País Valencià 12/05/2017

El valencià serà la llengua preferent de la Generalitat

En les intervencions d'alts càrrecs es procurarà usar el valencià i l'atenció al públic també s'iniciarà en la llengua pròpia

Ara
3 min
Imatge del ple del Consell celebrat avui a Fira València.

ValènciaEl ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials i que "pretén garantir els drets lingüístics de la ciutadania".

Amb aquest objectiu, la norma estableix que el valencià és la llengua pròpia de l'administració autonòmica, "sense que això suposi cap limitació respecte de l'altra llengua oficial", i que la seva normativa lingüística és l'establida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i pels criteris lingüístics de l'administració.

Alts càrrecs i atenció al públic

En compliment d’aquest principi, s'estableix que en les intervencions públiques que realitzin les autoritats i alts càrrecs per raó del càrrec es procurarà usar el valencià.

Pel que fa a l'atenció al públic, els treballadors de l'administració iniciaran en valencià la comunicació. A més, els sistemes telefònics o telemàtics automàtics també tindran el valencià com a primera llengua.

Així mateix, les notificacions i comunicacions es realitzaran en valencià quan es remetin a residents en territoris de predomini lingüístic valencià, i també en castellà quan ho sol·liciti el destinatari. Per a l'àmbit de predomini castellà, es redactaran en valencià i castellà, i per als destinataris de fora del País Valencià s'elaboraran en castellà, llevat que es tracte de comunitats pertanyents al mateix àmbit lingüístic.

Els models normalitzats tindran format bilingüe, excepte els casos en què, per la seva extensió o complexitat, es determini que tinguin versions separades en valencià i castellà. Així mateix, les còpies de documents en valencià amb destinació a altres comunitats aniran acompanyades de traducció al castellà, llevat que siguin comunitats del mateix àmbit lingüístic.

Identitat corporativa i retolació

A més, la Generalitat Valenciana redactarà en valencià els elements d'identitat corporativa, i la retolació informativa es farà en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà en el de predomini castellà, on es podrà fer també en valencià.

El material d'ofimàtica es crearà en valencià

Pel que fa a les actuacions administratives internes, es redactaran en valencià, el material d'ofimàtica s'adaptarà, si és possible, perquè funcioni en valencià, i el programari elaborat o encarregat per l'administració es crearà en valencià.

En el cas dels registres, els electrònics empraran el valencià en la recollida i processament de dades, a fi de garantir la compatibilitat informàtica i interconnexió amb altres administracions. Els certificats es faran en valencià si el sol·licitant no demana que es realitzen en castellà.

Publicacions i publicitat

Les publicacions i la publicitat, els fullets, cartells i avisos es redactaran, almenys, en valencià, igual que la publicitat institucional i les publicacions periòdiques de l'administració, que tindran el valencià com a llengua d'ús normal. Pel que fa a internet, intranet i xarxes socials, els continguts de l'administració es podran consultar, almenys, en valencià i castellà.

Contractes i convenis

En els contractes es procurarà que els contractistes utilitzin el valencià en els béns i serveis objecte del contracte, i així es farà constar en els corresponents plecs de clàusules. Els estudis, projectes o treballs encarregats per l'administració es lliuraran, almenys, en valencià, i els documents contractuals es redactaran en valencià, i també en castellà si ho sol·licita l'altra part.

En els convenis, els convenis subscrits amb persones de l'àmbit territorial de predomini valencià, o en comunitats del mateix àmbit lingüístic, es redactaran en valencià. La resta de convenis es redactaran, almenys, en valencià. Així mateix, les escriptures públiques atorgades per l'administració es redactaran en valencià i, si se sol·licita per l'altra part, també en castellà.

Respecte a les relacions institucionals, les comunicacions amb institucions estatutàries es realitzaran en valencià. Amb entitats locals valencianes, es farà en valencià, en l'àmbit de predomini valencià, i en valencià i castellà en l'àmbit de predomini castellà. Amb la resta d'administracions amb seu al País Valencià es farà en valencià, incloent-hi l'administració de justícia, i amb altres administracions públiques es farà en valencià i castellà, llevat que siguin per a comunitats del mateix àmbit lingüístic.

stats