Publicitat
Publicitat

Alguns directius de bancs rescatats estaran exempts de limitar el seu sou

Segons el reial decret del passat 3 de febrer, els alts directius d'entitats que hagin rebut ajudes públiques no podran cobrar més de 300.000 euros a l'any. No obstant això, estableix un règim especial per al cas d'entitats que es fusionin –com Unnim i el BBVA–, en què el ministre d'Economia podrà eximir dels límits els directius que procedeixin de l'entitat que ha rebut l'ajuda

Alguns directius d'entitats financeres que han estat nacionalitzades o que han rebut ajudes públiques no hauran de reduir els seus salaris per complir amb els límits imposats pel govern espanyol. Així ho explica l'ordre ministerial que publica avui el 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE), en el qual es detallen els límits que s'han imposat a la remuneració de l'alta direcció dels bancs rescatats o amb ajuts públics, i que entra en vigor demà dijous.

En termes generals, l'ordre confirma el que estableix el reial decret del passat 3 de febrer, segons el qual les entitats que han estat recapitalitzades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), com CatalunyaCaixa, NovaGalicia, Banc de València o Bankia, no podran pagar als seus presidents i consellers delegats més de 300.000 euros a l'any. A més, les que han rebut préstecs de l'Estat, com Caja España-Duero, no podran abonar als seus màxims executius més de 600.000 euros anuals.

Aquesta quantitat ha d'incloure –a més dels salaris– les dietes, indemnitzacions i qualsevol tipus de retribució que els directius percebin d'aquestes entitats, de les seves filials o dels consells d'administració on les representin. També computaran les aportacions a plans de pensions o qualsevol altre instrument de previsió social, així com les remuneracions en espècie.

Aquests límits també s'aplicaran a les entitats que es recapitalitzin a través del préstec de 100.000 milions concedit per la UE a través del FROB, i que es farà efectiu aquesta tardor, si es compleix el calendari establert.

L'ordre ministerial prohibeix que el contracte dels administradors inclogui una indemnització per finalització de contracte superior als límits establerts en el decret llei.

No obstant això, estableix un règim especial per al cas d'entitats que es fusionin, com ha passat amb la intervinguda Unnim i el BBVA, o amb Caja España-Duero –que ha rebut ajudes i que està en procés d'integració amb Unicaja–. Una cosa semblant passa amb Banca Cívica i CaixaBank.

En aquests casos, es preveu la possibilitat que el ministre d'Economia i Competitivitat –actualment, Luis de Guindos– eximeixi dels límits, en determinades circumstàncies, aquells directius i administradors que procedeixin de l'entitat que ha rebut l'ajuda.

Igualment, en el cas que es produeixi un "procediment competitiu de desinversió, el ministeri d'Economia, prèvia proposta del Banc d'Espanya, també podrà modular o eximir del compliment dels límits anteriors", segons l'ordre.

L'ordre ministerial posa límits al sou variable dels directius d'entitats rescatades o amb ajudes, que no podrà excedir el 60% de la retribució fixa bruta anual.

A més, se'ls imposarà un període de carència, en el cobrament, de tres anys, sempre que compleixin amb els objectius de gestió que se'ls han imposat.

Tanmateix, la retribució variable podrà arribar fins al 100% de la retribució fixa bruta anual, si així ho autoritza el Banc d'Espanya, en el cas de directius contractats amb posterioritat o de forma simultània a la recepció de l'ajuda.

Més continguts de