"Mientras dure la guerra", i va durar 40 anys

El 2017 en 50 imatges