L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles: un compromís conjunt per lluitar contra el canvi climàtic

A partir de l’1 de maig del 2022, es podrà consultar el padró provisional de vehicles i la quota a pagar al web de l’Agència Tributària de Catalunya

2 min
Aquest impost verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) publicarà el padró provisional de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2, que el Govern català va implantar l’any passat, a partir del dia 1 de maig del 2022. 

Els contribuents podran consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’ATC, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. Si cal fer alguna modificació, es podran presentar al·legacions fins al 3 de juny.

Aquest impost verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de la ciutadania.

Tot el que es recapta amb l’impost es destina íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals i impulsar la recerca i la innovació per mitigar el canvi climàtic, entre d’altres iniciatives.

Qui l’ha de pagar, qui n’està exempt i bonificacions

Han de pagar l’impost les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars de vehicles que, conjuntament, no superin els 6 euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domicilia el pagament de l’impost abans del 15 de juliol del 2022, s’obté una bonificació del 2%.

Dates i canals de pagament i atenció

L’1 de setembre del 2022 es publicarà el padró definitiu de vehicles que tributen per l’impost. Les dates de pagament són les següents:

Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte a partir del 7.11.2022. 

Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, de l’1 al 20.11.2022. Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es pot pagar a través de la seu electrònica de l’ATC, al telèfon 012, al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51), en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia.


L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els canals d’atenció següents:

Seu electrònica de l’ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats a la pàgina web atc.gencat.cat/impostco2

Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.

L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.

Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia, a la web atc.gencat.cat/citaprevia.


Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat

stats