Suso de Toro

Suso de Toro

Escriptor

Escriptor. La meva llengua és el gallec i la meva ciutat Santiago de Compostel·la.

Espanya té un problema

Espanya té un problema i aquest cop no pot resoldre’l amb una massacre. Faci el que faci el govern central, buidi l’Estat, arruïni les famílies, anul·li les llibertats, acabi amb l’autonomia de la justícia,...

España tiene un problema

España tiene un problema y esta vez no puede resolverlo con una masacre. Haga lo que haga el gobierno, vacíe el Estado, arruine a las familias, anule las libertades, acabe con la autonomía de la Justicia,...

Pacto de estado y política colonial

Hace un año del segundo gobierno de Rajoy, con la abstención del PSOE. Aquello fue muy grave tanto para las libertades democráticas como para las políticas sociales, pero no pudimos imaginar la hondura de...

Pacte d’estat i política colonial

Ara fa un any del segon govern de Rajoy, amb l’abstenció del PSOE. Aquella maniobra va ser molt greu tant per a les llibertats democràtiques com per a les polítiques socials, però en aquell moment no vam...

España, el reino del miedo

Si algo ocurre es porque puede ocurrir. Rajoy hizo lo que hizo porque pudo. Porque la Unión Europea se lo permitió, aunque con matices, y porque la sociedad española lo permite. La sociedad española, en su...

Espanya, el regne de la por

Si alguna cosa passa és perquè pot passar. Rajoy ha fet el que ha fet perquè ha pogut. Perquè la Unió Europea l’hi ha permès, tot i que amb matisos, i perquè la societat espanyola l’hi permet. La societat...

Espanya, la monarquia postfranquista

El procés polític català ha aixecat tots els vels que cobrien l’Estat amb els mel·liflus relats de “som un país modern i democràtic”, i ha revelat la seva veritat, l’estat franquista apedaçat i repintat al...

España, la monarquía postfranquista

El proceso político catalán desveló todos los velos que cubrían el estado con los melifluos relatos de “somos un país moderno y democrático” y reveló su verdad, el estado franquista parcheado y repintado al...

El “plan Ortega” por medios cuarteleros

El nacionalismo español formula a principios del XX corrientes más conservadoras en las líneas de Donoso Cortés o Maeztu y otras más dinámicas representadas por Azaña y Ortega y Gasset. Ambas estas...

El ‘pla Ortega’ per mitjans casernaris

Sota la confusió d’aquests dies hi ha un redisseny de l’Estat, el pla Ortega. El nacionalisme espanyol formula a principis del segle XX corrents més conservadors en les línies de Donoso Cortés o Maeztu i...

No, Spain is not a democracy

Spain is governed by a party which has been found guilty of systematic corruption. If society tolerates such behaviour, then it can accept all manner of things. However, this ought not to happen in a...

No, Espanya no és una democràcia

A Espanya hi governa un partit condemnat per corrupció sistemàtica. Si s’accepta això, a partir d’aquí es pot acceptar qualsevol cosa, però això no passa en un sistema democràtic i evidencia que el sistema...

No, España no es una democracia

En España gobierna un partido condenado por corrupción sistemática. Si se acepta eso a partir de ahí se puede aceptar cualquier cosa, pero eso no ocurre en un sistema democrático y evidencia que el sistema...

Vuestra historia ya es vuestra

Escribo a bordo de un avión de vuelta a mi ciudad, a mi país, y sé que, cuando vuelva, el país que dejo, Catalunya, será distinto y mejor. Allí, como en otras ciudades, está convocada una manifestación en...

La vostra història ja és vostra

Escric a bord d’un avió de tornada a la meva ciutat, al meu país, i sé que, quan torni, el país que deixo, Catalunya, serà diferent i millor. Allà, com en altres ciutats, s’ha convocat una manifestació en...

Una nova nació, contra ningú però enfront d’aquest estat

On és l’exèrcit, que no ocupa carrers i llocs estratègics de Catalunya? Veus cavernàries del búnquer madrileny segueixen invocant l’exèrcit com a garant de l’ statu quo, però el Parlament i la Generalitat...

Una nueva nación, contra nadie pero frente a este estado

¿Dónde está el Ejército que no ocupa calles y lugares estratégicos de Catalunya? Voces cavernarias del búnker madrileño siguen invocando al Ejército como garante del statu quo, pero el Parlament y la...

Ya están en el basurero de la historia

Quien gobierna un país si no es buena persona debe ser al menos competente y para ello debe conocer ese país, empezando por la historia. En el Reino de España la historia, siempre una interpretación...

Ja són a l’abocador de la història

Si qui governa un país no és bona persona, almenys ha de ser competent, i per a això ha de conèixer el país, començant per la història. Al Regne d’Espanya la història, sempre una interpretació interessada...

Hi ha partit i si es vol hi ha sortides

Ahir a la tarda la plaça Catalunya va ser una àgora cívica, un teatre barroc, una pista de ball i l’escenari d’un drama històric. Hi havia gent de tota condició, aquestes persones que neguen com empestats...

Hay partido y, si se quiere, hay salidas

Ayer por la tarde la Plaza de Catalanuya fue un ágora cívica, un teatro barroco, una pista de baile y el escenario de un drama histórico. Había gente de toda condición, esas personas que niegan cual...

image-alt

Rajoy, prepared to outlaw Catalonia

Mariano Rajoy made an appeal to Spanish public opinion, taking the starring role in a story written and directed by him. His address, speaking in the name of democracy, peaceful coexistence and the...

Rajoy, disposat a il·legalitzar Catalunya

Mariano Rajoy s’ha dirigit a l’opinió pública espanyola protagonitzant el moment més alt d’un relat escrit i dirigit per ell. La seva exposició, parlant en nom de la democràcia, la convivència i el...

Rajoy, dispuesto a ilegalizar Cataluña

Mariano Rajoy se ha dirigido a la opinión pública española protagonizando el momento más alto de un relato escrito y dirigido por él. Su exposición, hablando en nombre de la democracia, la convivencia y el...

No lluitar a la seva piscina de fang

En el conflicte amb els terroristes, fa uns dies es va donar un episodi d’allò més trist, però va quedar resolt de la manera que corresponia, policialment. Ja queda enrere. Ara ve un nou episodi d’un altre...

No lluitar a la seva piscina de fang

En el conflicte amb els terroristes, fa uns dies es va donar un episodi d'allò més trist, però va quedar resolt de la manera que corresponia, policialment. Ja queda enrere. Ara ve un nou episodi d'un altre...

No luchar en su piscina de fango

En el conflicto con los terroristas hace unos días se dio un episodio de lo más triste pero quedó resuelto del modo que correspondía, policialmente. Ya queda atrás. Ahora viene un nuevo episodio de otro...

Dos països, dues realitats

Cal que passi temps perquè una comunitat, a través de les institucions que tingui, pugui anar reconstruint una realitat. Mai serà la mateixa, sempre hi haurà alguna cosa canviada, un estrip aquí, una peça...

Dos países, dos realidades

Hace falta que pase tiempo para que una comunidad, a través de las instituciones que tenga, pueda ir reconstruyendo una realidad. Nunca será la misma, siempre habrá algo cambiado, un roto aquí, una pieza...

Spain thinks it is lumbago

A few months ago I was asked about the independence referendum and Catalonia’s secession process and —I cannot say whether it was out of responsibility or adventurous audacity— I replied that, as weeks go...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >