Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per incloure’ls en aquests espais, s’estableixen les següents condicions d’ús i accés:

Responsabilitat

L’ARA no es fa responsable del contingut dels missatges i es reserva el dret de retirar o eliminar qualsevol comentari, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

Respecte a les opinions i no ús de llenguatge ofensiu

Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

Propietat intel·lectual

L’ARA tindrà dret a reproduir, modificar —mitjançant extractes, resums, ressenyes—, adaptar i publicar, incloent-hi comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la secció a la qual s’ha tramès, així com per utilitzar-los en les activitats i les publicacions de l’ARA, en qualsevol format i suport.

Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin autors originals o dels quals disposin dels drets del seu titular, sens perjudici d’informar de la URL del propietari o drethavent per enllaçar als referits continguts.

Les dades personals que consten als comentaris i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o per a usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Altres

L’ARA no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.

No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.