06/12/2011

L'agenda nacional del president està per concretar

3 min

'CONTROLLER' DE L'ARACorresponen al departament de la Presidència, d'una banda, els compromisos generals de govern que contenia el programa electoral de Convergència i Unió i, de l'altra, aquells que es refereixen a les àrees de competència específica de les secretaries sectorials que té adscrites, com Esports o Afers Exteriors o Cooperació.

Per tant, en l'avaluació del compliment del programa per part del departament de la Presidència hi ha tant qüestions de gran abast que fonamentalment responen a decisions polítiques com assumptes més sectorials que són més dependents de la disponibilitat pressupostària i que, per tant, llasten la qualificació global obtinguda pel Govern.

El primer bloc inclou qüestions com la reducció de personal eventual, que el Govern va complir en elaborar els organigrames dels nous departaments, o la recuperació del departament d'Universitats, una de les promeses clarament incomplertes per Mas, que, finalment, va optar per integrar la gestió de les universitats en el departament d'Economia i Coneixement.

També s'hi compta el compromís de no incrementar el nombre de regulacions del Govern. Aquesta qüestió ha sigut una de les prioritats del nou govern, plasmada en l'avantprojecte de llei òmnibus, actualment en tramitació al Parlament.

Dificultats en el diàleg social

Una altra de les grans apostes de Mas era obrir un procés de concertació social per pactar la sortida de la crisi amb els agents socials. Aquest compromís es va substanciar en la cimera anticrisi del març, però des d'aleshores el procés de concertació s'ha estancat i actualment les relacions entre el Govern i els sindicats travessen un moment poc propici al diàleg i el pacte.

La duresa del programa de retallades, i especialment en la seva afectació a les condicions laborals dels treballadors públics, que aquests dies es debat, ha alterat les prioritats del Govern, així com la seva capacitat per establir amplis acords de país en matèria econòmica i social.

Entre els compromisos de transparència del nou govern hi figurava també una qüestió d'interès: la publicitat de les retribucions percebudes pels alts càrrecs del Govern per la seva assistència als consells d'administració d'empreses o entitats privades en representació de les administracions públiques. En un context de retallades salarials la publicitat d'aquests complements especials al salari permetria avaluar de manera més completa l'evolució dels ingressos dels alts càrrecs. Aquesta qüestió figurava en el pla de govern 2011-2014 aprovat per l'executiu al maig, i per tant podem esperar que en un termini relativament curt aquesta informació es posarà a disposició de la ciutadania.

La secretaria d'Afers Exteriors concentra les competències del Govern en aquesta matèria. En aquest aspecte, s'hi detecta un canvi d'orientació clar entre el que preveia el programa electoral de Convergència i Unió i la línia política impulsada pel secretari Senén Florensa.

Mentre que el programa electoral tenia un contingut més polític, orientat a la projecció nacional de Catalunya, el nomenament de Florensa per al càrrec de secretari d'Afers Exteriors va significar una aposta decidida per una orientació de caràcter econòmic i comercial de l'acció exterior catalana, cosa que en limita l'abast polític en clau nacional.

Rebaixes a Exteriors

Aquesta discrepància entre l'orientació del programa i el tarannà del secretari ha comportat el tancament, no previst, d'algunes delegacions exteriors i la reorientació d'unes altres. A més, algunes de les promeses claus en aquest àmbit, com la de l'impuls a la presència catalana en organitzacions internacionals han quedat subordinades als acords amb els representants espanyols en aquests organismes, com va expressar el mateix Florensa al Parlament en ser preguntat per la qüestió de la Unesco

Un altre focus de tensió és la cooperació al desenvolupament. En aquest tema, el programa anunciava una reforma de la llei de cooperació de la qual, de moment, no se'n sap res. Tanmateix, en la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2011 s'hi va incloure la reforma d'un article de la llei per permetre que les entitats amb ànim de lucre siguin receptores de fons de cooperació.

Finalment, pel que fa a Esports, les retallades pressupostàries també han condicionat fortament el desenvolupament del programa electoral, i aspectes com l'impuls a les seleccions catalanes o el pla de suport a les federacions d'esports minoritaris han quedat estancats o definitivament aparcats.

stats