Català a les aules

Els alumnes d'escoles i instituts parlen millor castellà que català

La primera prova oral feta a Catalunya demostra que hi ha més estudiants que parlen de manera excel·lent el castellà que el català

3 min
Un grup d’alumnes fent un examen. Els experts aposten per reduir el currículum i augmentar el dinamisme.

BarcelonaA les escoles i instituts catalans hi ha més alumnes que parlen de manera excel·lent el castellà que no pas el català. Així ho demostren els resultats de les proves de comunicació oral que s'han fet per primera vegada a Catalunya. Les proves que es van fer durant tot el mes de març van avaluar el nivell de català, castellà, anglès i aranès dels alumnes de 6è de primària i de 4t d'ESO (les mateixes etapes en què s'examinen de les proves de competències bàsiques).

L'examen que van passar més de 160.000 alumnes en el cas de la prova de català i una mostra representativa de gairebé 8.000 estudiants en el cas del castellà i l'anglès avaluava aspectes com el lèxic, la morfosintaxi, la fluïdesa, el llenguatge no verbal o la coherència a l'hora d'utilitzar de manera oral cadascuna de les llengües. En totes les llengües exceptuant l'anglès la prova constava de dues parts: una en què l'alumne havia de respondre a preguntes sobre un tema específic i una segona part en què havia d'interactuar amb un company en veu alta per planificar una tasca concreta. En total, 15 minuts de prova que els mateixos docents van fer passar a tots els alumnes de les dues etapes i que, en el seu moment, van suposar una sobrecàrrega de 20.000 hores entre els docents de tot el sistema educatiu. El resultat ha estat que, de mitjana, la nota dels alumnes catalans en llengua catalana i castellana assoleix un nivell notable tant a primària com a secundària, mentre que en el cas de la llengua anglesa el nivell dels alumnes de 6è és "adequat" i el dels de 4t d'ESO és més baix, ja que només la meitat dels estudiants aconsegueixen un notable o un excel·lent.

Més enllà de comprovar el nivell dels alumnes en català i castellà, l'estudi també compara els resultats que s'obtenen en una llengua i l'altra. Una comparació que el mateix informe clarifica que es pot fer encara que la prova de català s'apliqués a tots els alumnes i la de castellà només a una mostra que consideren prou representativa per poder extrapolar les dades al conjunt de la població. En aquesta comparativa, la llengua catalana hi surt perdent per golejada. La prova qualifica el nivell dels alumnes en "No assoliment", "Assoliment satisfactori", "Assoliment notable" i "Assoliment excel·lent". És en aquesta última qualificació d'excel·lent on el castellà sobrepassa el català amb molta diferència.

En tots els àmbits de la comunicació oral analitzats, el percentatge d'alumnes excel·lents és més alt en castellà que en català tant a primària com a secundària. Alguns dels més destacats són l'àmbit de lèxic de 6è de primària, on la llengua castellana supera, en més d’un 15%, la catalana (38,8% d'excel·lents contra un 23%), i el de fluïdesa a 4t d'ESO, on en la qualitat dels fonemes que fan servir els alumnes el percentatge d'excel·lents és d'un 42% en castellà i d'un 27,1% en català. La diferència entre les dues llengües és molt menys destacable en el cas dels alumnes que treuen notables o suficients, tot i que en els dos casos hi ha més percentatge d'alumnes amb aquestes qualificacions en llengua catalana que castellana.

Més enllà de la comparació entre català i castellà, les proves mostren que les mancances més preocupants en la llengua catalana es troben en els coneixements sobre lèxic oral, amb un 7,6% dels alumnes als quals els costa trobar les paraules adequades quan s’expressen oralment en català. També hi ha un 6% d'estudiants que suspenen en morfosintaxi i un 5% en fluïdesa verbal. L'informe també destaca que hi ha un 15% d'alumnes que quan s'expressen oralment en llengua catalana cometen força errors en la producció de fonemes i "demostren certa influència d'una altra llengua", referint-se a la llengua castellana. En castellà els àmbits amb més mals resultats són l'adequació, el lèxic i la morfosintaxi, amb un 2,6% dels alumnes que suspenen.

El 20% no aproven l'anglès oral a l'ESO

Els resultats de la prova d'anglès són molt diferents entre primària i secundària. Mentre que entre els alumnes de 4t d'ESO l'informe de les proves assegura que "el percentatge d'alumnes que no assoleix la competència oral en anglès és considerable", en les proves de sisè la valoració és molt més favorable: assegura que "l’alumnat de sisè de primària presenta un assoliment d'acord amb el que correspondria al seu nivell educatiu".

En el cas dels estudiants de secundària preocupa el fet que un 20% no aconsegueixen arribar al suficient en anglès. Els àmbits amb més problemes són la morfosintaxi, on el 22% dels alumnes no són capaços de construir oracions, i no arriben als mínims en el ritme del discurs quant a to de veu, ritme i localització. A primària destaquen positivament les capacitats d'adequació i fluïdesa dels alumnes: entre un 39% i un 45% dels estudiants aconsegueixen un excel·lent. En canvi, preocupa que el 8,6% dels alumnes de 6è suspenguin en el lèxic i la morfosintaxi en llengua anglesa.

stats