminatori envers les dones. Ja està a disposició de les empreses a la web del Departament.

  • Formació de 4.000 professionals per millorar la detecció i atenció dels casos de violència masclista. La Generalitat ha començat una formació dirigida a les més de 4.000 professionals de Serveis Socials de Catalunya en perspectiva de gènere i per a la millora de la intervenció en casos de violència masclista. Es realitzaran 318 accions formatives que acabaran el desembre del 2020.

Els objectius són garantir una formació bàsica en detecció i atenció de les violències masclistes, dotar les persones professionals d’eines per a la intervenció en casos de violència masclista; l’avaluació del risc, l’acompanyament, l’empoderament de les dones i els processos de derivació, i reforçar la perspectiva de gènere per identificar les desigualtats de gènere estructurals i prevenir les situacions de violència masclista.

stats