El Govern va pagar un trienni a la comissionada per la transparència incomplint la normativa, segons la Sindicatura

L'estructura retributiva dels alts càrrecs de Governació el 2015 no estava "legalment establerta"

Un informe de la Sindicatura de Comptes assenyala que el departament de Governació i Relacions Institucionals durant l'exercici 2015 va abonar a Núria Bassols, que estava en serveis especials com a comissionada per a la Transparència, "l'import d'un trienni perfet i reconegut mentre la funcionària ocupava una plaça de personal eventual de la Generalitat, i abans que reingressés al servei actiu, en contra del que determina la normativa".

El mateix informe relatiu a la despesa personal d'aquest departament assenyala que dotze persones que el 2015 constaven a la plantilla en règim laboral temporal tenien una anti0guitat mitjana de deu anys. Així mateix, l'informe ha detectat que l'estructura retributiva dels alts càrrecs del departament no estava "legalment establerta" i que l'import de les retribucions es concretava en un annex al projecte de llei de pressupostos, que era públic però no era objecte de publicació oficial. Una opció que la Sindicatura considera "obertament criticable des de la perspectiva dels principis de transparència i bon govern".

L'informe de la Sindicatura de Comptes apunta que la Generalitat, a través de la DGRI, posava a disposició dels grups parlamentaris un assessor per donar-los suport. Així, diu que el DGRI ha informat que el 2015 no hi havia cap acord o conveni entre el Parlament i l'administració de la Generalitat relacionat amb aquest personal. Per això la Sindicatura considera que "d'acord amb l'ordenament jurídic i en atenció a uns mínims criteris objectius, caldria haver indicat la finalitat i el contingut de cada lloc per justificar l'opció del personal funcionari o eventual". 

També lamenta que "en contra del que estableix la normativa, que marca que cada dos anys de serveis continuats es consolida el grau al que posseeix el funcionari en un màxim de dos nivells", els funcionaris que obtenien un lloc de treball superior en més de dos nivells al del seu grau personal consolidat, el DGRI "els consolidava cada dos anys de serveis continuats el grau superior en més de dos nivells als que posseïen". Una pràctica "en contra del que estableix la normativa". 

"La legislació bàsica estatal i la catalana estableixen la necessitat de justificar la concurrència dels criteris fixats legalment per utilitzar el sistema de lliure designació per a la provisió de llocs de treball amb caràcter excepcional", constata l'informe. "El DGRI no va justificar la naturalesa d'aquestes places d'acord amb la normativa, que preveu la previsió per lliure designació per als llocs de caràcter directiu, d'especial responsabilitat o confiança", descriu.

Finalment, l'informe assenyala que el 2015 un membre de la comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública va sol·licitar comptabilitzar una segona activitat com a professor associat a una universitat publica i que li va ser autoritzada. Una aprovació que la Sindicatura no veu ajustada perquè "la feina de membre de la comissió no es pot comptabilitzar amb cap activitat pública retribuïda, inclosa la docència universitària". Només seria possible la compatibilitat si la persona afectada "renunciés a la retribució de l'activitat docent".

Més continguts de