06/01/2021

Patriotisme d’hemisferi (1916)

2 min
Patriotisme d’hemisferi (1916)

Peces Històriques Triades Per Josep Maria CasasúsTanta de bonança en temps com aquest, amb festes que les nostres tradicions han indissolublement lligat a un sentit de neu, de corgelada i de frederuga -què voleu que us digui, arriba a despacientar un poc!... -Poder sortir sense pardessús [abrics molt llargs] la nit dels Reis significa sens dubte una comoditat que facilita el portar paquets amb més garbo. Mes no és cosa segura que ens proporcioni, en el ple sentit de la paraula, un gust. Trobem que això fa Buenos Aires. Hi ha tal volta un patriotisme d’hemisferi, com hi ha un patriotisme de continent. L’europeu anomena l’europeu, germà, enfront de l’asiàtic i enfront de l’americà mateix. Talment així, una mena de sentiment obscur agermana les gents que celebren el Nadal amb fred, enfront d’aquelles altres que el celebren amb calor. I les primeres poc es voldrien posar en lloc de les segones. Inexplicable -injustificada potser-, les primeres tenen, en agermanar-se així, una sorda presumpció d’aristocràcia. Per això, de trobar-se, per qualsevol sorpresa meteorològica, posades al nivell de les segones, no n’heuen gran plaer. En són humiliades. Hi veuen una certa capitis diminutio [concepte jurídic llatí que es refeix a la reducció de drets i llibertats del ciutadà]. I de bona gana es voldrien reintegrar dins les bones tradicions de l’hemisferi, a tan nobles sentiments lligades -àdhuc a canvi d’una mica de tremolor de fred la nit de Nadal; o de tenir, la nit de Reis, els braços una mica menys desembarassats per al carreteig de les compres.

stats