Dossier 29/10/2012

PSC: Una alternativa a les retallades que se sustenta en un estat federal

2 min

1. Estat federal

"Proclamem la necessitat d'impulsar la reforma de la Constitució per tal d'assolir un estat federal que garanteixi el màxim autogovern per a Catalunya, que ens asseguri un tracte fiscal just i que reconegui la nostra identitat i cultura nacionals a l'estat i la UE".

2. Dret a decidir

"Els ciutadans de Catalunya hauran de decidir lliurement. Ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d'un referèndum acordat en el marc de la legalitat".

3. Creació d'ocupació

"Crearem una unitat d'acció ràpida en processos de reestructuració d'empreses a Catalunya que faci un seguiment personalitzat de totes les empreses que presentin un ERO i doni alternatives que en facilitin la viabilitat per evitar-ne la desaparició".

4. Empreses i autònoms

"Integrarem funcionalment els equips humans de l'Institut Català de Finances i l'agència per a la competitivitat empresarial Acc1ó (sense produir la seva fusió com a empreses) per poder oferir solucions completes a les empreses i els autònoms".

5. Energia nuclear

"Anul·larem el procediment de privatització d'Aigües Ter-Llobregat, que va en contra de la gestió del cicle de l'aigua. [...] Derogarem la modificació de la llei de la CCMA que han promogut CiU i PP per interessos propis, igual que el PP ho ha fet a les Corts amb CiU".

6. Taxa turística

"Aprovarem una moratòria de la implantació de l'impost sobre estades turístiques. El sector de l'allotjament turístic no ha de ser el responsable de suportar aquest impost de manera general i indiscriminada, perquè suposa un llast per a la seva competitivitat".

7. Nova fiscalitat

"Promourem una nova tributació sobre les grans fortunes que serà la suma de la modificació de l'impost de successions, el de patrimoni i l'increment del tipus marginal de l'IRPF per a les rendes anuals de més d'un milió d'euros fins al 60%".

8. L'euro per recepta

"Eliminarem el recàrrec d'un euro per cada recepta. Convocarem una mesa amb representants de tots els operadors públics i concertats del sistema, col·lectius professionals i usuaris per iniciar un diàleg que condueixi a una proposta de finançament del sistema".

9. Acció contra la pobresa

"Garantir el compliment de l'article 24.3 de l'Estatut, via una nova llei, establint que les persones i les famílies que estiguin en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna".

10. Prostitució

"Llei de l'espai públic en què quedés recollida expressament la prohibició de l'exercici de la prostitució en tot aquest àmbit (que inclou espai urbà i carreteres). Derogar el decret de regulació de locals de prostitució, per deixar l'activitat sense empara normativa".

stats