Efímers 09/02/2017

Catalunya, país d’acollida

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa el Programa Català de Refugi per garantir la plena integració de les persones refugiades

3 min
Arribada de  refugiats procedents  de Síria.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha iniciat el desplegament d’un Programa Català propi d’atenció a les persones refugiades. Aquest programa representa un canvi de model respecte al programa estatal d’acollida i s’orienta, d’una banda, a atendre les necessitats bàsiques de les persones refugiades i, de l’altra, a ajudar-les a assolir una independència social i laboral que els faciliti l’exercici de la plena ciutadania.

Al Programa Català de Refugi s’hi podran acollir les persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient tot i que, excepcionalment, s’atendran també les persones refugiades que hagin deixat el programa estatal per altres raons justificades i que estiguin en situació d’exclusió social. Els beneficiaris hauran d’estar empadronats a Catalunya i hauran d’haver tingut ingressos anuals per sota de la Renda Mínima d’Inserció en els 12 mesos anteriors.

Cadascuna de les persones beneficiàries haurà de comprometre’s a seguir un Pla Individual d’Activitat que fomenti la seva autonomia i que se centrarà en tres grans eixos: l’aprenentatge de les llengües, l’orientació i inserció laboral i la participació social.

Aquest programa inclou un ajut econòmic durant 12 mesos, que atorgarà el Govern a través d’una convocatòria pública, i que servirà per garantir les necessitats bàsiques: habitatge, subministraments, alimentació, roba, medicaments, higiene personal i les despeses derivades de l’escolarització.

Les persones refugiades es comprometen a aprendre la llengua catalana i castellana, a seguir les activitats d’orientació, formació i inserció laboral del programa i a participar en activitats del pla que els ajudin a establir vincles socials amb les persones i entitats del seu entorn. Aquestes activitats les duran a terme amb un Grup d’Acollida que els acompanyarà en l’assoliment d’aquests objectius.

El procés de posada en marxa del Programa Català de Refugi ha començat aquest mes de febrer amb la crida dels mentors i continuarà en els pròxims mesos amb la seva selecció i formació. D’altra banda, al llarg de les pròximes setmanes, també es publicarà la convocatòria per a les persones refugiades.

Esquema del programa de mentoratge / FONT: DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

LA CIUTADANIA ACOMPANYA LES PERSONES REFUGIADES

Cada una de les persones refugiades acollides al Programa Català de Refugi comptarà amb un Grup d’Acollida format per entre 3 i 5 mentors que l’ajudaran a fer gestions, planificar amb les activitats del pla i a tirar-les endavant. Alhora, aquests mentors també els facilitaran la tasca d’establir vincles amb el seu entorn i els acompanyaran en el seu procés d’aprenentatge logístic i de recerca de feina. Les persones mentores han de comprometre’s a dedicar entre 2 i 4 hores setmanals durant un any a l’acompanyament de les persones refugiades.

Els mentors són persones voluntàries que s’han d’inscriure al portal de tràmits de la Generalitat (treballiaferssocials.gencat.cat/programarefugi) i que passaran un procés de selecció que consta d’un curs de formació específica, així com una entrevista personal per avaluar la seva idoneïtat. Per fer de mentores, calen persones amb empatia i dinamisme, habilitat per relacionar-se amb persones diferents i potenciar les habilitats dels altres, així com disposició a escoltar, orientar i donar suport.

stats