FORMACIÓ PROFESSIONAL

Objectiu: arribar a la mitjana europea en la modalitat dual

De l’FP dual s’afirma que és la que millor s’adapta a les necessitats reals del mercat laboral. Hi contribueix la col·laboració entre centres educatius i empreses durant el procés formatiu de l’alumne

La modalitat dual s’emmarca en el ventall de títols que integra la Formació Professional Inicial, essent l’estreta col·laboració entre els centres que imparteixen FP i les empreses allò que la diferencia i la defineix. A grans trets, durant el seu itinerari formatiu, un alumne rep part de la formació al centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant activitats formatives i productives en l'empresa. L’estada a l’empresa es divideix en dues fases, una primera, on l’alumnat fa pràctiques i formació tot adaptant-se al tarannà de l’empresa, i una segona, on s’inicia una estada remunerada a través d’un contracte laboral o d’un acord formatiu, en base a uns criteris prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Més coresponsabilitat

Un dels objectius principals de la campanya Un gir de 174 graus que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa al novembre és arribar a la mitjana europea en implantació de l’FP dual de cara al 2022. La fita, per tant, passaria per assolir que el 30% del total dels alumnes de segon curs cursessin aquesta modalitat dual. Si tenim en compte que el curs passat la xifra era del 18,4%, el repte és temptador. De fet, des del Govern ja han començat a fer passes endavant i ja s’està treballant per implementar al primer any del curs 2020-2021 una reestructuració del model curricular en tots els cicles formatius, fet que de retruc facilitarà aquest creixement.

La fita de cara a 2022 és que el 30% dels alumnes de segon curs d’FP cursin aquesta modalitat dual

Un altre dels reptes de la campanya és impulsar la implicació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics, especialment de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció d’oferir l’FP dual. Per això és important donar a conèixer quins beneficis té la modalitat dual -adequar la formació dels treballadors a les necessitats de les empreses per tal de poder millorar la cohesió social, el desenvolupament territorial, els sectors econòmics i el global de l’economia catalana- i explicar el procés per accedir-hi.

La tasca dels tutors

El Govern treballa tanmateix per relacionar el mòdul professional de Síntesi (grau mitjà) o de Projecte (grau superior) amb l’activitat de formació pràctica que es du a l’empresa, la qual cosa implica que el tutor d’empresa i el del centre treballin de manera conjunta en la direcció d’aquest projecte. Tal com afirma Josep Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, “entenem que l’empresa és un agent dinàmic que participa en la formació dels nois que estan a les empreses en la modalitat d’FP dual. El tutor d’empresa conjuntament amb el tutor del centre treballen de manera coordinada per garantir que l’alumne assoleixi els objectius acadèmics establerts en aquesta activitat pràctica a l’empresa”.

Preguntat sobre quins altres reptes cal que consolidi l’FP catalana per tal de competir en igualtat de condicions amb la resta d’Europa, Espinós apunta que “cal millorar la qualitat de la formació professional”, objectiu en el qual treballen un nombre cada cop més gran de centres. En aquest sentit, prossegueix, “des del Departament d'Educació es fomenta que els centres estiguin certificats per treballar en els diferents sistemes de gestió (certificats ISO2001 i E2CAT2020)”. Espinós també apunta com a reptes “treballar en programes de mobilitat internacional adreçats a l’alumnat però també al professorat per tal de millorar la seva formació tècnica i lingüística; la implantació de programes d’emprenedoria que fomentin habilitats transversals com són la creativitat, innovació o presa de decisions, i la participació en programes d’innovació (InnovaFP), on la col·laboració entre empreses i centres és clau per desenvolupar projectes d’innovació, recerca i transferència de coneixement”.

El + vist

El + comentat